งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Learning Theory Dr.Chawanun Charnsil Dr.Chawanun Charnsil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Learning Theory Dr.Chawanun Charnsil Dr.Chawanun Charnsil."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Learning Theory Dr.Chawanun Charnsil Dr.Chawanun Charnsil

2 Learning เป็นการเปลี่ยนแปลงของ พฤติกรรม อันเนื่องจาก ประสบการณ์

3 การเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ชั่วคราวที่เกิดจากปัจจัยบางอย่าง เช่น ความเหนื่อยล้า ยาที่เสพเข้าไป การเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ตามพัฒนาการของวุฒิภาวะ (maturation) การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจาก ประสบการณ์ตรง และจากการสังเกต พฤติกรรมของผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ จำเป็นต้องเป็นเฉพาะในด้านดีเสมอไป ( เช่น เราอาจเรียนรู้นิสัยที่ไม่ดีบางอย่างได้ ด้วย )

4 ชนิดของการเรียนรู้ Classical conditioning Operant conditioning Observational learning

5 (Unconditioned) stimulus-------- response Conditioned stimulus ----- conditioned response

6 ให้นักศึกษาลองนึก ตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่ เกิดจากการเรียนรู้แบบนี้

7 Delayed conditioning Trace conditioning cs ucs cs ucs

8 cs ucs cs ucs Simutaneous conditioning Backward conditioning

9 Extinction Reconditioning Generalization Discrimination

10 Operant Conditioning Reinforce ment Respon se B.F. Skinner (Skinner’s Box)

11 Operant conditioning Learning based on consequences Reinforcement Punishment Premack principle

12 สิ่งเสริมแรง (reinforcement) สิ่งเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) สิ่งเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement)

13 การให้สิ่งเสริมแรง 4 แบบ การให้อย่างมีอัตราส่วนคงที่ (fixed- ratio schedule) การให้อย่างมีอัตราส่วนไม่คงที่ (variable-ratio schedule) การให้อย่างมีระยะเวลาคงที่ (fixed- interval schedule) การให้อย่างมีระยะเวลาไม่คงที่ (variable-interval schedule)

14 การให้อย่างมีอัตราส่วนคงที่ (fixed-ratio schedule) ตัวอย่างเช่น ( ก ) หนูกดคานจะ ได้อาหาร 1 ครั้ง ต่อการกดคาน ทุก ๆ สิบครั้ง ( ข ) พนักงานขาย ของจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งเมื่อ ขายของได้ ทุก ๆ 4 ชิ้น

15 การให้อย่างมีอัตราส่วนไม่คงที่ (variable-ratio schedule) ตัวอย่างเช่น คนที่เล่นเครื่อง พนันหยอดเหรียญ (slot machine) จะได้รางวัลหนึ่งครั้ง ในการหยอดเหรียญและโยกคัน โยกหกครั้ง แต่อาจจะได้ครั้ง ไหนก็ได้ในหกครั้งนั้น

16 การให้อย่างมีระยะเวลาคงที่ (fixed-interval schedule) ตัวอย่างเช่น นักศึกษาจะได้ คะแนนโดยการส่งรายงานทุก ๆ สองสัปดาห์

17 การให้อย่างมีระยะเวลาไม่คงที่ (variable-interval schedule) ตัวอย่างเช่น เจ้านายมาตรวจ งานโดยไม่บอกล่วงหน้า

18 Fixed ratio Variable ratio

19 Fixed intervalVariable interval

20 Observational Learning Attention Remember Production process Motivation ไม่ใช่ imitation

21 example Phobia Exposure therapy Systemic desensitization Mr.Yuk

22 การนำเอาหลักการจาก ทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ใน การรักษา Systematic desensitization –phobia –classical conditioning Aversion (classical conditioning) Token economies (operant conditioning)

23 การนำเอาหลักการจาก ทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ใน การรักษา 2 Social skills training (observational learning และ operant conditioning) (shaping) (modeling) (behavioral rehearsal) “ การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก (assertiveness training)”

24 แนวปฏิบัติในเรื่องการ ลงโทษเด็ก การลงโทษต้องทำทันทีหลังจากที่เกิด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้น การลงโทษควรรุนแรงน้อยที่สุด ต้องทำเสมอต้นเสมอปลาย ควรอธิบายด้วยว่าทำไมจึงต้องลงโทษ ให้เสนอทางเลือกอื่น ๆ และให้สิ่งเสริมแรง สำหรับทางเลือกเหล่านั้นด้วย ควรลดการพึ่งพาการลงโทษทางร่างกายให้ มากที่สุด

25 ให้นักศึกษาลองยกตัวอย่างการ ประยุกต์ใช้ Learning Theory ในเด็กพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt Learning Theory Dr.Chawanun Charnsil Dr.Chawanun Charnsil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google