งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ประเมินก่อนและหลัง สมรรถนะต่างกับศักยะอย่างไร สมรรถนะ ศักยะ กับ สมรรถภาพ ศักยภาพ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน ความสามารถ เสมอภาค ความมั่นคง และ เป็น กลางทางการเมืองคืออย่างไร เหตุผลในการปรับปรุง พ. ร. บ ระเบียบข้าราชการ พลเรือนคืออะไร กลไกระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมี อย่างไรบ้าง ระบบการกำหนดตำแหน่งแบ่งเป็นกี่กลุ่ม

3 ศักยะกับสมรรถนะ สมรรถนะหมายถึงกำลังที่ซ่อนเร้นอยู่ใน เครื่องจักรเครื่องยนต์ สมรรถภาพหมายถึงกำลังที่ซ่อนเร้นอยู่ถูก แสดงออกมาให้ปรากฏ การใช้สมรรถนะกับคนควรใช้ในกรณีเป็น กำลังแรงของกล้ามเนื้อ หรือ พลังงานในตัว บุคคล สมรรถภาพของบุคคลหมายถึงภาวะที่ แรงงานภายในตัวบุคคลถูกแสดงออกมาให้ ปรากฏ ศักยะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ พลังงานที่แฝงอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งไม่ได้ หมายเฉพาะแรงงานเท่านั้น

4 วิสัยทัศน์ของร้านแห่งหนึ่ง “ กาแฟ ทุกหยดรสอร่อย ” พันธกิจคือ หาปัจจัยนำเข้าที่ประกันว่าเอามาชง แล้วจะทำให้กาแฟอร่อย พันธกิจคือ ต้องจัดหาคนที่มีขีดความสามารถใน การชงกาแฟให้อร่อย ขีดความสามารถหรือความสามารถเชิงสมรรถนะ หรือศักยภาพของคนชงกาแฟที่ขาดไม่ได้ (Core Competency) คือ - มีความรู้ในคุณสมบัติ วิธีเก็บ และ ขั้นตอนการ ชงกาแฟที่มีคุณภาพ หลักฐานพิสูจน์ทราบคือ วุฒิบัตรการชงกาแฟ ประสบการณ์ในการชง - มีประสบการณ์ในการชง หลักฐานพิสูจน์ทราบ คือระยะเวลาในอาชีพ - ยึดเอาความต้องการในรสชาติที่แตกต่างของ ลูกค้าเป็นหลักในการชง

5 ความคิดสร้างสรรค์ นักข่าว ติดตามข้อมูลข่าวสาร นักสู้ชีวิต มีประสบการณ์ นักบวช คุณธรรม นักกีฬา แข็งแกร่ง นักร้อง จินตนาการ นักร้องเรียน ผู้มีปัญหา นักเศรษฐศาสตร์ ผู้สนองความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google