งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. ข้าพเจ้ามักจะสบตาผู้ พูด 2. ข้าพเจ้ามักจะตัดสิน แนวคิดผู้พูดว่า มีคุณค่า หรือไม่ จากลักษณะ ท่าทางภายนอกและ ท่าทางในการกล่าว สุนทรพจน์นั้น 3. ข้าพเจ้าพยายามที่จะ เข้าใจสารจากประเด็น ความคิดเห็นของผู้พูด

4 คำถาม คำถามคำถาม 4. ข้าพเจ้ามักจะฟังโดย มุ่งจับประเด็นรับสารที่ เป็นข้อเท็จจริง เฉพาะ อย่าง มากกว่าการจับ ประเด็นรับสารแบบให้ เห็นภาพที่ชัดเจน 5. ข้าพเจ้ามักจะฟังเพื่อ จับประเด็นรับสารในด้าน ความหมาย ทั้งนัยตรง ( ข้อเท็จจริง ) และนัย ประหวัด ( โดยอ้อมที่บ่ง บอกถึงความรู้สึกและ อารมณ์ )

5 คำถาม คำถามคำถาม 6. ข้าพเจ้ามักจะถาม คําถามเพื่อให้เกิดความ กระจ่างแจ้งและความ เข้าใจถ่องแท้ในสารนั้น ๆ 7. ข้าพเจ้ามักจะยับยั้ง ชั่งใจในการตัดสิน พิจารณาสารที่ผู้พูด กําลังกล่าว จนกระทั่ง เขากล่าวจนจบลง 8. ข้าพเจ้ามักจะ พยายามใช้สติในการ ประเมินสารเชิงตรรกะ และความสอดคล้อง ต้องกันดีในสารที่ผู้พูด กําลังกล่าวออกมา

6 คำถาม คำถามคำถาม 9. ในระหว่างการฟังสาร ข้าพเจ้ามักจะคิดคํานึง สิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องกล่าว ออกมา หาประสบโอกาส เหมาะในการมีจังหวะเข้า ไปสอดแทรกหรือขอพูด ด้วย 10. ข้าพเจ้าพยายามต่อ ถ้อยเสริมความในการฟัง สาร

7 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, 5, 6, 7 และ 8 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 2, 4, 9 และ 10 ให้ คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวม

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้ฟังที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการฟังหลายด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการฟังสารอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการฟัง (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google