งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2014 “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28,20)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2014 “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28,20)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2014

3 “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28,20)

4 นักบุญมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร ได้เริ่มพระวรสารของท่านโดยบอกว่า พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งท่านกำลังจะเล่า เรื่องราวของพระองค์นั้นคือ เอ็มมานูแอล แปลว่า... พระเจ้าสถิตกับเรา (มัทธิว 1,23)

5 และท่านสรุปโดยกล่าวซ้ำถึงพระวาจาตอนนี้ของพระเยซูเจ้าว่า พระองค์ทรงสัญญาจะอยู่กับเราเสมอไป แม้ภายหลังพระองค์เสด็จ กลับไปยังเมืองสวรรค์แล้ว เพราะพระองค์ทรงเป็น "พระเจ้าสถิตกับเรา" ตราบสิ้นพิภพ

6 พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้กับบรรดาอัครสาวก หลังจากที่ได้มอบหมายงานให้พวกเขานำข่าวดี ของพระองค์ไปป่าวประกาศแก่โลก

7 พระองค์ทรงทราบดีว่าทรงส่งพวกเขาไป เหมือนส่งลูกแกะเข้าไปในฝูงสุนัขป่า พวกเขาจะต้องพบกับความยากลำบากและการเบียดเบียน (มัทธิว 10,16-22)

8 พระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะปล่อยพวกเขาไว้ตามลำพัง ดังนั้น ในช่วงเวลาที่พระองค์กำลังจะจากไป พระองค์ทรงสัญญาจะประทับอยู่กับพวกเขา

9 แต่พวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นพระองค์ด้วยตาอีกต่อไป จะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ สัมผัสแตะต้องพระองค์ไม่ได้ แต่พระองค์จะประทับอยู่กับเขามากกว่าแต่ก่อนเสียอีก

10 เพราะครั้งก่อนนั้น พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น เช่น ในเมืองกาเปอร์นาอุม ริมฝั่งทะเลสาบ บนภูเขา หรือในกรุงเยรูซาเล็ม ตรงกันข้ามนับแต่บัดนั้น พระองค์จะประทับอยู่ในทุกที่ ที่สาวกของพระองค์อยู่

11 พระเยซูเจ้าทรงคิดถึงพวกเราทุกคนด้วย พวกเราที่กำลัง ดำเนินชีวิตบนโลกนี้ในแต่ละวันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย

12 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ความรักซึ่งเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แน่นอน พระองค์ต้องการอยู่กับพวกเราตลอดไป เพื่อมีส่วนในความห่วงกังวลในแต่ละวันของพวกเรา เดินไปตามถนนหนทางกับเรา เข้าไปในบ้านของเรา เพิ่มความสุขความยินดีแก่เราด้วยการประทับอยู่กับเรา

13 นี่คือเหตุผลที่ทำให้พระองค์ทรงต้องการอยู่กับเรา ทำให้เรา รู้สึกถึงความใกล้ชิด ฤทธานุภาพ และความรักของพระองค์

14 พระวรสารโดยนักบุญลูกากล่าวว่า หลังจากที่บรรดา อัครสาวกได้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว พวกเขา “พากันกลับเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดี” (ลูกา 24,52)

15 เป็นไปได้อย่างไร? เป็นไปได้แน่นอน เพราะพวกเขาเข้าใจถึงความจริง ของถ้อยคำเหล่านี้ที่พระองค์ตรัสกับพวกเขา

16 เราก็เช่นกัน ถ้าเรามีความเชื่ออย่างแท้จริงในคำสัญญาของ พระเยซูเจ้า เราก็จะเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี

17 “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28,20)

18 ถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าตรัสกับ บรรดาอัครสาวก เป็นเครื่องหมายสุดท้ายชีวิตบนโลกนี้ของ พระองค์ และเป็นเครื่องหมายเริ่มต้นของชีวิตพระศาสนจักร ซึ่งพระองค์ประทับอยู่ในหลายรูปแบบ

19 เช่น ในศีลมหาสนิท ในพระวาจาทรงชีวิต ในพระสังฆราช ในพระสงฆ์ผู้แทนพระองค์ ในคนจน ในเด็กเล็กๆ ในเพื่อนมนุษย์ทุกคน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ถูกทอดทิ้ง

20 เราควรตระหนักเป็นพิเศษถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์เองทรงบอกแก่เราในพระวรสารนักบุญมัทธิวที่ว่า "เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นท่ามกลางพวกเขา" (มัทธิว 18,20)

21 พระองค์ ทรงปรารถนา ที่จะประทับอยู่ ทุกแห่งหน ด้วยวิธีนี้

22 ถ้าเราเจริญชีวิตตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ โดยเฉพาะบัญญัติเรื่องของความรักซึ่งกันและกัน เราสามารถมี ประสบการณ์การประทับอยู่ของพระองค์ แม้ว่าเราจะอยู่ภายนอกวัด (ซึ่งเป็นตัวอาคาร) ในท่ามกลางฝูงชน ในทุกหนทุกแห่ง ที่รักษาให้มีการประทับอยู่ของพระองค์

23 สิ่งที่เราต้องดำเนินชีวิตคือความรักซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วย การรับใช้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมใน ความทุกข์ ความกังวล และความสุขความยินดีของพี่น้อง ของเรา ความรักซึ่งอดทนทุกสิ่ง ให้อภัยทุกอย่าง ซึ่งเป็นรูปแบบชีวิตของคริสตชนนั่นเอง

24 ให้เราเจริญชีวิตเช่นนี้ เพื่อว่าเราทุกคนจะได้มีโอกาสพบกับพระองค์ตั้งแต่บนโลกนี้

25 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ปี ค.ศ. 1997 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28,20)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มิถุนายน 2014 “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มัทธิว 28,20)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google