งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพรพรหมพล 34 สมรการะเกษ 35 อาภาภรณ์ ศรีโมรา 61.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพรพรหมพล 34 สมรการะเกษ 35 อาภาภรณ์ ศรีโมรา 61."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพรพรหมพล 34 สมรการะเกษ 35 อาภาภรณ์ ศรีโมรา 61

2 กลุ่มประชากรเป็นผู้ที่ทำงานด้าน HR จำนวน 72 คน ตอบแบบสอบถามกลับมา 58 คน คิดเป็น 80.56% เป็นเพศชาย 22 คน คิดเป็น 37.93% เพศหญิง 36 คน คิดเป็น 62.07% การศึกษา ระดับปริญญาตรี อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 25-35 ปี สรุปผล การตอบ แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ทำงานในบริษัทเอกชน ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ อายุงาน 3-5 ปี เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

3 โครงการที่อยาก ให้จัด เกี่ยวกับครอบครัว 17 (29.31%) ธรรมะ 10 (17.24%) กีฬา 9 (15.52%) จิตอาสา 8 (13.80%) Music/ สุขภาพ 2 (3.40%) ไม่มีเลือกศิลปะ ธรรมชาติ / ท่องเที่ยว 12 (20.69%)

4 ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ เข้าร่วมโครงการ 5 ไม่มีไม่ชอบเลย 1515 2 1616

5 ปัจจัยที่จะทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ QWL - ความน่าสนใจของโครงการ - การเชื่อมความสามัคคีเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ - สร้างความแปลกใหม่ในชีวิต - เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่ม - ตรงกับงานอดิเรก

6 สิ่งที่ท่านคาดหวังเมื่อได้เข้าร่วม โครงการ - เติมเต็มชีวิต - เข้าใจความคิดของเพื่อน ร่วมงาน - มีจิตสำนึกหรือสร้างจิตสำนึกใน การอยู่ร่วมกัน - คาดหวังว่าจะได้ความคิด แนวทางใหม่ๆ - มีความสุขเมื่อเข้าร่วมโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ศรีสุทธา ปัตทวีคงคา 02 ฤดีพรพรหมพล 34 สมรการะเกษ 35 อาภาภรณ์ ศรีโมรา 61.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google