งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย Lab 9 Decision. 1. ให้สร้างโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าตัวเลขที่รับเข้า มาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ cmdbutton ชื่อ cmdCheck cmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย Lab 9 Decision. 1. ให้สร้างโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าตัวเลขที่รับเข้า มาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ cmdbutton ชื่อ cmdCheck cmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลย Lab 9 Decision

2 1. ให้สร้างโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าตัวเลขที่รับเข้า มาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ cmdbutton ชื่อ cmdCheck cmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ txtNumber PictureBox ชื่อ picResult

3

4 ปุ่มตรวจสอบ Private Sub cmdCheck_Click() Dim intNum As Integer intNum = Val(txtNumber.Text) If intNum mod 2 = 0 Then picResult.Print intNum & “is Even number.” Else picResult.Print intNum & “is Oven number.” End If End Sub cmdbutton ชื่อ cmdCheckcmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ txtNumber PictureBox ชื่อ picResult

5 ปุ่มออกจากโปรแกรม cmdbutton ชื่อ cmdCheckcmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ txtNumber PictureBox ชื่อ picResult Private Sub cmdEnd_Click() End End Sub

6 ข้อ 2. 2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลซึ่งประกอบด้วย รหัส พนักงาน ชื่อพนักงาน เงินเดือน และเงินค่าล่วงเวลา จากนั้นคำนวณหาผลรวมรายได้และภาษีที่ต้องชำระ ดัง แสดงรายละเอียดต่อไปนี้ รายได้รวม = เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา ภาษีคำนวณได้โดย - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 เสียภาษี 10 % - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 เสียภาษี 7 % - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 เสียภาษี 5 % - ถ้ารายได้รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 เสียภาษี 3 % - ถ้ารายได้รวมน้อยกว่า 30,000 เสียภาษี 1 %

7

8 User Interface

9 ออกแบบหน้าจอ PictureBox ชื่อ picDisplay Cmdbutton ชื่อ cmdCoumpute Cmdbutton ชื่อ cmdEnd

10 รับข้อมูลผ่าน InputBox()

11 ปุ่มเริ่มต้นการคำนวณภาษี Private Sub cmdCompute_Click() Dim strID As String Dim strName As String Dim dblSalary As Double Dim dblOT As Double Dim dblSum As Double Dim dblTax As Double strID = InputBox(“ กรุณาใส่รหัสพนักงาน ”, “ รหัส พนักงาน ”) strName = InputBox(“ กรุณาใส่ชื่อพนักงาน ”, “ ชื่อ พนักงาน ”) dblSalary = InputBox(“ กรุณาใส่เงินเดือน ”, “ เงินเดือน ”) dblOT = InputBox(“ กรุณาใส่เงินล่วงเวลา ”, “ เงิน ล่วงเวลา ”)

12 dblSum = dblSalary + dblOT Selec Case dblSum Case Is >= 100,000 dblTax = 0.10* dblSum Case Is >= 70,000 dblTax = 0.07* dblSum Case Is >= 50,000 dblTax = 0.05* dblSum Case Is >= 30,000 dblTax = 0.03* dblSum Case Else dblTax = 0.01* dblSum End Select

13

14 Code สำหรับการแสดงผลลัพธ์ picResult.Print “ รหัสพนักงาน : ” & strID picResult.Print “ ชื่อพนักงาน : ” & strName picResult.Print “ เงินเดือน : ” & dblSalary & “ บาท ” picResult.Print “ เงินค่าล่วงเวลา : ” & dblOT & “ บาท ” picResult.Print “ รายได้รวม : ” & dblSum & “ บาท ” picResult.Print “ ภาษีที่ต้องชำระ : ” & dblTax & “ บาท ” End Sub


ดาวน์โหลด ppt เฉลย Lab 9 Decision. 1. ให้สร้างโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าตัวเลขที่รับเข้า มาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ cmdbutton ชื่อ cmdCheck cmdbutton ชื่อ cmdEnd TextBox ชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google