งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย Lab 9 Decision.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย Lab 9 Decision."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย Lab 9 Decision

2 1. ให้สร้างโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าตัวเลขที่รับเข้ามาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่
cmdbutton ชื่อ cmdCheck cmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ txtNumber PictureBox ชื่อ picResult

3

4 cmdbutton ชื่อ cmdCheck
cmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ txtNumber PictureBox ชื่อ picResult ปุ่มตรวจสอบ Private Sub cmdCheck_Click() Dim intNum As Integer intNum = Val(txtNumber.Text) If intNum mod 2 = 0 Then picResult.Print intNum & “is Even number.” Else picResult.Print intNum & “is Oven number.” End If End Sub

5 ปุ่มออกจากโปรแกรม Private Sub cmdEnd_Click() End End Sub
cmdbutton ชื่อ cmdCheck cmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ txtNumber PictureBox ชื่อ picResult Private Sub cmdEnd_Click() End End Sub

6 ข้อ 2. 2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลซึ่งประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน เงินเดือน และเงินค่าล่วงเวลา จากนั้นคำนวณหาผลรวมรายได้และภาษีที่ต้องชำระ ดังแสดงรายละเอียดต่อไปนี้ รายได้รวม = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา ภาษีคำนวณได้โดย - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 เสียภาษี 10 % - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 เสียภาษี 7 % - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 เสียภาษี 5 % - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 เสียภาษี 3 % - ถ้ารายได้รวมน้อยกว่า 30,000 เสียภาษี 1 %

7

8 User Interface

9 ออกแบบหน้าจอ PictureBox ชื่อ picDisplay Cmdbutton ชื่อ cmdCoumpute
Cmdbutton ชื่อ cmdEnd

10 รับข้อมูลผ่าน InputBox()

11 ปุ่มเริ่มต้นการคำนวณภาษี
Private Sub cmdCompute_Click() Dim strID As String Dim strName As String Dim dblSalary As Double Dim dblOT As Double Dim dblSum As Double Dim dblTax As Double strID = InputBox(“กรุณาใส่รหัสพนักงาน”, “รหัสพนักงาน”) strName = InputBox(“กรุณาใส่ชื่อพนักงาน”, “ชื่อพนักงาน”) dblSalary = InputBox(“กรุณาใส่เงินเดือน”, “เงินเดือน”) dblOT = InputBox(“กรุณาใส่เงินล่วงเวลา”, “เงินล่วงเวลา”)

12 dblSum = dblSalary + dblOT Selec Case dblSum Case Is >= 100,000 dblTax = 0.10* dblSum Case Is >= 70,000 dblTax = 0.07* dblSum Case Is >= 50,000 dblTax = 0.05* dblSum Case Is >= 30,000 dblTax = 0.03* dblSum Case Else dblTax = 0.01* dblSum End Select

13

14 Code สำหรับการแสดงผลลัพธ์
picResult.Print “รหัสพนักงาน : ” & strID picResult.Print “ชื่อพนักงาน : ” & strName picResult.Print “เงินเดือน : ” & dblSalary & “ บาท” picResult.Print “เงินค่าล่วงเวลา : ” & dblOT & “ บาท” picResult.Print “รายได้รวม : ” & dblSum & “ บาท” picResult.Print “ภาษีที่ต้องชำระ : ” & dblTax & “ บาท” End Sub


ดาวน์โหลด ppt เฉลย Lab 9 Decision.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google