งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2  บทนำ - วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา การดำเนินงาน  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครปฐม  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม  ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ  เครื่องมือและข้อมูลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำ (2) เนื้อหาการนำเสนอ

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม  เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย  วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ  ง่ายงาม ประจวบวัน  ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์  พรชัย ภู่พร้อมพันธุ์  กิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์  พีระพงศ์ รัตนบุรี  พงษ์รัตน์ อ่อนละมุน  แข่งแข ชื่นอารมณ์ (3)  ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ  ศิริวัฒน์ คันทารส  บงการณ์ แก้วชุม  สุทธิลักษณ์ โตกทอง  เอกชัย อังกาบ  ชมพูนุช ชุติชูเดช  ธนกฤต สมน้อย  วิกรม เสือดี คณะวิจัย

4 วัตถุประสงค์  โครงการวิจัยมีเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ที่ว่า  “คนในชุมชนจะเข้าถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำในท้องถิ่นของตนได้อย่างไร”  มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังนี้  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่ศึกษา  วิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรน้ำ ความต้องการน้ำและการจัดการน้ำในพื้นที่ศึกษา  ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดเตรียม แผนจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด  ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในพื้นที่ตำบลนำร่องอย่างน้อย 3 ตำบล (4)

5 (5)

6  5 พื้นที่ 8 ตำบล  ต.บางหลวง อ.บางเลน  ต.บางระกำ อ.บางเลน  พื้นที่คลองจินดา อ.สามพราน  ต.คลองจินดา ต.ตลาดจินดา ต.บางช้าง  พื้นที่ตลาดน้ำดอนหวาย อ.สามพราน  ต.ไร่ขิง  พื้นที่คลองเจดีย์บูชา อ.เมืองนครปฐม  ต.วังตะกู (6) จังหวัดนครปฐม

7  6 ตำบล  ฝั่งขวาแม่น้ำแม่กลอง  ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา  ต.ท้ายหาด อ.เมือง  ฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กลอง  ต.ท่าคา อ.อัมพวา  ต.กระดังงา อ.บางคนที ต.บางพรม อ.บางคนที ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที (7) จังหวัดสมุทรสงคราม

8 (8)

9 (9) องค์ประกอบในการดำเนินงาน

10  การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อสนับสนุน การวางแผนบริหารจัดการน้ำ  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่และ สถานภาพของทรัพยากรน้ำ  การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด  การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่น (10) การดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google