งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการสุขภาพโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการสุขภาพโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการสุขภาพโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2 ประสบการณ์จาก USA ผู้ป่วยเสียชีวิต 225,000 รายต่อปี จากความผิดพลาดในโรงพยาบาล สาเหตุการตายสูงลำดับสามของประเทศ บริการปฐมภูมิไม่เข้มแข็ง สุขภาพไม่ดี ใช้เทคโนโลยีและทรัพยากร ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นไปอีก 24% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าบริหารจัดการ    Barbara S. Is US Health Really the Best in the World? JAMA vol 284 no

3 US Deaths from: Medical errors 44,000 a year
Auto accidents 43,000 a year Breast cancer 42,000 a year AIDS 16,000 a year

4 Center of Disease Control.
ทำไมต้อง คุณภาพ? วัสดุและอุปกรณ์ กว่า 15,000 ชิ้น ลืมไว้ในร่างกายคนไข้ ในระยะเวลา 5 ปี ใน USA 50,000 “wrong-site surgery.” in 5 years. ใน USA Center of Disease Control.

5 OPD Dispense Error: 14.9% of OPD Cases In Rush hours 9.00-12.00
Ampicillin -> Aminophylline 14.5% of OPD Cases Cimethidine-> Cinnarazine * วารสารสุรินทร์ ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ 2534 ** การรื้อปรับระบบ OPD ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข2537

6 Example: Nosocomial Infection Rate
Run Chart Special Cause Variation Quality Assurance to Prevent Level or Frequency of Measure Control limit System Average Control limit Time Quality Improvement to Achieve Quality Prior System Average New System Average Quality Improved Change to Process Example: Nosocomial Infection Rate

7 Previously: Quality is assumed or inferred

8 Donabedian 1988 "Good structure(input) increases the likelihood of good process, and good process increases the likelihood of a good outcome."

9 Input Output Process

10 PCU Quality Needs Assessment Planning Monitoring Evaluation
Information needs Community needs Work Planning Surveillance Monitoring indicators Service Quality Management Quality Cost Analysis Sustainability Needs Assessment Planning Monitoring Evaluation

11 Quality is measured and compared
Now: Quality is measured and compared

12 สุขภาพดีถ้วนหน้า ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ, ป้องกันโรค
เยี่ยมบ้าน, ดูแลที่บ้าน สร้างสุขภาพด้วยตนเอง ศูนย์สุขภาพ ชุมชน ใน นอก คน สถานที่ รพ.ส่งเสริม สุขภาพ รพ.คุณภาพ คุณภาพต่อเนื่อง บริการ บริหาร พัฒนาต่อเนื่อง บริหารคุณภาพองค์รวม มาตรฐาน PSO,HA ประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง มาตรฐาน ISO พัฒนาองค์กร ทุกคนพอใจ มีส่วนร่วม ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง 5 ส

13 Balanced scorecard Customer Perspective Financial Perspective
Are we financially healthy and efficient? How do our customers assess us? Innovation & Learning Perspective Internal Business Perspective Can we continue to improve, create value and adapt to change? At what core processes must we excel?

14

15

16 If error analysis leads to systems correction, internal reporting will skyrocket
Reporting of medical errors, time for a reality check Lucian L Leape1 1 Harvard School of Public Health Boston, MA in Qual Health Care 2000;9:

17 การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศและข้อมูล
การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศและข้อมูล ...สามารถเพิ่ม, คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการดูแลรักษาผู้ป่วย Audit Commission. For your information: a study of information management and systems in the acute hospital. London: HMSO, 1995.

18 Evidence Based Medical Practice
Internet Intranet

19 Why measure? Because what you cannot measure, you cannot manage
Because what gets measured gets done

20 95%, 99% or 99.9% is not good enough
If we were right only 99.9% of the time…… Nearly 500 incorrect surgical operations per week 2000 lost articles of mail per hour 22000 cheques deducted from wrong account each hour 20000 drug prescriptions will be written incorrectly in next 12 months Heart fails to beat times each year Goal: Zero defect

21 How to Human Resource Development. Measurement Internal Report.
Focus on Patient as a part of family.

22


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการสุขภาพโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google