งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างคำสั่ง CASE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างคำสั่ง CASE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างคำสั่ง CASE

2 Case/Of/Else/End คำสั่งสำหรับการทำงานที่มีเงื่อนไขที่หลายทางเลือก รูปแบบ Case Selector Of Selector1 : Statement; Selector2 : Statement; : SelectorN : Statement; Else Statement; End;

3 PROGRAM Case_I; Uses wincrt; VAR NUM : Integer; BEGIN {MAIN} Write(‘ป้อนตัวเลขที่ต้องการ1-3 ’);Readln(Num); Case Num Of 1 : Write(‘วิชาการเขียนโปรแกรม’); 2 : Write(‘ดิจิตอลเบื้องต้น’); 3 : Write(‘ไมโครโปรเซสเซอร์’); Else Write(‘คุณป้อนไม่ถูกต้อง’); End; END.

4 Program Case_Example;
Uses crt; Var ans:char; num1,num2:integer; Begin write('Type first number = ');readLn(num1); write('Type second number = ');readLn(num2); write('Select * / ==> ');readLn(ans); Case ans of '+':writeLn(num1,' + ',num2,' = ',num1+num2); '-':writeLn(num1,' - ',num2,' = ',num1-num2); '*':writeLn(num1,' * ',num2,' = ',num1*num2); '/':writeLn(num1,' / ',num2,' = ',num1/num2); Else writeLn('Error') End; End.

5 program grade; uses wincrt; var score : integer; begin write('input your score');readln(score); case score of : write('A'); : write('B+'); : write('B'); : write('C+'); : write('C'); : write('D+'); : write('D'); else write('E'); end; end.

6 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ รูป 3 เหลี่ยม 4 เหลี่ยม วงกลม โดยให้ผู้ใช้ป้อน ความสูง ฐาน และ ความกว้าง ความยาว และรัศมี โดยให้แสดงเมนูเพื่อให้ผู้ใช้เลือกการทำงาน ดังนี้ พ.ท. สามเหลี่ยม พ.ท. 3 เหลี่ยม พ.ท 4 เหลี่ยม พ.ท. วงกลม กรุณาเลือกข้อทำงาน ถ้าเลือกข้อทำงานไม่ถูกต้อง ให้แสดงว่า retry again please


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างคำสั่ง CASE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google