งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุด ขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุด ขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุด ขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321 array1 array2 array ผลลัพธ์ Computer Programming 1 LAB # 5 Lab5-1.cpp 1.

2 จากข้อ 1. เขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้ รับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่อง เมื่อรับข้อมูลเก็บในอารเรย์เรียบร้อยแล้ว ให้ โปรแกรมนำข้อมูลในแต่ละช่องของอาร์เรย์ index ที่ i มาเปรียบเทียบกัน แล้วเลือกค่าที่มาก มาเก็บในอาร์เรย์ที่สาม index ที่ i พิมพ์อาร์เรย์ตัวที่สามแสดงทางหน้าจอ การวนค่าใน array ให้ใช้ loop while ทั้งหมด Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน loop while และ if

3 2. จงเขียนโปรแกรม รับจำนวนเต็ม N รับการป้อน string จำนวน N หาความยาวของ string แล้วหาว่า string ที่สั้น ที่สุดคือ string ตัวใด Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน loop for, string function และ if Lab5-2.cpp

4 3. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ ให้ประกาศ –struct สำหรับเก็บข้อมูลสี่เหลี่ยม ที่ประกอบด้วยข้อมูล ความกว้าง ความยาว และ พื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีชนิดข้อมูล เป็นจำนวนเต็ม –struct สำหรับเก็บข้อมูลสามเหลี่ยม ที่ประกอบด้วย ข้อมูล ความสูง และความยาวฐาน และพื้นที่สามเหลี่ยมที่ มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม ให้เขียนโปรแกรม – เพื่อรับข้อมูล ความกว้าง ความยาว แล้วคำนวณพื้นที่ของ สี่เหลี่ยม – รับข้อมูล ความสูง ความยาวฐาน แล้วคำนวณพื้นที่ของ สามเหลี่ยม – โปรแกรมสามารถตรวจสอบได้ว่า พื้นที่สี่เหลี่ยม บวก พื้นที่สามเหลี่ยม มากกว่า 50 และ น้อยกว่า 150 หรือไม่ Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน typedef/structure และ if Lab5-3.cpp

5 #include typedef struct { char name[30]; int height; } student; void main() { student stu[5]; int i; for(i=0;i<=4;i++){ cout << “ Enter Name::"; cin >> stu[i].name; cout << “ Enter Height::"; cin >> << stu[i].height; } 4. จากตัวอย่างเป็นโปรแกรม สำหรับรับข้อมูลนิสิต 5 คน เป็น array of structure จงเขียนโปรแกรมต่อเพื่อทำการ แสดงข้อมูลต่างๆของนิสิตทั้ง 5 คน Lab5-4.cpp จากข้อ 4 จงเขียน โปรแกรมเพื่อโดยมีเมนูให้ เลือก เมื่อเลือก 1 ให้แสดงข้อมูล นิสิตที่มีความสูงมากที่สุด ในรายการ เมื่อเลือก 2 ให้แสดงข้อมูล นิสิตที่มีความสูงน้อยที่สุด ในรายการ


ดาวน์โหลด ppt จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุด ขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google