งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน Part 8

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้ามีเป้าหมายอย่าง ชัดเจนในใจ ก่อนที่ข้าพเจ้า จะขอให้บางคนกระทำบาง สิ่งบางอย่าง ข้าพเจ้าปรับปรุงคำ บรรยายในแผนการชักจูง เพื่อให้เหมาะสม กับ บุคลิกภาพของบุคคลอื่นๆที่ ข้าพเจ้าพยายามที่จะสร้าง อิทธิพลหรือใช้อำนาจกับ เขา ( ผู้ถูกชักจูง )

4 คำถาม คำถามคำถาม เมื่อข้าพเจ้าต้องการบาง สิ่งจากบางคน ข้าพเจ้า มักจะพูดให้เขาเข้าใจอย่าง ชัดเจนว่า สิ่งนั้นสอดคล้อง กับความสนใจของเขาเอง อย่างไรบ้าง ข้าพเจ้ามักจะคาดหวังว่า ลูกน้องของข้าพเจ้าจะต้อง เชื่อฟังตามอำนาจสั่งการใน ตำแหน่งหน้าที่ของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าเป็นหัวหน้า งาน

5 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้ามักจะไม่ชอบฝึก จิตให้มีสมาธิ ผ่อนคลาย และสงบ ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด เนื่องจากความแปรปรวน ของจิตไปตามธรรมชาติก็ดี อยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงชอบ แสดงออกไปตามธรรมชาติ จริงๆ ของจิตแบบนี้ โดยไม่ คำนึงถึงใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ามักจะกล้าถาม คำถามเพื่อให้เกิดความ กระจ่างแจ้ง และความ เข้าใจถ่องแท้ในสารสื่อ นั้นๆ รวมทั้งป้องกันการเกิด อารมณ์เสียที่อาจจะสะสม โดยไม่รู้ตัว แล้วยังช่วยให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้พูด ไปด้วยทันที

6 คำถาม คำถามคำถาม เมื่อข้าพเจ้าจำเป็นต้อง ขอร้องให้ใครกระทำบางอย่าง แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถ อธิบายให้เขาเข้าใจใน ความสำคัญของการกระทำ นั้นๆ ที่จะบังเกิดแก่เขาเอง ข้าพเจ้ามักจะพยายามใช้ สติและปัญญาในการประเมิน สารสื่อเชิงเหตุผลและความ สอดคล้องต้องกันดีในสารสื่อ ที่ผู้พูดกำลังกล่าวออกมา โดยแยกอคติส่วนตัวออกไป โดยสิ้นเชิง จึงไม่เกิดอารมณ์ ตามกิเลส และไม่พูดพล่อยๆ หรือไม่เขียนที่เจือปนด้วย อคติ 4 หากไม่ใช่ทำอะไรเพื่อ บันเทิงหรือสร้างอารมณ์ขัน

7 คำถาม คำถามคำถาม ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ หนึ่งๆ ข้าพเจ้ามักจะแบ่ง เวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อสำรวจตรวจทาน พฤติกรรมของตนเอง และ ฝึกบริหารจิตและคลาย เครียด เพื่อที่ทำให้ตนปรับ พฤติกรรมการกล้าหาญเชิง จริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะสายเกินไป จน ป่วยทางกายและใจ และ / หรือเกิดปัญหาทางสังคม ขึ้นได้ เมื่อข้าพเจ้าจำเป็นต้อง ดำรงชีวิตอยู่กับสังคม ปุถุชนหรือคนทั่วไปตนจึง พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ แสดงออกให้มากเรื่อง หาก ใครเข้ามาละเมิดต่างๆ จึง ค่อยจัดการขั้นเด็ดขาดให้ สุดๆไปเลย

8 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

9 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google