งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (ก.บ.ส.) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56

2 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (สหกรณ์)
ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี, เนตร, จารุวรรณ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 5 กลุ่ม-นำแนวทางไปแนะนำส่งเสริม 4 กลุ่ม+หน่วย-ร่วมกันกำหนดแนวทางส่งเสริม 3 กลุ่ม+หน่วย-รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วย-เสนอแผนการแนะนำส่งเสริม 1 แห่ง ครั้ง หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 47 100 ครั้ง 94

3 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (กลุ่มเกษตรกร)
ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี, เนตร, จารุวรรณ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 5 หน่วย-นำแนวทางไปแนะนำส่งเสริม 4 กลุ่ม+หน่วย-ร่วมกันกำหนดแนวทางส่งเสริม 3 กลุ่ม+หน่วย-รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วย-เสนอแผนการแนะนำส่งเสริม 1 แห่ง ครั้ง หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 86 100 ครั้ง 172 170 98.84

4 ตรวจสอบการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม+หน่วย-ตรวจสอบการใช้เงินกู้ภายใน 6 เดือนหลังรับเงินกู้ 2 กลุ่ม+หน่วย-ตรวจสอบการใช้เงินกู้ภายใน 3 เดือนหลังรับเงินกู้ 1 แห่ง ครั้ง หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 3 100 ครั้ง 6

5 ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม+หน่วย-ติดตามเร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 30 วัน 2 กลุ่ม+หน่วย-ติดตามเร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 60 วัน 1 แห่ง ครั้ง หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 21 100 ครั้ง 49 43 87.76

6 ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี เดชศิริ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม+หน่วย-ติดตามเร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 30 วัน 2 กลุ่ม+หน่วย-ติดตามเร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 60 วัน 1 แห่ง ครั้ง หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 74 100 ครั้ง 148

7 การบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี (126 ข้อ)
ผู้รับผิดชอบ : ศิริชัย สวนทวี กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการปฏิบัติงาน 5 หน่วย-ประเมินตามแบบครั้งที่ 2 4 กลุ่ม+หน่วย-ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข 3 หน่วย-ประเมินตามแบบครั้งที่ 1 2 แห่ง ครั้ง หน่วย-แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์มีการควบคุมภายในที่ดี นอกแผน 2 แห่ง - สก.ชาวไร่อ้อย จำกัด, สก.ปศุสัตว์ลพบุรี จำกัด 1 หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 71 73 100 ครั้ง 142 146

8 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี (สหกรณ์)
ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี เดชศิริ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม+หน่วย-ติดตามประเมินผล 2 หน่วย-แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 1 แห่ง ครั้ง หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 71 100 ครั้ง 157 153 97.45

9 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี (กลุ่มเกษตรกร)
ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี เดชศิริ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม+หน่วย-ติดตามประเมินผล 2 หน่วย-แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 1 แห่ง ครั้ง หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ แห่ง 96 100 ครั้ง 384 363 94.53

10 ปิดบัญชี ได้ตามคำแนะนำนายทะเบียน (ภายใน 30 วัน)
ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี, เนตร, จารุวรรณ กลุ่ม-รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 4 ทำหนังสือแจ้งผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ 3 หน่วย-ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2 หน่วย-แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ การจัดทำบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 1 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ สหกรณ์ 71 53 74.65 กลุ่ม 96 86 89.58


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google