งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สิ้นสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 หน่วย :ล้านบาท งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย งบประจำ 1,027.87 703.90 323.97 68.40 งบลงทุน 718.69 31.01 687.68 4.31 ภาพรวม 1,746.56 734.91 1,011.65 42.08 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัดบึงกาฬ สิ้นสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 หน่วย :ล้านบาท งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย ประจำ 56.10 4.65 51.45 8.28 ลงทุน 97.54 - ภาพรวม 153.64 148.99 3.03 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ

3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 หน่วย :ล้านบาท ปี งบเหลื่อมปี เบิกจ่าย เหลื่อมปี คงเหลือเหลื่อมปี ร้อยละเบิกจ่ายเหลื่อมปี ปี 2556 396.96 103.19 293.77 26.00 ก่อนปี 2556 172.73 20.18 152.55 11.68 ที่มา : ระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google