งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 8

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. ข้าพเจ้ามีเป้าหมายอย่าง ชัดเจนในใจ ก่อนที่ข้าพเจ้า จะขอให้บางคนกระทำบาง สิ่งบางอย่าง 2. 2. ข้าพเจ้าปรับปรุงคำ บรรยายในแผนการชักจูง เพื่อให้เหมาะสม กับ บุคลิกภาพของบุคคลอื่นๆที่ ข้าพเจ้าพยายามที่จะสร้าง อิทธิพลหรือใช้อำนาจกับ เขา ( ผู้ถูกชักจูง )

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. เมื่อข้าพเจ้าต้องการบาง สิ่งจากบางคน ข้าพเจ้า มักจะพูดให้เขาเข้าใจอย่าง ชัดเจนว่า สิ่งนั้นสอดคล้อง กับความสนใจของเขาเอง อย่างไรบ้าง 4. 4. ข้าพเจ้ามักจะคาดหวังว่า ลูกน้องของข้าพเจ้าจะต้อง เชื่อฟังตามอำนาจสั่งการใน ตำแหน่งหน้าที่ของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าเป็นหัวหน้า งาน

5 คำถาม คำถามคำถาม 5. 5. ข้าพเจ้ามักจะไม่ชอบฝึก จิตให้มีสมาธิ ผ่อนคลาย และสงบ ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด เนื่องจากความแปรปรวน ของจิตไปตามธรรมชาติก็ดี อยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงชอบ แสดงออกไปตามธรรมชาติ จริงๆ ของจิตแบบนี้ โดยไม่ คำนึงถึงใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 6. 6. ข้าพเจ้ามักจะกล้าถาม คำถามเพื่อให้เกิดความ กระจ่างแจ้ง และความ เข้าใจถ่องแท้ในสารสื่อ นั้นๆ รวมทั้งป้องกันการเกิด อารมณ์เสียที่อาจจะสะสม โดยไม่รู้ตัว แล้วยังช่วยให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้พูด ไปด้วยทันที

6 คำถาม คำถามคำถาม 7. 7. เมื่อข้าพเจ้าจำเป็นต้อง ขอร้องให้ใครกระทำบางอย่าง แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถ อธิบายให้เขาเข้าใจใน ความสำคัญของการกระทำ นั้นๆ ที่จะบังเกิดแก่เขาเอง 8. 8. ข้าพเจ้ามักจะพยายามใช้ สติและปัญญาในการประเมิน สารสื่อเชิงเหตุผลและความ สอดคล้องต้องกันดีในสารสื่อ ที่ผู้พูดกำลังกล่าวออกมา โดยแยกอคติส่วนตัวออกไป โดยสิ้นเชิง จึงไม่เกิดอารมณ์ ตามกิเลส และไม่พูดพล่อยๆ หรือไม่เขียนที่เจือปนด้วย อคติ 4 หากไม่ใช่ทำอะไรเพื่อ บันเทิงหรือสร้างอารมณ์ขัน

7 คำถาม คำถามคำถาม 9. 9. ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ หนึ่งๆ ข้าพเจ้ามักจะแบ่ง เวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อสำรวจตรวจทาน พฤติกรรมของตนเอง และ ฝึกบริหารจิตและคลาย เครียด เพื่อที่ทำให้ตนปรับ พฤติกรรมการกล้าหาญเชิง จริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะสายเกินไป จน ป่วยทางกายและใจ และ / หรือเกิดปัญหาทางสังคม ขึ้นได้ 10. 10. เมื่อข้าพเจ้าจำเป็นต้อง ดำรงชีวิตอยู่กับสังคม ปุถุชนหรือคนทั่วไปตนจึง พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ แสดงออกให้มากเรื่อง หาก ใครเข้ามาละเมิดต่างๆ จึง ค่อยจัดการขั้นเด็ดขาดให้ สุดๆไปเลย

8 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

9 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google