งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) SROI 101 and application
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ Rockefeller Foundation

2 แนวทาง Session 1: Introductory SROI Session 2: Example and practice I
Session 3: Example and practice II Session 4: Discussion, Q&A แนวทาง

3 Introductory SROI นำมาจาก A guide to Social Return on Investment
Session 1 Introductory SROI นำมาจาก A guide to Social Return on Investment

4 ผลตอบแทนทางสังคม SROI
เป็นเครื่องมือในการวัดว่า โครงการ หรือ กิจกรรม ที่ทำ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินหรือทรัพยากรที่ลงไปหรือไม่ โดยที่ผลตอบแทน ดูตั้งแต่ ผลประโยชน์ที่เป็นเงิน หรือผลดีที่เกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร วัดให้ออกมาเป็นมูลค่าเหมือนสินค้าได้อย่างไร ? 𝑆𝑅𝑂𝐼= มูลค่าของผลประโยชน์ การลงทุน วัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ stakeholder เป็นการวิเคราะห์แบบ outcome based ผลตอบแทนทางสังคม SROI

5 ผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ที่เป็นเงิน

6 สำหรับการประเมิน เป็นการมองย้อนหลังสิ่งที่ทำไปแล้ว ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่าทางสังคมเท่าไร
สำหรับการพยากรณ์ เป็นการมองไปข้างหน้า ดูว่ามูลค่าทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ถ้ามีการทำโครงการหนึ่งๆ ขึ้น SROI

7 History of SROI Mid 1990s: REDF & Jed Emerson Early 2000s:
new economics foundation Mainstreaming: nef consulting & others History of SROI Source: NEF

8 หลักการสำคัญ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิเคราะห์ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร วัดเฉพาะมูลค่าของสิ่งที่สำคัญ วัดเฉพาะสิ่งที่สามารถวัดได้ ไม่กล่าวเกินจริง มีความโปร่งใส ตรวจสอบผล หลักการสำคัญ

9 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์
การเก็บข้อมูล ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ตัวแทนทางการเงิน Deadweight, attribution, displacement Drop-off, benefit period การคำนวณ การรายงาน ขั้นตอน SROI

10 การใช้ SROI ในการปรับปรุงการให้บริการ
ทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ดำเนินการเกิดมูลค่าต่อสังคมอย่างไร และจะสามารถเพิ่มมูลค่านั้นได้อย่างไร ช่วยให้สามารถจัดการกับผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังไว้ ช่วยทำให้เห็นความสำคัญของผู้อื่นที่ช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกัน ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่องค์กรต้องการและสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ช่วยให้เกิดการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะทำให้เกิดการออกแบบบริการที่มีความหมายกับสังคม การใช้ SROI ในการปรับปรุงการให้บริการ

11 SROI มีประโยชน์น้อยถ้า
ได้เกิดการวางแผนยุทธศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สนใจผลการวิเคราะห์ ทำเพื่อพิสูจน์มูลค่าของบริการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง หรือไม่มีใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้น SROI มีประโยชน์น้อยถ้า

12 ในการเปรียบเทียบระหว่างองค์กรหรือโครงการ เพราะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน
แต่ ใช้ในการเปรียบเทียบโครงการเดิมหรือองค์กรเดิม ในช่วงเวลาต่างๆ ไม่ควรใช้ SROI

13 Example and practice I คนไทยไร้พุง
Session 2 Example and practice I คนไทยไร้พุง

14 Example and practice II น้ำดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
Session 3 Example and practice II น้ำดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน

15 Session 4 อภิปราย ถาม-ตอบ

16 รอพบกับเรา www.sroi-thailand.wikispaces.com
ขอขอบคุณทุกท่าน รอพบกับเรา


ดาวน์โหลด ppt โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google