งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Praneet Srisakda. One Vision One Identity One Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Praneet Srisakda. One Vision One Identity One Community."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Praneet Srisakda

2 One Vision One Identity One Community

3 SEAMEO South East Asian Minister of Education Organization Member Countries SEAMEO South East Asian Minister of Education Organization Member Countries Brunei Darussalam ( Member since 1981 ) Cambodia ( Member since 1968 ) Indonesia ( Member since 1965 ) Lao PDR ( Member since 1965 ) Singapore ( Member since 1965 ) Philippines ( Member since 1965 ) Myanmar ( Member since 1997 ) Malaysia ( Member since 1965 ) Socialist Republic of Vietnam ( Member since 1992 ) Socialist Republic of Vietnam ( Member since 1992 ) Timor-Leste ( Member since 2006 ) Thailand ( Member since 1965 )

4 Australia ( Member since 1973 ) Canada ( Member since 1988 ) France ( Member since 1973 ) Germany ( Member since 1990 ) Spain ( Member since 2007 ) Norway ( Member since 2005 ) New Zealand ( Member since 1973 ) Netherlands ( Member since 1993 )

5

6 3 เสาหลักอาเซียน

7 Competency Framework for Southeast Asian School Principal and Teacher of the 21 st Century ครู = 11 competencies

8 LEARNTECH ICeXCELS 17 Modules

9 17 การเตรียมแผนการนิเทศการสอน 11 การวางแผนนิเทศเพื่อการพัฒนา 12 การวางแผนนิเทศเพื่อสร้างความแตกต่าง 11 การวางแผนนิเทศเพื่อการพัฒนา 12 การวางแผนนิเทศเพื่อสร้างความแตกต่าง 13 การวางแผนนิเทศแบบคลินิก 14 การประชุมหลังการนิเทศ 13 การวางแผนนิเทศแบบคลินิก 14 การประชุมหลังการนิเทศ 15 การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของครู 16 การเข้าสู่นวัตกรรมด้านวิชาการ 15 การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของครู 16 การเข้าสู่นวัตกรรมด้านวิชาการ

10 ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทย ปี 2552 ทั้งหมด 57 ประเทศ ด้านคุณภาพการศึกษา = ระดับประถมศึกษา อยู่อันดับ ที่ 41 ระดับมัธยมศึกษา อยู่อันดับที่ 52 ระดับอุดมศึกษาอยู่อันดับที่ 43 คณิต – วิทย์ อายุ 15 อยู่อันดับที่ 39 ภาษาอังกฤษ อยู่อันดับที่ 51 ด้านคุณภาพการศึกษา = ระดับประถมศึกษา อยู่อันดับ ที่ 41 ระดับมัธยมศึกษา อยู่อันดับที่ 52 ระดับอุดมศึกษาอยู่อันดับที่ 43 คณิต – วิทย์ อายุ 15 อยู่อันดับที่ 39 ภาษาอังกฤษ อยู่อันดับที่ 51

11 ความสามารถในการแข่งขันของไทย ปี 2555 ทั้งหมด 59 ประเทศ ด้านที่ต้องปรับปรุง = วิทยาศาสตร์ = การปราบปราบคอรับชั่นล่าช้า = สาธารณูปโภค = แปรเจตนารมย์ไปสู่การปฏิบัติ = การปรองดอง ด้านที่ต้องปรับปรุง = วิทยาศาสตร์ = การปราบปราบคอรับชั่นล่าช้า = สาธารณูปโภค = แปรเจตนารมย์ไปสู่การปฏิบัติ = การปรองดอง

12 จุดเด่นการปฏิรูปการศึกษา

13

14 EducationalLeadership 2 5 3 1 Instructional Leadership ภาวะผู้นำด้านวิชาการ Transformational Leadership ภาวะผู้นำด้านการ เปลี่ยนแปลง Sustainable Leadership การสร้างภาวะผู้นำ ที่ยั่งยืน Distributed Leadership การกระจาย ภาวะผู้นำ Managerial Leadership ภาวะผู้นำด้าน การบริหาร จัดการ 4 LEADERSHIP CHANGE AND INNOVATION 6 Cultural Based Leadership ภาวะผู้นำบนพื้นฐาน วัฒนธรรมองค์กร

