งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารมณ์ (Emotion) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นักศึกษาสามารถจำแนกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี อารมณ์ในแต่ละทฤษฎีได้ 2 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารมณ์ (Emotion) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นักศึกษาสามารถจำแนกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี อารมณ์ในแต่ละทฤษฎีได้ 2 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารมณ์ (Emotion) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นักศึกษาสามารถจำแนกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี อารมณ์ในแต่ละทฤษฎีได้ 2 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ ควบคุมอารมณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องความฉลาด ทางด้านอารมณ์ที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมของนักศึกษาได้ 4 1 1 นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย และพัฒนาการ ของอารมณ์ได้

2 ความหมาย “อารมณ์” เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางร่างกาย และจิตใจที่ผิดแปลกไปจากเดิม อันเนื่องมาจากการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและอินทรีย์

3 พัฒนาการทางอารมณ์ ระยะแรกเกิด อารมณ์ที่เด็กทารกแสดงโต้ตอบ กับสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดัง การขาดคนอุ้ม ความไม่สบายทางกาย ความเปียกชื้น หรือความหิว กระหายก็ตาม พฤติกรรมที่ทารกแสดงออกนั้นเปิดเผย จะสังเกตได้ชัดเจนและมีเพียงอารมณ์เดียวคือ อารมณ์ ตื่นเต้น (Excitement)

4 ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ ทฤษฎีทางอารมณ์ของ เจมส์–แลงค์ (James – Lange) ทฤษฎี Cannon –Bard The Jukebox Theory

5 ทฤษฎีทางอารมณ์ของ เจมส์–แลงค์ (James – Lange) “อารมณ์เป็นผลต่อเนื่อง ของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย แต่ อารมณ์ไม่ได้เป็นสาเหตุของการ เปลี่ยนแปลง” (Emotion is a consequence, not the cause of the bodily expression)

6 ทฤษฎี Cannon–Bard ขณะที่บุคคลกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งเร้า ที่กระตุ้นอารมณ์อยู่นั้น แรงกระตุ้นจาก ประสาทจะส่งผ่านไปยังส่วนของสมองที่ชื่อ ทาลามัส ซึ่งจะจัดการแยกแรงกระตุ้น ออกเป็น 2 ส่วน โดยแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งจะ วิ่งผ่านไปสู่ส่วนที่เรียกว่าเปลือกสมอง และ แรงกระตุ้นส่วนที่สองจะวิ่งผ่านไปยังสมอง ส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นศูนย์การควบคุม การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ของร่างกาย และหลังจากนั้นอารมณ์ก็จะเกิดตามมา

7 The Jukebox Theory ทฤษฎีนี้เปรียบมนุษย์เหมือนกับเป็น ตู้เพลง การหยอดเหรียญลงไปก็เท่ากับเป็น สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่ง จะเข้าไป ปลุกระบบที่ก่อให้เกิดอารมณ์ การเลือก เพลงเปรียบได้กับการเกิดอารมณ์ ซึ่ง จะเป็นประเภทใด หรือชนิดใดจะต้องขึ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ของ บุคคลนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การที่เราจะมีอารมณ์แบบใดเกิดขึ้น จะต้อง ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมเป็นหลักสำคัญ

8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ 1.พันธุกรรม 2.ประสบการณ์เดิม 3.สังคม 4.ยาหลอนประสาท

9 ประเภทของอารมณ์ อารมณ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก จัดเป็นอารมณ์ดี มีความสุข มี 2 แบบ ได้แก่ ความรัก ความร่าเริงสนุกสนาน ประเภทที่สอง จัดเป็นอารมณ์ไม่ดี มีความทุกข์ มี 4 แบบ ได้แก่ ความกลัว ความ วิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้า

10 Prolong Intense Emotion คือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคั่งค้างเป็น เวลานาน ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จิตใจและ บุคลิกภาพ และเป็นที่มาของโรคทางกายหลายชนิด เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ฯลฯ

11 การควบคุมอารมณ์ และการปลดปล่อยอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ คือการดูแลรักษาอารมณ์ ของตนเองเอาไว้ ไม่แสดงออกจนเป็นผลเสียต่อตนเอง และผู้อื่น ส่วน การปลดปล่อยอารมณ์ คือ การระบาย อารมณ์ออกไปจากตัวเรา การปลดปล่อยอารมณ์ไม่ดี ออกไปเสีย จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง เพราะอารมณ์ไม่ ดี ถ้ามีในตัวเรามาก ๆ นานๆ จะเกิดผลเสียต่อ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

12 วุฒิภาวะทางอารมณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ การมีอารมณ์สมวัย

13 EQ (Emotional Quotient) EQ เป็นชื่อย่อของ Emotional Quotient ชื่อเรียกของ EQ ในภาษาไทยนั้นเนื่องจากยังไม่มีการ บัญญัติศัพท์อย่างเป็นทางการ จึงยังมีชื่อเรียกกัน หลากหลาย บ้างเรียกว่า เชาวน์อารมณ์ ความเฉลียว- ฉลาดทางอารมณ์ ปัญญาแห่งอารมณ์ วุฒิภาวะทาง อารมณ์ สติอารมณ์ฯลฯ

14 EQ (Emotional Quotient) EQ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ ตระหนักรู้ความคิด ความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่น และสามารถนำข้อมูล ความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการชี้นำความคิด และการกระทำของ ตนเองได้

15 EQ (Emotional Quotient) 2. สมรรถนะทาง สังคม (social competence) 1.สมรรถนะส่วน บุคคล (personal competence) Goleman ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของ EQ มีสมรรถนะที่สำคัญ 2 ด้าน คือ สมรรถนะส่วน บุคคล และสมรรถนะทางสังคม

16 ได้แก่ 1.สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competence) 1.1 การตระหนักรู้จักตนเอง (self awareness) 1.2 การควบคุมตนเอง (self regulation) 1.3 การสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อตนเอง (self motivation)

17 2. สมรรถนะทางสังคม (social competence) ได้แก่ 2.1 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy) 2.2 ทักษะทางสังคม (social skills)

18 แนวทางการพัฒนา EQ 1 2 3 4 5 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) การบริหารจัดการกับอารมณ์ของตน (Managing emotion) การจูงใจตนเอง (Motivation oneself) การรู้จักสังเกตความรู้สึกของผู้อื่น (Recognizing emotions in others) หรือความรู้สึกร่วม (Empathy) การดำเนินการด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Handling relationships)

19 แบบทดสอบ EQ ของกรมสุขภาพจิต http://www.watpon.com/test/emotional.htm ผู้ที่ต้องการทดสอบ EQ กรุณาคลิก


ดาวน์โหลด ppt อารมณ์ (Emotion) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นักศึกษาสามารถจำแนกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี อารมณ์ในแต่ละทฤษฎีได้ 2 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google