งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemical Thermodynamics and Non- Electrolytes 312 234 Biophysical Chemistry Electrochemistry ผศ. ดร. สมเกียรติ / Chemical Kinetics ผศ. ดร. ไฉนพร ผศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemical Thermodynamics and Non- Electrolytes 312 234 Biophysical Chemistry Electrochemistry ผศ. ดร. สมเกียรติ / Chemical Kinetics ผศ. ดร. ไฉนพร ผศ. ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Chemical Thermodynamics and Non- Electrolytes 312 234 Biophysical Chemistry Electrochemistry ผศ. ดร. สมเกียรติ / Chemical Kinetics ผศ. ดร. ไฉนพร ผศ. ดร. อัจฉรา ห้อง 4511-1

3 Physical Chemistry เอกสารอ้างอิง - Atkins - Alberty - Laidler & Meiser Basic Physical Chemistry

4 Chemical Thermodynami cs - Walls Thermodynami cs Biophysical Chemistry

5 หนังสือเกี่ยวกับ Physical Chemistry ทุกเล่ม General / Basic / Fundamental Chemistry Thermodynamics

6 - นิยามของเทอมต่าง ๆ ระบบ - สิ่งแวดล้อม สภาวะ - ฟังก์ชันสภาวะ งาน - ความร้อน หัวข้อที่สอน (16 ชั่วโมง )

7 - กฎข้อที่ 1 ของเทอร์ โมไดนามิกส์ เอนทาลปี - ความจุ ความร้อน เทอร์โมเคมี - The Carnot Cycle, เอนโทรปี กฎข้อที่ 2 ของเทอร์ โมไดนามิกส์ การเกิดได้เอง และ การผันกลับได้

8 - กฎข้อที่ 3 ของเทอร์โมไดนามิกส์ - พลังงานอิสระและ Phase Equilibria - พลังงานอิสระและค่าคงที่สมดุล

9 - Phase Rules - Ideal solution & Real solution - พลังงานอิสระและการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิและความดันของระบบ - สมบัติคอลลิเกทีฟ - Raoult’s Laws & Henry Laws

10 อุณหพลศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา เกี่ยวกับพลังงาน กำลังงาน การเปลี่ยนแปลง พลังงาน เมื่อสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางกายภาพและทางเคมี ข้อมูลทาง อุณหพลศาสตร์จะใช้ในการทำนายว่า ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เองหรือไม่ แต่จะไม่ สามารถบอกอัตราเร็วของปฏิกิริยาได้

11 System & Surroundings ขอบเขต & บริเวณ ที่สนใจศึกษา System Surroundings system

12 ระบบเปิด (open system) : มีการแลกเปลี่ยนพลังงาน & มวลสาร ระบบปิด (closed system) ระบบโดดเดี่ยว (isolated system)

13 น้ำเกลือ (H 2 O + NaCl) ปิดสนิท ตั้งไว้ที่ 45 0 C

14 สภาวะและฟังก์ชันสภาวะ (State and State function)

15 R= 0.0821 lit- atm K -1 mol -1 8.314 J K -1 mol -1 สมการสภาวะ : (equation of State) PV=n RT

16 Van der Waals equation (P + an 2 ) (V-nb) = nRT V2V2

17 คือ ปริมาณต่าง ๆ ที่บ่งบอกสภาวะ (State function, State variable) 1. ไม่ขึ้นกับวิถีการเปลี่ยนแปลงของระบบ แต่จะขึ้นกับสภาวะ ตั้งต้น (initaial Stute) และสภาวะสุดท้าย (final State) เท่านั้น 2. dX = X f - X i X 2 - X 1 ฟังก์ชันสภาวะ หรือ ตัวแปรสภาวะ

18 3. คำนวณได้จากฟังก์ชันสภาวะใด ๆ

19 ตัวอย่างของฟังก์ชันสภาวะ ปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน จำนวนโมล พลังงาน ภายใน เอนทาลปี เอนโทรปี พลังงาน อิสระ

20 Extensive Variables Intensive Variables ตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ตัวแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ

21 ระบบของแก๊สสมบูรณ์ แบบ 2 mol งานการขยายตัว ของแก๊ส 20 kJ มีค่าเท่ากับ 20 kJ งานที่เกี่ยวข้องมีค่าเท่ากับ 10 kJ mol -1

22 Physics : งาน = แรง x ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง งานและความร้อน Work : W

23 W = f l W = mgh = mgh 2 - mgh 1 งาน = การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ h2h2 f h1h1

24 ความเร็ว เฉลี่ย W = (ma) l = ma (l 2 -l 1 ) l 2 -l 1 = (v 1 +v 2 ) t ; 2 l1l1 a l2l2 a = v 2 -v 1 t

25 w = m (v 2 -v 1 )(v 1 +v 2 ) t = 1 m (v 2 2 -v 1 2 ) t 2 = 1 mv 2 2 -1 mv 1 2 งาน = การ เปลี่ยนแปลงพลังงาน จลน์ 2 22

26 คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ งานในทางกลศาสตร์

27 คือ “ การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของระบบ ภายใต้อิทธิพลของความดันภายนอก ” (External pressure) งานในทางเทอร์โมไดนามิกส์

28 l2l2 f ext A l1l1 เมื่อ l 2 > l 1 สมการที่ใช้คือ w = - f ext (l 2 -l 1 ) w = -f ext (Al 2 -Al 1 ) A w = - P ext (V 2 -V 1 ) A

29 w = -P ext  V PV- work : PV- work : งานการเปลี่ยนแปลง ปริมาตรภายใต้แรงดัน ภายนอก หน่วยของงาน : J หรือ N m หรือ kg m 2 s -2 หรือ dm 3 - atm

30 นิยา ม : งานที่สิ่งแวดล้อมกระทำต่อระบบ ( ระบบเล็กลง, หดตัว ) มี ค่าเป็นบวก (positive value) งานการขยายตัวของแก๊สมีค่าเป็นลบ

31 State Function Path Function

32 งานเป็น State Function ??

33 P1P1 P2P2 V1V1 V2V2 V1V1 V2V2 V 1, P 1 V 2, P 2 V 1, P 1 V 2, P 2

34 Dw rev = - P dV Equilibrium Path และ Reversible Process P V A B W = - P dV B A

35 B A แทนค่า P = nRT V

36 Isothermal reversible expansion of ideal gas compression อุณหภูมิคงที่ (  T = 0) =

37 w = - nRT ln (V 2 /V 1 ) = nRT ln (V 1 /V 2 ) w = - nRT ln (V 2 /V 1 ) = nRT ln (V 1 /V 2 ) w = nRT ln (P 2 /P 1 )

38 ความร้อน (Heat) สมดุลทางความร้อน (thermal equilibrium) ความร้อน คือ พลังงานที่ถ่ายเทข้ามขอบเขต ของระบบกับสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ต่างไปจากระบบ

39 T 1 > T 2 heat flow q 12 ที่สมดุล : T f = T f heat flow 12 โดยที่ T 1 > T f > T 2


ดาวน์โหลด ppt Chemical Thermodynamics and Non- Electrolytes 312 234 Biophysical Chemistry Electrochemistry ผศ. ดร. สมเกียรติ / Chemical Kinetics ผศ. ดร. ไฉนพร ผศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google