งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างคำสั่ง CASE. Case/Of/Else/End คำสั่งสำหรับการทำงานที่มีเงื่อนไขที่หลาย ทางเลือก รูปแบบ Case Selector Of Selector1 : Statement; Selector2 : Statement;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างคำสั่ง CASE. Case/Of/Else/End คำสั่งสำหรับการทำงานที่มีเงื่อนไขที่หลาย ทางเลือก รูปแบบ Case Selector Of Selector1 : Statement; Selector2 : Statement;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างคำสั่ง CASE

2 Case/Of/Else/End คำสั่งสำหรับการทำงานที่มีเงื่อนไขที่หลาย ทางเลือก รูปแบบ Case Selector Of Selector1 : Statement; Selector2 : Statement; : SelectorN : Statement; Else Statement; End;

3 PROGRAM Case_I; Uses wincrt; VAR NUM : Integer; BEGIN {MAIN} Write(‘ ป้อนตัวเลขที่ต้องการ 1-3 ’);Readln(Num); Case Num Of 1: Write(‘ วิชาการเขียน โปรแกรม ’); 2: Write(‘ ดิจิตอลเบื้องต้น ’); 3: Write(‘ ไมโครโปรเซสเซอร์ ’); Else Write(‘ คุณป้อนไม่ถูกต้อง ’); End; END.

4 Program Case_Example; Uses crt; Var ans:char; num1,num2:integer; Begin write('Type first number = ');readLn(num1); write('Type second number = ');readLn(num2); write('Select + - * / ==> ');readLn(ans); Case ans of '+':writeLn(num1,' + ',num2,' = ',num1+num2); '-':writeLn(num1,' - ',num2,' = ',num1-num2); '*':writeLn(num1,' * ',num2,' = ',num1*num2); '/':writeLn(num1,' / ',num2,' = ',num1/num2); Else writeLn('Error') End; End.

5 program grade; uses wincrt; var score : integer; begin write('input your score');readln(score); case score of 80..100 : write('A'); 75..79 : write('B+'); 70..74 : write('B'); 65..69 : write('C+'); 60..64 : write('C'); 55..59 : write('D+'); 50..54 : write('D'); else write('E'); end; end.

6 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ รูป 3 เหลี่ยม 4 เหลี่ยม วงกลม โดยให้ผู้ใช้ป้อน ความสูง ฐาน และ ความ กว้าง ความยาว และรัศมี โดยให้แสดงเมนูเพื่อให้ ผู้ใช้เลือกการทำงาน ดังนี้ พ. ท. สามเหลี่ยม พ. ท. 3 เหลี่ยม พ. ท 4 เหลี่ยม พ. ท. วงกลม กรุณาเลือกข้อทำงาน ถ้าเลือกข้อทำงานไม่ถูกต้อง ให้แสดงว่า retry again please


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างคำสั่ง CASE. Case/Of/Else/End คำสั่งสำหรับการทำงานที่มีเงื่อนไขที่หลาย ทางเลือก รูปแบบ Case Selector Of Selector1 : Statement; Selector2 : Statement;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google