งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟ ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทำโดย นางนภาพร สืบ สันติ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต มัธยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟ ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทำโดย นางนภาพร สืบ สันติ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต มัธยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟ ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทำโดย นางนภาพร สืบ สันติ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

2 กราฟ ความสัมพันธ์ ความหมาย ความรู้พื้นฐาน กราฟความสัมพันธ์เป็นจุด กราฟความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้ง กราฟความสัมพันธ์เป็นพื้นที่ ส่วนหนึ่งของระนาบ

3 กราฟของ ความสัมพันธ์ กราฟของ ความสัมพันธ์ r คือ เซตของจุดในระนาบโดยที่ แต่ละจุดแทน สมาชิกของความสัมพันธ์ r

4 กราฟของความสัมพันธ์ r มีอยู่ 3 ลักษณะ กราฟของความสัมพันธ์ r มีอยู่ 3 ลักษณะ 1. กราฟของ ความสัมพันธ์เป็นจุด 2. กราฟของความสัมพันธ์เป็น เส้นตรงหรือเส้นโค้ง 3. กราฟของความสัมพันธ์เป็นพื้นที่ ส่วนหนึ่งของระนาบ

5 กราฟของความสัมพันธ์เป็น เส้นตรงหรือเส้นโค้ง กราฟของความสัมพันธ์เป็น เส้นตรงหรือเส้นโค้ง 1. r = { (x, y)  R  R  y = 2x + 1 } 1. r = { (x, y)  R  R  y = 2x + 1 }        (0,1 ) (1,3 ) (2,5 ) (- 4,- 7) (- 1,- 1) (- 2,- 3) (- 3,- 5) x y x y = 2x+1 02(0)+ 1=1 1 2(1)+ 1=3 - 1 2(- 1)+1= -1 22(2)+ 1= 5 - 2 2(- 2)+1= -3 - 3 2(- 3)+1= -5 - 4 2(- 4)+1= -7 (x, y) (0, 1) (1, 3) (- 1,- 1) (2, 5) (- 2,- 3) (- 3,- 5) (- 4,- 7)

6 2. r = { (x, y)  R  R  y = | x + 1| - 2 } 2. r = { (x, y)  R  R  y = | x + 1| - 2 }        (0,- 1) (1,0 ) (2,1 ) (- 4,1 ) (- 1,- 2) (- 2,- 1) (- 3,0 ) x y xy =| x +1|-2 0|0 +1|-2 =-1 1|1+1| -2 = 0 - 1 |-1+1|- 2 =-2 2 |2 +1|-2 =1 - 2 |-2+1|- 2 =-1 - 3 |- 3+1|-2 = 0 - 4 |- 4+1|-2 =1 (x, y) (0,- 1) (1, 0) (- 1,- 2) (2, 1) (- 2,- 1) (- 3,0 ) (- 4,1 )

7      (0,- 2) (1, -1) (3, 7) (- 1,- 1) (2, 2) (- 2,2 ) x y 3. r = { (x, y)  R  R  y = x 2 - 2 } 3. r = { (x, y)  R  R  y = x 2 - 2 }  (- 3,7 ) xy = x 2 -2 00 2 -2 = -2 11 2 -2 = -1 - 1 (-1) 2 -2 = -1 22 2 -2 = 2 - 2 (-2) 2 - 2 = 2 33 2 -2 = 7 - 3 (-3) 2 - 2 = 7 (x, y) (0,- 2) (1,- 1) (- 1,- 1) (2, 2) (- 2,2 ) (3, 7) (- 3,7 )

8      (3,- 4) (4, -3) (3, 4) (- 5,0 ) (4, 3) (- 4,3 ) x y  (- 3,4 ) 4. r = { (x, y)  R  R  x 2 + y 2 = 25 }      (5, 0) (- 4,- 3) (-3,- 4) (0, 5) (0,- 5) x 0 3-3-3 4-4-4 5 -5-5 (x, y) (0,5),( 0,-5) (3,4),( 3,-4) (- 3,4),(- 3,-4) (4,3),( 4,-3) (- 4,3),(- 4,-3) (5, 0) (- 5,0 )

9 จงเขียนกราฟของ ความสัมพันธ์ 1. r =  (x,y)  R  R  x + 2y = 5  x (x, y) x y y =

10 จงเขียนกราฟของ ความสัมพันธ์ 1. r =  (x,y)  R  R  x + 2y = 5  x (x, y) x y 5 (7,-1) 3 1 -1 -3-3 -5-5 7 (5,0) (3,1) (1,2) (-1,3) (-3,4) (-5,5)        (7, -1) (5, 0) (3, 1) (1, 2) (- 1,3 ) (- 3,4 ) (- 5,5 )

11 จงเขียนกราฟของ ความสัมพันธ์ 2. r =  (x,y)  R  R  y =  x - 1  -2  x (x, y) x y y=y=

12 จงเขียนกราฟของ ความสัมพันธ์ 2. r =  (x,y)  R  R  y =  x - 1  -2  x (x, y) x y y =  x- 1  -2 1  1-1  - 2=-2 (1,- 2) 0  0-1  - 2=-1 -1 -2-2 2 3 4  -1- 1  - 2=0  -2- 1  - 2=1  2-1  - 2=-1  3-1  - 2=0  4-1  - 2=1 (2,- 1) (3, 0) (4, 1) (- 2,1 ) (- 1,0 ) (0,- 1)      (- 2,1) (4,1 ) (3,0 ) (- 1,0) (0,- 1) (2,- 1) (1,- 2)  

13 จงเขียนกราฟของ ความสัมพันธ์ 3. r =  (x,y)  R  R  y = x 2 -1  x (x, y) x y y=y=

14 จงเขียนกราฟของ ความสัมพันธ์ 3. r =  (x,y)  R  R  y = x 2 -1  x (x, y) x y y =x 2 -1 0 -1 -2-2 -3-3 1 2 3 0 2 - 1=-1 1 2 - 1=0 2 2 - 1=3 3 2 - 1=8 (-1) 2 - 1=0 (-2) 2 - 1=3 (-3) 2 - 1=8 (- 3,8 ) (- 2,3 ) (- 1,0 ) (0,- 1) (1, 0) (2, 3) (3, 8)     (- 3,8 ) (3, 8)  (2, 3) (- 2,3 ) (- 1,0 ) (1, 0)   (0, -1)


ดาวน์โหลด ppt กราฟ ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จัดทำโดย นางนภาพร สืบ สันติ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชวินิต มัธยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google