งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Looping การวนรอบ บทที่ 4. การวนรอบ (Looping)  ในการทำงานของโปรแกรม อาจมีการทำงาน ที่ซ้ำๆเดิม  การที่เราจะเขียนให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกันก็ จะเป็นการเสียเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Looping การวนรอบ บทที่ 4. การวนรอบ (Looping)  ในการทำงานของโปรแกรม อาจมีการทำงาน ที่ซ้ำๆเดิม  การที่เราจะเขียนให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกันก็ จะเป็นการเสียเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Looping การวนรอบ บทที่ 4

2 การวนรอบ (Looping)  ในการทำงานของโปรแกรม อาจมีการทำงาน ที่ซ้ำๆเดิม  การที่เราจะเขียนให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกันก็ จะเป็นการเสียเวลา  เราสามารถใช้คำสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกัน ได้  คำสั่ง For Next, Do While, Do Until

3 คำสั่ง For Next  เป็นคำสั่งให้วนรอบที่เราสามารถกำหนด จำนวนรอบได้เลย  รูปแบบ For ( จำนวนรอบ ) คำสั่ง 1 คำสั่ง 2.. Next ( ค่าตัวนับ )

4 ตัวอย่างโค๊ด Dim i as Integer For i = 1 To 10 MsgBox(“Hello”) Next i Dim i as Integer Dim m as Integer For i = 1 To 10 MsgBox(“i = ” & i) m = m + 5 Next i MsgBox(“m = ” & m)

5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้  สร้างฟอร์มขึ้นมาตามรูปด้านล่าง  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ดลงไปตามหน้า ต่อไป Text1 Text2 Command1

6 โค๊ด

7 Do While Loop  เป็นคำสั่งที่จะวนรอบ หากเงื่อนไข เป็นจริง  รูปแบบ Do While ( เงื่อนไข ) คำสั่ง 1 คำสั่ง 2.. Loop

8 ตัวอย่างโค๊ด Dim i as Integer Do While i < 20 MsgBox(“Hello”) i = i + 5 Loop Dim i as Integer i = 0 Do While i < 10 Label1.Text = i i = i + 1 Loop การวนรอบไม่รู้จบ เช่นจากตัวอย่างที่ 1 ลองลบบรรทัดที่ 5 ทิ้งไป ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2

9 ตัวอย่างการประยุกต์  สร้างฟอร์มขึ้นมาตามรูป ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่มแล้วเขียนโค๊ดตามหน้าถัดไป

10 โค๊ด

11 คำสั่ง Do Until  จะวนรอบ จนกว่า เงื่อนไขจะเป็นจริง  รูปแบบ Do Until ( เงื่อนไข ) คำสั่ง 1 คำสั่ง 2.. Loop

12 ตัวอย่างโค๊ด Dim i as Integer i = 0 Do Until i > 10 Text1.Text = i i = i + 1 Loop Dim i as Integer i = 20 Do Until i < 5 MsgBox(i) i = i – 1 Loop

13 ตัวอย่างการประยุกต์  สร้างฟอร์มขึ้นมาตามรูป ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่มแล้วเขียนโค๊ดตามหน้าต่อไป

14 โค๊ด

15 โจทย์  จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเป็นตัวเลขแล้ว นำตัวเลขมาแสดงใน MessageBox โดยลดค่าที ละ 1  จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเป็นตัวเลขแล้ว นำมาเขียนต่อท้าย Label จำนวน 5 ครั้ง  จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเป็นตัวเลขแล้ว แล้วคำนวณหาค่าบวกที่ลดลง เช่น หากป้อน 10 เข้ามาก็หา 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 ว่ามีค่าเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt Looping การวนรอบ บทที่ 4. การวนรอบ (Looping)  ในการทำงานของโปรแกรม อาจมีการทำงาน ที่ซ้ำๆเดิม  การที่เราจะเขียนให้โปรแกรมทำงานซ้ำๆกันก็ จะเป็นการเสียเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google