งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ สติปัญญา / วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ สติปัญญา / วัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ สติปัญญา / วัฒนธรรม / จิตใจสูง สติปัญญา / วัฒนธรรม / จิตใจสูง สามารถจำแนกความหมายได้ 3 แนวทาง คือ

2 ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์มีความต้องการเหมือนกัน ความต้องการในการดำรงชีวิต ความต้องการในการสืบพันธุ์ การต่อสู้เพื่อการดำรงชีวิต การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

3 ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ความต้องการทางสรีระ ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย ความต้องการทางสังคมและความรัก ความต้องการการยอมรับนับถือ ความต้องการความสำเร็จ Physiological Needs Security and Safety Needs Love and Belonging Needs Esteem Needs or Ego Actualization Needs

4 อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) “ บุคคลสามารถเป็นอะไรก็ได้ ถ้าเขามีความต้องการที่จะเป็น ”

5 หลักพัฒนาการของมนุษย์ 1. พัฒนาการจะเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องกัน 2. พัฒนาการจะพัฒนาไปตามลำดับ ขั้นตอน 3. พัฒนาการจะพัฒนาไปตามทิศทาง โดยเฉพาะ - กฎจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่าง - กฎจากส่วนกลางสู่ภายนอก 4. อัตราการพัฒนาของแต่ละคนจะ แตกต่างกัน 5. อัตราของพัฒนาการของแต่ละวัย จะแตกต่างกัน 6. อัตราการเจริญเติบโตของอวัยวะ ของแต่ละคน จะแตกต่างกัน 7. อัตราการเจริญเติบโตของชายและ หญิงจะแตกต่างกัน

6 ความแตกต่างระหว่างบุคคลเชิงพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการ กำหนดบุคลิกลักษณะของบุคคล และทำให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน

7 พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดเชื้อสาย มาจากสายโลหิตตั้งแต่ลำดับชั้นของบรรพบุรุษ มาสู่ลูกหลาน โดยผ่านการสืบพันธุ์

8 ลักษณะที่ถ่ายทอดได้ ทางพันธุกรรม รูปร่าง รูปร่าง เพศ เพศ สติปัญญา สติปัญญา อารมณ์ อารมณ์ นิสัย นิสัย ความ ถนัด ความ ถนัด สุขภาพ สุขภาพ หมู่เลือด หมู่เลือด

9 ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากสภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การคบเพื่อน ถิ่นที่อยู่

10 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Cognitive Development Theory) 1. ขั้นการใช้ประสาทรับสัมผัส แรกเกิด -2 ขวบ จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า 2. ขั้นเตรียมการ 3-7 ขวบ ตนเองเป็นใหญ่ 3. ขั้นเรียนรู้รูปธรรม 8-12 ปี เข้าใจเหตุผล กว้าง เล็กกว่า จัดรวม แยกประเภท 4. ขั้นเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม 13-16 ปี แก้ปัญหา เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม

11 1. ขั้นความสุขอยู่ที่ปาก แรกเกิด - 2 ขวบ 2. ขั้นความสุขอยู่ที่การใช้ทวารหนัก วัย 2 - 3 ขวบ 3. ขั้นความสุขอยู่ที่การผูกพันกับบิดามารดา วัย 4 - 6 ขวบ 4. ขั้นความสุขอยู่ที่การเก็บกดความแฝงเร้นทางเพศ ไปสนสิ่งแวดล้อม วัย 6 - 12 ขวบ 5. ขั้นความสุขอยู่ที่การได้สนใจเพศตรงข้าม วัยรุ่น 13 - 18 ขวบ ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์ (Freud’s Psychosexual Theory)

12 1. การใช้เหตุผล (Reasoning) 2. การใช้ท่าทีที่หนักแน่นและจริงจัง (Firmness) 3. การใช้สิ่งทดแทน (Alternative response) 4. ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและ ความรู้สึก (Freedom to discuss ideas and feelings) 5. การให้รางวัล (Positive reinforcement) 6. การเลิกให้ความสนใจ (Ignoring) 7. การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ให้กับ เด็ก (Positive model) 8. การลงโทษ (Punishment) นงพงา ลิ้มสุวรรณ พ. บ. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร. พ. รามาธิบดี วิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กทำได้ดังนี้

13 8.1 การดุว่า การดุว่าด้วยวาจาในเด็กบางคนก็ได้ผลดี สามารถหยุดการกระทำ อันไม่สมควร ของเด็ก ควรใช้เมื่อการบอกห้าม และ การใช้เหตุผลไม่ได้ผลแล้ว 8.2 แยกเด็กออกไปอยู่ตามลำพัง เช่น เด็กนักเรียนคนหนึ่งคุยมากขณะ เรียน รบกวน คนอื่นบ่อยๆ ก็อาจแยกเด็ก ไปนั่งคนเดียว หันหน้าเข้ามุมห้อง ทำให้ เด็กไม่สนุก เบื่อที่เด็กทั่วไปจะไม่ชอบ อย่างมาก การลงโทษ (Punishment)

14 บุคลิกภาพที่ ดี 1. การแต่งกาย ………………………. 2. การมองบุคคล …………………. 3. การพูด ……………………………... 4. การเดิน ….………………………... 5. การยืน ……………………………….. 6. การนั่ง ……………………………….. 7. การไอ / จาม ……………………... 8. การรับประทานอาหาร …. 9. การหยิบของหรือสิ่งต่างๆ 10. การแสดงความเคารพนับถือ 11. การทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล บุคลิกภาพที่ ไม่ดี ?

15 การพัฒนา บุคลิกภาพ 1. บริหารร่างกายเป็นประจำ 2. รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อการบำรุงร่างกาย 3. พักผ่อนเพียงพอ 4. บริหารจิตใจ 5. พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์

16 งานมอบหมาย 1 1. วิเคราะห์ตนเอง บุคลิกภาพ ภายนอก …………………….. ลักษณะนิสัย อารมณ์ ความชอบ ไม่ชอบ ……… 2. ให้ผู้อื่นวิเคราะห์ ……………………….. 3. วิธีการปรับปรุงตนเอง 4. วิธีการพัฒนาตนเอง ส่งวันที่ 25 มิ. ย. 48 เท่านั้น

17 งานมอบหมาย 2 ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ แล้วรายงานผลข้อมูล พร้อมสรุป เช่น พฤติกรรมการใช้ลิฟท์ พฤติกรรมการใช้กฎจราจร ส่งวันที่ 25 มิ. ย. 48 เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ มนุษย์เป็นสัตว์ ประเสริฐ สติปัญญา / วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google