งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Strategic Management and Planning “ การประเมินแผนกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health Administration),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Strategic Management and Planning “ การประเมินแผนกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health Administration),"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Strategic Management and Planning “ การประเมินแผนกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot Vorapos.p@msu.ac.th B.P.H.(Public Health Administration), B.Sc.(Health Education), B.A.(Political Science), M.Sc.(Public Health), Mini MBA in Health Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand

2 การติดตาม ประเมินผล และ การควบคุม  กำหนดว่าจะควบคุม ประเมินผล ระดับอะไร  ตั้งมาตรฐานหรือเป้าหมาย  การวัดผลการดำเนินงาน  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ มาตรฐาน เพื่อ - แก้ไข ปรับมาตรฐาน ปรับ เป้าหมาย - ปรับกลยุทธ์ ปรับโครงสร้าง การสนับสนุน และปรับกิจกรรม และปรับกิจกรรม

3 เทคนิคการวัดผลดำเนินงานของ องค์กร (Primary Measures of Corporate Performance)  การวัดแบบดั้งเดิม (Traditional Financial Measures) (Traditional Financial Measures)  การวัดแบบร่วมสมัยอื่น ๆ (Other Contemporary Performance Measures) (Other Contemporary Performance Measures)

4 การวัดแบบดั้งเดิม (Traditional Financial Measures)  ที่นิยมกันมากคือการวัดผลตอบแทน จากการลงทุน (Return on Investment; ROI)  เป็นการวัดความสามารถใน “ การ สร้างกำไร ” จาก “ ทรัพย์สิน ” ของ กิจการ  นำไปสู่การจูงใจให้ใช้สินทรัพย์อย่าง มีประสิทธิภาพ  ROI มักมีผลกระทบจากวัฏจักรของ ธุรกิจ มากกว่าความสามารถของการ บริหารงาน

5 การวัดแบบร่วมสมัยอื่น ๆ (Other Contemporary Performance Measures)  การวัดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Measures)  การวัดมูลค่าของผู้ถือหุ้น (Shareholder Value)  การวัดด้วยวิธี Balanced Scorecard)  การประเมินผลการดำเนินงานโดย ใช้หมุดเทียบ (Benchmarking)

6 การวัดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Measures)  เพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) นั้น สะท้อน ความสามารถในการดำเนินงานของ องค์กรอย่างไรบ้าง เช่น ผู้มีส่วนได้เสีย ตัวชี้วัด ผู้มีส่วนได้เสีย ตัวชี้วัด  ลูกค้า จำนวน ลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น  Suppliers เวลาใน การส่งมอบ  พนักงาน Turnover Rate

7 การวัดมูลค่าของผู้ถือหุ้น (Shareholder Measures) การวัดมูลค่าของผู้ถือหุ้น (Shareholder Measures)  เพื่อดูว่าผู้ถือหุ้นได้มูลค่าเพิ่ม (Value Added) หรือมี “ ความมั่งคั่ง ” (Wealth) เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการบริหาร ยุทธศาสตร์ของฝ่ายจัดการอย่างไรบ้าง  EVA หรือ “ Economic Value Added ” ซึ่งเป็นการวัดความแตกต่างของมูลค่า ธุรกิจก่อน Implement ยุทธศาสตร์ และ หลักจาก Implement ยุทธศาสตร์แล้ว ว่า เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร  MVA หรือ “ Market Value Added ” เป็น การวัดในแนวคิดเดียวกับ EVA หากแทนที่ จะวัดความแตกต่างของ “ มูลค่าธุรกิจ ” ก็ วัด “ มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ ” แทน

8 การประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้หมุดเทียบ (Benchmarking) การประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้หมุดเทียบ (Benchmarking) ขั้นตอนในการทำ Benchmarking มีดังนี้  ระบุ จุด บริเวณ หรือ กระบวนการ  กำหนดตัวชี้วัด  เลือกหน่วยงานหรือองค์กรชั้นแนวหน้าที่ จะใช้เป็น Benchmarking  คำนวณความแตกต่างของตัววัด ระหว่าง กิจการกับหมุดเทียบ  พัฒนาโปรแกรมงาน เพื่อปิดช่องว่าง ดังกล่าว  นำโปรแกรมงานไปปฏิบัติให้ได้ผล

9 ปัญหาและผลข้างเคียงในการ วัด Performance ปัญหาและผลข้างเคียงในการ วัด Performance ปัญหาหลักๆ ของการวัดผลการ ดำเนินงานมีอยู่ 2 ประการ คือ  การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ เป็นเชิงปริมาณ  การไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ที่น่าเชื่อถือและทัน ต่อเหตุการณ์

10 ปัญหาและผลข้างเคียงในการวัด Performance ปัญหาและผลข้างเคียงในการวัด Performance ผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตรายต่อองค์กร โดยรวม มีอยู่ 2 เรื่อง คือ  การเน้นระยะสั้นมากกว่าระยะยาว (Short-Term Orientation) ดังนั้น จึงไม่ได้ท่มเททรัพยากรลงในเรื่องของ การ ดังนั้น จึงไม่ได้ท่มเททรัพยากรลงในเรื่องของ การ - พัฒนาสมรรถนะ (Competencies) - วิจัย และ พัฒนา (R & D) - การสร้างตราสินค้า (Brand Building) - บำรุงรักษา (Maintenance)  เป้าหมายถูกบิดเบือน (Goal Displacement) -Behavior Substitution ( กิจกรรมที่ไม่ ก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ) -Behavior Substitution ( กิจกรรมที่ไม่ ก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ) -Subotimization หรือ Local Optimization ( มุ่งเฉพาะประโยชน์ส่วนตน ) -Subotimization หรือ Local Optimization ( มุ่งเฉพาะประโยชน์ส่วนตน )


ดาวน์โหลด ppt Health Strategic Management and Planning “ การประเมินแผนกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health Administration),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google