งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่อง PDA ในการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่อง PDA ในการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่อง PDA ในการปฏิบัติงาน

2 ค่าบริการโทรศัพท์ (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์)
สามารถใช้ GPRS/EDGE ได้ตลอด โทรหากันใน เลขหมายไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม นอกนั้น ต้องเสียเงินเอง (ในเครือข่ายนาทีละ 1 บาท นอกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท)

3 ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ของจังหวัด ต้องจ่ายเพิ่มคนละ 85 บาทต่อเดือน กรมโอนให้เดือนละ 300 บาท * = 3,600 ค่าบริการเหมาจ่ายเดือนละ 535 บาท(รวม VAT แล้ว)= 4,280 ส่วนต่าง , , = จ่ายเพิ่มต่อเดือน / =

4 แบบสำรวจสหกรณ์ 1. แบบเก็บค่าพิกัดตำแหน่งสหกรณ์ เก็บที่สหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เก็บค่าพิกัดในปีก่อน 2. แบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ไม่บังคับสถานที่ส่งข้อมูล ส่งทุกเดือน สหกรณ์ที่เลิกหรือไม่ดำเนินธุรกิจ ให้ส่งด้วย

5 ปัญหาจากการใช้งานเดิม
ส่งข้อมูลเข้า Server แล้วข้อมูลขึ้นช้า ส่งข้อมูลเข้า Server แล้วข้อมูลไม่ตรงกับที่บันทึกใน PDA ประเภทสหกรณ์ที่ไม่มีธุรกิจซื้อขายหรือแบบอื่น ไม่มีการข้ามธุรกิจนั้น

6 การทำงานของโปรแกรมประเมินมาตรฐานสหกรณ์ Version 1.54
แก้ไขข้อมูลที่บันทึกมาผิดได้ ด้วยการบันทึกใหม่บนเครื่อง PDA เดิมแล้วส่งจะทับข้อมูลเดิม สามารถเก็บค่าพิกัดอีกได้ เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว แก้ไขปัญหาการใช้เครื่อง หลายคนต่อ 1 เครื่อง (สามารถเพิ่มชื่อผู้ใช้งานมากกว่า 1 คนได้) สหกรณ์บางประเภทจะข้ามธุรกิจบางประเภทที่ไม่มีในประเภทสหกรณ์นั้นๆ ได้ เช่น สหกรณ์ร้านค้า จะไม่มีธุรกิจรับฝากและกู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ไม่มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

7 คำถามที่โทรเข้ามา 1. ไม่สามารถทำงานในโปรแกรมได้
1. ไม่สามารถทำงานในโปรแกรมได้ ติดตั้งโปรแกรมให้ครบทั้ง 4 โปรแกรมย่อยได้แก่ - SurveyCab (Version 1.54) - NETCFv35.wm.armv4i - sqlceppcwce5armv4i - sqlcereplppcwce5armv4i ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ GPRS ได้

8

9 คำถามที่โทรเข้ามา 2. แก้ไขข้อมูลสหกรณ์
2. แก้ไขข้อมูลสหกรณ์ ตรวจสอบระบบ Web App ว่าได้แก้ไขข้อมูลหรือยัง ? ระบบ PDA จะแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบ Web App เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน

10 คำถามที่โทรเข้ามา 3. ส่งข้อมูลมาแล้วข้อมูลไม่ขึ้นรายงาน
3. ส่งข้อมูลมาแล้วข้อมูลไม่ขึ้นรายงาน ตรวจสอบว่าได้ลงโปรแกรม Survey Cab เป็นเวอร์ชั่น 1.54 หรือยัง ?

11 คำถามที่โทรเข้ามา สหกรณ์ที่ไม่ได้ดำเนินงานและหยุดดำเนินงานหรือเลิกสหกรณ์ ต้องส่งข้อมูลเปล่าเข้ามา วิธีการ ให้เลือกคำตอบข้อ 1 แล้ว ถัดไป และ ย้อนกลับมาหน้าคำตอบข้อ 1 แล้วยกเลิกคำตอบ และให้ OK ออกไป จะมีชื่อสหกรณ์ให้ส่งได้

12

13

14 1 2

15 2 1

16

17 User Name ที่ใช้สำหรับเข้าดูข้อมูลที่ส่งมาใน Intranet
ยังไม่มี User Name กับ Password ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และแจ้งด้วยว่าแทนใคร มาที่ E – Mail :

18 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับถามคำถามเกี่ยวกับ PDA
นายสุรชัย พฤกษมาศ นายศิริชัย เอื้อบุญกนก นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ นายณัฐวุฒิ ทองแผ่ นางสาวอัสนี บินสะอาด นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ 

19 ระบบงานที่พัฒนาบน PDA
ระบบประเมินมาตรฐานระดับกลุ่มเกษตรกร 2. ระบบสำรวจความพึงพอใจ ระบบรวบรวมข้อมูลปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (ข้าว) ระบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่อง PDA ในการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google