งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. ข้าพเจ้ามักจะประเมินผล ย้อนกลับแบบเจาะจงใน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ งานหน้าที่นั้นโดยตรง 2. 2. ข้าพเจ้ามกจะประเมินผล ย้อนกลับแบบบรรยายหรือ พรรณนา มากกว่าแบบการ ประเมิน ( ดี - ไม่ดี ถูก - ผิด ควร - ไม่ควร ฯลฯ )

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. ข้าพเจ้ามักจะ ชอบสงวน คำประเมินผลย้อนกลับ เพื่อเก็บไว้นำเสนอ และ โต้แย้งอย่างละเอียด เมื่อมี การประชุมเพื่อทำการ ประเมินคุณภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 4. 4. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า คำ ประเมินผลย้อนกลับของ ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจ กระจ่างแจ้งได้

5 คำถาม คำถามคำถาม 5. 5. ข้าพเจ้ามักจะ ประเมินผล ย้อนกลับในลักษณะที่มีการ เสริมคำแนะนำให้บุคคลที่ ข้าพเจ้าได้วิจารณ์นั้น สามารถ นำไปปฏิบัติ ได้จริง เพื่อการปรับปรุง 5. 5. ข้าพเจ้ามักจะ ประเมินผล ย้อนกลับในลักษณะที่มีการ เสริมคำแนะนำให้บุคคลที่ ข้าพเจ้าได้วิจารณ์นั้น สามารถ นำไปปฏิบัติ ได้จริง เพื่อการปรับปรุง 6. 6. ข้าพเจ้ามักจะปรับปรุง รูปแบบการประเมินผล ย้อนกลับ เพื่อสามารถ สะท้อนพฤติกรรมที่ผ่าน มาแล้วในอดีตของบุคคล หนึ่งๆ และศักยภาพใน อนาคตของเขา

6 คำถาม คำถามคำถาม 7. 7. ข้าพเจ้ามักจะชอบ ประเมินผลย้อนกลับ ไปตาม ความถูกใจส่วนตัวเพื่อสะท้อน พฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วใน อดีตของบุคคลหนึ่งๆ และ ศักยภาพในอนาคตของเขา โดยไม่สนใจความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 8. 8. ข้าพเจ้ามักจะชอบ ประเมินผลย้อนกลับ ไปตาม ความถูกต้องอันปราศจาก อคติ 4 เพื่อสะท้อนพฤติกรรม ที่ผ่านมาแล้วในอดีตของ บุคคลหนึ่งๆ และศักยภาพใน อนาคตของเขา โดยสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

7 คำถาม คำถามคำถาม 9. 9. ข้าพเจ้ามักจะชอบประเมินผล ย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด ไปตามความจริงที่ ตำตา เน้นข้อมูลดิบ เฉพาะเจาะจง แยกเป็นอย่างๆ ที ละส่วน โดยไม่ดูภาพรวมของ ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกระดับ ทั้ง จากอดีตและปัจจุบัน เพื่อสะท้อน พฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วในอดีต ของบุคคลหนึ่งๆ และบุคลิกภาพ แท้จริงของเขา แม้ว่าข้าพเจ้าจะ เข้าใจหลายชั้นหลายทบยังไม่ได้ 10. 10. ข้าพเจ้ามักจะชอบ ประเมินผลย้อนกลับ ไปตาม ความถูกต้องอันปราศจากอคติ 4 และมีการยืนยันจากหลักวิชาที่ เหมาะสม เชื่อถือได้ โดยสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการคิดเข้าใจของคนทั่วไป มักมีธรรมชาติเป็นการตีขลุม / สรุป เหมารวมแบบครอบจักรวาล

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 2, 4, 5, 6, 8 และ 10 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 3, 7, 9 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 2, 4, 5, 6, 8 และ 10 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 3, 7, 9 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวม

9 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการ ประเมินผลย้อนกลับ (A- B-C) ให้แก่ผู้สอนทราบ ด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B 22-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการ ประเมินผลย้อนกลับ (A- B-C) ให้แก่ผู้สอนทราบ ด้วย

10 สิ้นสุดแบบประเมินหลังเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินหลังเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google