งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WEB OPAC. เว็บโอแพค (WEB OPAC) ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีอยู่ ในสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เปิดเว็บเพจของสำนักวิทยบริการ ww.library.msu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WEB OPAC. เว็บโอแพค (WEB OPAC) ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีอยู่ ในสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เปิดเว็บเพจของสำนักวิทยบริการ ww.library.msu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WEB OPAC

2 เว็บโอแพค (WEB OPAC) ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีอยู่ ในสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เปิดเว็บเพจของสำนักวิทยบริการ ww.library.msu.ac.th แล้วคลิกที่ Web OPAC เพื่อทำการสืบค้น มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3 การค้นหาวัสดุสารสนเทศจาก WebOPAC - ผู้แต่ง (AUTHOR) เมื่อต้องการค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุลของผู้แต่ง - ชื่อเรื่อง (TITLE) เมื่อต้องการค้นหาจากชื่อวัสดุ สารสนเทศ - หัวเรื่อง (SUBJECT) เมื่อต้องการค้นหาจากหัวเรื่องที่ มีอยู่ในวัสดุสารสนเทศ - คำสำคัญ (KEYWORD) เมื่อต้องการค้นหาจากคำ สำคัญของวัสดุสารสนเทศ - เลขหมู่ (CALL NUMBER) เมื่อต้องการค้นหาวัสดุ สารสนเทศจากเลขหมู่ - ผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง (AUTHORS/TITLE) เมื่อต้องการ ค้นหาจากชื่อ หรือนามสกุลผู้แต่ง และชื่อเรื่อง

4 รายการวัสดุสารสนเทศสำรอง ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีการสำรองไว้ เนื่องจากวัสดุสารสนเทศมีจำนวนจำกัด สามารถค้นได้จาก - ตามรายนามอาจารย์ (By Professor) เมื่อ ต้องการค้นตามรายชื่อของอาจารย์ที่สอน วิชานั้นๆ ซึ่งได้สำรองวัสดุสารสนเทศไว้ให้ ผู้เรียน - ตามรายวิชา (By Course) เมื่อต้องการค้น ตามรหัสของรายวิชา

5 ข้อมูลในส่วนอื่นๆ - ข้อมูลของห้องสมุด - ดูรายละเอียดการยืมคืน - ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักวิทย บริการ - รายการที่ห้องสมุดควรซื้อ เพิ่มเติม - สืบค้นไปห้องสุดอื่นๆ ใน ประเทศไทย - สืบค้นไปห้องสมุดอื่นๆ ใน ต่างประเทศ

6

7

8

9 ค้นหาตามชื่อผู้ แต่ง

10

11

12

13

14

15 ค้นหาตามชื่อเรื่อง

16

17

18

19

20 ค้นหาตามหัวเรื่อง

21

22

23

24 ค้นหาตามชื่อผู้แต่ง และชื่อเรื่อง

25

26

27 ค้นหาตามคำสำคัญ

28

29

30 ค้นหาตามเลขเรียก หนังสือ

31

32

33 ค้นหาแบบจำกัด เงื่อนไข

34

35 การนำข้อมูลออก

36

37

38

39

40 การจองหนังสือ

41

42

43 รายการหนังสือสำรอง ตามรายชื่ออาจารย์

44

45

46

47 รายการหนังสือสำรอง ตามรายวิชา

48

49

50

51 ข้อมูลห้องสมุด

52

53

54 ดูรายละเอียดการยืม คืน

55

56

57 รายการที่ห้องสมุดควร ซื้อเพิ่มเติม

58

59 สืบค้นไปห้องสมุดอื่นๆ ในประเทศไทย

60


ดาวน์โหลด ppt WEB OPAC. เว็บโอแพค (WEB OPAC) ใช้ในการค้นหาวัสดุสารสนเทศที่มีอยู่ ในสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เปิดเว็บเพจของสำนักวิทยบริการ ww.library.msu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google