งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) กลุ่ม + หน่วย - ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม กลุ่ม - นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) กลุ่ม + หน่วย - ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม กลุ่ม - นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) กลุ่ม + หน่วย - ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม กลุ่ม - นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 5 กลุ่ม + หน่วย - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หน่วย - เสนอแผนการแนะนำส่งเสริม หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 47 100 ครั้ง 94 100 แห่งครั้ง ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี, เนตร, จารุวรรณ

3 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( กลุ่มเกษตรกร ) หน่วย - นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 5 กลุ่ม + หน่วย - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หน่วย - เสนอแผนการแนะนำส่งเสริม หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 86 100 ครั้ง 17217098.84 แห่งครั้ง กลุ่ม + หน่วย - ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี, เนตร, จารุวรรณ

4 ตรวจสอบการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนา สหกรณ์ หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 33100 ครั้ง 66100 แห่งครั้ง กลุ่ม + หน่วย - ตรวจสอบ การใช้เงินกู้ภายใน 6 เดือนหลังรับเงินกู้ 1 2 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม + หน่วย - ตรวจสอบ การใช้เงินกู้ภายใน 3 เดือนหลังรับเงินกู้ ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์

5 ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 21 100 ครั้ง 494387.76 แห่งครั้ง ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์ กลุ่ม + หน่วย - ติดตาม เร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 30 วัน 1 2 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม + หน่วย - ติดตาม เร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 60 วัน

6 ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 74 100 ครั้ง 148 100 แห่งครั้ง ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี เดชศิริ กลุ่ม + หน่วย - ติดตาม เร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 30 วัน 1 2 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 3 กลุ่ม + หน่วย - ติดตาม เร่งรัดก่อนครบ กำหนดชำระ 60 วัน

7 การบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดี (126 ข้อ ) หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 7173100 ครั้ง 142146100 แห่งครั้ง ผู้รับผิดชอบ : ศิริชัย สวนทวี กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 1 3 5 กลุ่ม + หน่วย - ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข หน่วย - แนะนำส่งเสริม ให้สหกรณ์มีการ ควบคุมภายในที่ดี 2 หน่วย - ประเมินตามแบบ ครั้งที่ 1 หน่วย - ประเมินตามแบบ ครั้งที่ 2 4 นอกแผน 2 แห่ง - สก. ชาวไร่อ้อย จำกัด, สก. ปศุ สัตว์ลพบุรี จำกัด

8 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี ( สหกรณ์ ) หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 71 100 ครั้ง 15715397.45 แห่งครั้ง ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี เดชศิริ กลุ่ม + หน่วย - ติดตาม ประเมินผล 1 2 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 3 หน่วย - แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ

9 แนะนำส่งเสริมช่วยเหลือการจัดทำบัญชี ( กลุ่มเกษตรกร ) หน่วย นับ แผนผลร้อยละ แห่ง 96 100 ครั้ง 38436394.53 แห่งครั้ง ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี เดชศิริ กลุ่ม + หน่วย - ติดตาม ประเมินผล 1 2 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 3 หน่วย - แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ

10 ปิดบัญชี ได้ตามคำแนะนำนายทะเบียน ( ภายใน 30 วัน ) หน่วย นับ แผนผลร้อยละ สหกรณ์ 715374.65 กลุ่ม 968689.58 สหกรณ์กลุ่ม เกษตรก ร ผู้รับผิดชอบ : อภันตรี, เนตร, จารุวรรณ หน่วย - ตรวจสอบ ความถูกต้องของ รายละเอียดประกอบ งบการเงิน 1 2 ทำหนังสือแจ้งผู้สอบ บัญชีเข้าตรวจ 3 หน่วย - แนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ การจัดทำ บัญชี และการจัดทำ รายละเอียดประกอบ งบการเงิน กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 4


ดาวน์โหลด ppt ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบ บัญชี ( สหกรณ์ ) กลุ่ม + หน่วย - ร่วมกันกำหนด แนวทางส่งเสริม กลุ่ม - นำแนวทางไป แนะนำส่งเสริม 1 2 3 4 กลุ่ม - รวบรวมข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google