งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) SROI 101 and application โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) SROI 101 and application โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) SROI 101 and application โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ Rockefeller Foundation

2 แนวทาง Session 1: Introductory SROI Session 2: Example and practice I Session 3: Example and practice II Session 4: Discussion, Q&A

3 Session 1 Introductory SROI นำมาจาก A guide to Social Return on Investment

4 ผลตอบแทนทางสังคม SROI

5 ผลประโยชน์ที่เป็นเงิน ผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

6 SROI สำหรับการประเมิน เป็นการมองย้อนหลังสิ่งที่ทำไปแล้ว ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่าทางสังคมเท่าไร สำหรับการพยากรณ์ เป็นการมองไปข้างหน้า ดูว่ามูลค่า ทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ถ้ามีการทำโครงการ หนึ่งๆ ขึ้น

7 History of SROI Mid 1990s: REDF & Jed Emerson Early 2000s: new economics foundation Mainstreaming: nef consulting & others Source: NEF

8 หลักการสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร วัดเฉพาะมูลค่าของสิ่งที่สำคัญ วัดเฉพาะสิ่งที่สามารถวัดได้ ไม่กล่าวเกินจริง มีความโปร่งใส ตรวจสอบผล

9 ขั้นตอน SROI การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์แผนที่ ผลลัพธ์ การเก็บข้อมูล ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน Deadweight, attribution, displacement Drop-off, benefit period การคำนวณ การรายงาน

10 การใช้ SROI ในการ ปรับปรุงการให้บริการ ทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ดำเนินการเกิดมูลค่าต่อสังคมอย่างไร และจะสามารถเพิ่มมูลค่านั้นได้อย่างไร ช่วยให้สามารถจัดการกับผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังไว้ ช่วยทำให้เห็นความสำคัญของผู้อื่นที่ช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ ร่วมกัน ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่องค์กรต้องการและสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียต้องการ ช่วยให้เกิดการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะทำให้ เกิดการออกแบบบริการที่มีความหมายกับสังคม

11 SROI มีประโยชน์น้อยถ้า ได้เกิดการวางแผนยุทธศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สนใจผลการวิเคราะห์ ทำเพื่อพิสูจน์มูลค่าของบริการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการ ปรับปรุง หรือไม่มีใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้น

12 ไม่ควรใช้ SROI ในการเปรียบเทียบระหว่างองค์กรหรือโครงการ เพราะมีผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน แต่ ใช้ในการเปรียบเทียบโครงการเดิมหรือองค์กรเดิม ในช่วงเวลาต่างๆ

13 Session 2 Example and practice I คนไทยไร้พุง

14 Session 3 Example and practice II น้ำดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน

15 Session 4 อภิปราย ถาม - ตอบ

16 ขอขอบคุณทุกท่าน รอพบกับเรา www.sroi-thailand.wikispaces.com


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) SROI 101 and application โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google