งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่อง PDA ใน การปฏิบัติงาน. ค่าบริการโทรศัพท์ ( กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) สามารถใช้ GPRS/EDGE ได้ตลอด โทรหากันใน 921 เลขหมายไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่อง PDA ใน การปฏิบัติงาน. ค่าบริการโทรศัพท์ ( กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) สามารถใช้ GPRS/EDGE ได้ตลอด โทรหากันใน 921 เลขหมายไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเพิ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่อง PDA ใน การปฏิบัติงาน

2 ค่าบริการโทรศัพท์ ( กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) สามารถใช้ GPRS/EDGE ได้ตลอด โทรหากันใน 921 เลขหมายไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเพิ่ม นอกนั้น ต้องเสียเงินเอง ( ในเครือข่าย นาทีละ 1 บาท นอกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท )

3 ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ของจังหวัด ต้องจ่ายเพิ่มคน ละ 85 บาทต่อเดือน กรมโอนให้เดือนละ 300 บาท 300 * 12 = 3,600 ค่าบริการเหมาจ่ายเดือนละ 535 บาท ( รวม VAT แล้ว ) = 4,280 ส่วนต่าง 4,280 - 3,600 = 680 จ่ายเพิ่มต่อเดือน 680/8 = 85

4 แบบสำรวจสหกรณ์ 1. แบบเก็บค่าพิกัดตำแหน่งสหกรณ์ เก็บที่สหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ที่ยัง ไม่ได้เก็บค่าพิกัดในปีก่อน 2. แบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ไม่บังคับสถานที่ส่งข้อมูล ส่งทุกเดือน สหกรณ์ที่เลิกหรือไม่ดำเนินธุรกิจ ให้ ส่งด้วย

5 ปัญหาจากการใช้งานเดิม 1. ส่งข้อมูลเข้า Server แล้วข้อมูลขึ้นช้า 2. ส่งข้อมูลเข้า Server แล้วข้อมูลไม่ ตรงกับที่บันทึกใน PDA 3. ประเภทสหกรณ์ที่ไม่มีธุรกิจซื้อขาย หรือแบบอื่น ไม่มีการข้ามธุรกิจนั้น

6 การทำงานของโปรแกรมประเมินมาตรฐานสหกรณ์ Version 1.54 1. แก้ไขข้อมูลที่บันทึกมาผิดได้ ด้วยการบันทึก ใหม่บนเครื่อง PDA เดิมแล้วส่งจะทับข้อมูลเดิม 2. สามารถเก็บค่าพิกัดอีกได้ เมื่อบันทึกข้อมูล เสร็จแล้ว 3. แก้ไขปัญหาการใช้เครื่อง หลายคนต่อ 1 เครื่อง ( สามารถเพิ่มชื่อผู้ใช้งานมากกว่า 1 คนได้ ) 4. สหกรณ์บางประเภทจะข้ามธุรกิจบางประเภท ที่ไม่มีในประเภทสหกรณ์นั้นๆ ได้ เช่น  สหกรณ์ร้านค้า จะไม่มีธุรกิจรับฝากและ กู้เงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ไม่มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

7 คำถามที่โทรเข้ามา 1. ไม่สามารถทำงานในโปรแกรมได้ ติดตั้งโปรแกรมให้ครบทั้ง 4 โปรแกรมย่อย ได้แก่ - SurveyCab (Version 1.54) - NETCFv35.wm.armv4i - sqlceppcwce5armv4i - sqlcereplppcwce5armv4i ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ GPRS ได้

8

9 คำถามที่โทรเข้ามา 2. แก้ไขข้อมูลสหกรณ์ ตรวจสอบระบบ Web App ว่าได้แก้ไขข้อมูล หรือยัง ? ระบบ PDA จะแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบ Web App เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน

10 คำถามที่โทรเข้ามา 3. ส่งข้อมูลมาแล้วข้อมูลไม่ขึ้นรายงาน ตรวจสอบว่าได้ลงโปรแกรม Survey Cab เป็น เวอร์ชั่น 1.54 หรือยัง ?

11 คำถามที่โทรเข้ามา 4. สหกรณ์ที่ไม่ได้ดำเนินงานและหยุดดำเนินงาน หรือเลิกสหกรณ์ ต้องส่งข้อมูลเปล่าเข้ามา วิธีการ ให้เลือกคำตอบข้อ 1 แล้ว ถัดไป และ ย้อนกลับมาหน้าคำตอบข้อ 1 แล้วยกเลิก คำตอบ และให้ OK ออกไป จะมีชื่อสหกรณ์ ให้ส่งได้

12

13

14 1 2

15 1 2

16

17 User Name ที่ใช้สำหรับเข้าดูข้อมูลที่ส่ง มาใน Intranet  ยังไม่มี User Name กับ Password ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และแจ้ง ด้วยว่าแทนใคร มาที่ E – Mail : cpd_pda@cpd.go.th

18 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับถามคำถาม เกี่ยวกับ PDA  นายสุรชัย พฤกษมาศ 08- 9968-2944  นายศิริชัย เอื้อบุญกนก 08- 9968-2945  นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ 08- 9968-2947  นายณัฐวุฒิ ทองแผ่ 08- 9968-2948  นางสาวอัสนี บินสะอาด 08- 9968-2949  นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ 08- 9968-2950

19 ระบบงานที่พัฒนาบน PDA 1. ระบบประเมินมาตรฐานระดับกลุ่ม เกษตรกร 2. ระบบสำรวจความพึงพอใจ 3. ระบบรวบรวมข้อมูลปริมาณผลผลิต เมล็ดพันธุ์พืช ( ข้าว ) 4. ระบบรายงานการส่งเสริมสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่อง PDA ใน การปฏิบัติงาน. ค่าบริการโทรศัพท์ ( กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) สามารถใช้ GPRS/EDGE ได้ตลอด โทรหากันใน 921 เลขหมายไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google