15 Praneet Srisakda Instructional Transformational Leadership Instructional Transformational Leadership VS

16 Praneet Srisakda Empowerment

17 Praneet Srisakda ไม่ทำ การบ้าน ไม่รู้ / รู้ไม่พอ ไม่ลองทุก เรื่อง

18

19 คุณลักษณะบางส่วนของโรง้ รียนในฝัน Chapman 2002 คุณลักษณะบางส่วนของโรง้ รียนในฝัน Chapman 2002

20 ผู้นำเป็นผู้บริหาร หลักสูตร Farris 1996 บริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ประเมิน เพิ่มเติม และปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัย

21 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ Kellough and Kellough1996 1 ความต้องการ นักเรียน สังคม 1 ความต้องการ นักเรียน สังคม

22 การเสริม หลักสูตร Curriculum Enrichment การเสริม หลักสูตร Curriculum Enrichment

23 Praneet Srisakda or Informal Education Formal Education

24 Praneet Srisakda Formal Ed. Formal Ed. Continuing Ed. Continuing Ed.

25 Praneet Srisakda ปตท ธกส สวท ช สถาบัน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ มูลนิ ธิ หมู่บ้ าน สร้างผู้นำทาง ปัญญา ปัญาชาวบ้าน สร้างผู้นำทาง ปัญญา ปัญาชาวบ้าน เรียนรู้อย่าง มีศักดิ์ศรี ชีวิตเป็นตัว ตั้ง ( ไม่ใช่วิชา ) ชีวิตเป็นตัว ตั้ง ( ไม่ใช่วิชา )

26 คิดเป็น แก้ปัญหา เป็น

27 Bison & Geese Theory

28 Praneet Srisakda ภาพลักษณ์ ขององค์กร Tangible Intangible ความเข้าอก เข้าใจ ความมั่นใจ ความรวดเร็ว ความอบอุ่น ใจ

29 Praneet Srisakda ศักยภาพ องค์ความรู้ ยุทธศสาตร์ / วิธีการ พลังแรง บันดาลใจ

30 Praneet Srisakda To Leave a Legacy Spirit To Leave a Legacy Spirit Heart To Love Heart To Love Body to Live Body to Live Mind to Learn

31 Praneet Srisakda Inspire “ Trust ” Inspire “ Trust ” Unleash Talent Align Systems Clarify Purpose เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ Clarify Purpose เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระบบ กระบวนการ ปลดปล่อย ศักยภาพ บุคลากร

32 Praneet Srisakda

33

34 แชมเปี้ยนไม่ได้เกิดใน โรงยิม เกิดจากหลาย สิ่งหลายอย่างภายใน แรงปรารถนา ความฝัน วิสัยทัศน์ เขาเหล่านั้น ต้องมี ทักษะและความ มุ่งมั่น ที่สำคัญความ มุ่งมั่นต้องเข้มแข็งกว่า ทักษะ

35 Praneet Srisakda BEFORE

36 Praneet Srisakda I’M POSSIBLE The Positive Thinker

37 Praneet Srisakda

38 ภูมิใจตนเอง / มั่นใจตนเอง ตามความเป็นจริง ภูมิใจตนเอง / มั่นใจตนเอง ตามความเป็นจริง ความดีพื้นฐาน Basic Goodness ความดีพื้นฐาน Basic Goodness ทำความดีเล็กเล็ก ทำความดีบ่อยบ่อย เชื่อว่าคนอื่นดี / เก่ง Real Self ตัวตนที่แท้จริง Real Self ตัวตนที่แท้จริง As if Self สร้างภาพ As if Self สร้างภาพ

39 Praneet Srisakda ชีวิต : อย่าเปรียบเทียบ “ ปมในใจ ” ชีวิต : เรียบง่าย อย่ามีเงื่อนไข รักตนเอง ก้าวข้ามความกลัว อย่าคาดหวังคนอื่นช่วย ชีวิต : เรียบง่าย อย่ามีเงื่อนไข รักตนเอง ก้าวข้ามความกลัว อย่าคาดหวังคนอื่นช่วย

40 Praneet Srisakda


ดาวน์โหลด ppt Praneet Srisakda. One Vision One Identity One Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google