งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน Part 5

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้ามักจะประเมินผล ย้อนกลับแบบเจาะจงใน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ งานหน้าที่นั้นโดยตรง ข้าพเจ้ามกจะประเมินผล ย้อนกลับแบบบรรยายหรือ พรรณนา มากกว่าแบบการ ประเมิน ( ดี - ไม่ดี ถูก - ผิด ควร - ไม่ควร ฯลฯ )

4 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้ามักจะ ชอบสงวน คำประเมินผลย้อนกลับ เพื่อเก็บไว้นำเสนอ และ โต้แย้งอย่างละเอียด เมื่อมี การประชุมเพื่อทำการ ประเมินคุณภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า คำ ประเมินผลย้อนกลับของ ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจ กระจ่างแจ้งได้

5 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้ามักจะ ประเมินผล ย้อนกลับในลักษณะที่มีการ เสริมคำแนะนำให้บุคคลที่ ข้าพเจ้าได้วิจารณ์นั้น สามารถ นำไปปฏิบัติ ได้จริง เพื่อการปรับปรุง ข้าพเจ้ามักจะ ประเมินผล ย้อนกลับในลักษณะที่มีการ เสริมคำแนะนำให้บุคคลที่ ข้าพเจ้าได้วิจารณ์นั้น สามารถ นำไปปฏิบัติ ได้จริง เพื่อการปรับปรุง ข้าพเจ้ามักจะปรับปรุง รูปแบบการประเมินผล ย้อนกลับ เพื่อสามารถ สะท้อนพฤติกรรมที่ผ่าน มาแล้วในอดีตของบุคคล หนึ่งๆ และศักยภาพใน อนาคตของเขา

6 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้ามักจะชอบ ประเมินผลย้อนกลับ ไปตาม ความถูกใจส่วนตัวเพื่อสะท้อน พฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วใน อดีตของบุคคลหนึ่งๆ และ ศักยภาพในอนาคตของเขา โดยไม่สนใจความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ข้าพเจ้ามักจะชอบ ประเมินผลย้อนกลับ ไปตาม ความถูกต้องอันปราศจาก อคติ 4 เพื่อสะท้อนพฤติกรรม ที่ผ่านมาแล้วในอดีตของ บุคคลหนึ่งๆ และศักยภาพใน อนาคตของเขา โดยสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

7 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้ามักจะชอบประเมินผล ย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด ไปตามความจริงที่ ตำตา เน้นข้อมูลดิบ เฉพาะเจาะจง แยกเป็นอย่างๆ ที ละส่วน โดยไม่ดูภาพรวมของ ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกระดับ ทั้ง จากอดีตและปัจจุบัน เพื่อสะท้อน พฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วในอดีต ของบุคคลหนึ่งๆ และบุคลิกภาพ แท้จริงของเขา แม้ว่าข้าพเจ้าจะ เข้าใจหลายชั้นหลายทบยังไม่ได้ ข้าพเจ้ามักจะชอบ ประเมินผลย้อนกลับ ไปตาม ความถูกต้องอันปราศจากอคติ 4 และมีการยืนยันจากหลักวิชาที่ เหมาะสม เชื่อถือได้ โดยสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการคิดเข้าใจของคนทั่วไป มักมีธรรมชาติเป็นการตีขลุม / สรุป เหมารวมแบบครอบจักรวาล

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 2, 4, 5, 6, 8 และ 10 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 3, 7, 9 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 2, 4, 5, 6, 8 และ 10 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =3 ; สม่ำเสมอ =3 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =1 … นาน ๆ ครั้ง =1 … คำถาม 3, 7, 9 ให้คะแนน สม่ำเสมอ =1 ; สม่ำเสมอ =1 ; บางครั้ง =2 ; บางครั้ง =2 ; นาน ๆ ครั้ง =3 นาน ๆ ครั้ง =3สรุปคะแนนรวม

9 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการ ประเมินผลย้อนกลับ (A- B-C) ให้แก่ผู้สอนทราบ ด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = มี ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับที่ดี ให้เกรด A คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการประเมินผล ย้อนกลับหลายด้าน ให้ เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการใช้การประเมินผล ย้อนกลับอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการ ประเมินผลย้อนกลับ (A- B-C) ให้แก่ผู้สอนทราบ ด้วย

10 สิ้นสุดแบบประเมินหลังเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินหลังเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google