งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency
ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ประเมินก่อนและหลัง สมรรถนะต่างกับศักยะอย่างไร
สมรรถนะ ศักยะ กับ สมรรถภาพ ศักยภาพ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน ความสามารถ เสมอภาค ความมั่นคง และ เป็นกลางทางการเมืองคืออย่างไร เหตุผลในการปรับปรุง พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือนคืออะไร กลไกระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีอย่างไรบ้าง ระบบการกำหนดตำแหน่งแบ่งเป็นกี่กลุ่ม

3 ศักยะกับสมรรถนะ สมรรถนะหมายถึงกำลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในเครื่องจักรเครื่องยนต์ สมรรถภาพหมายถึงกำลังที่ซ่อนเร้นอยู่ถูกแสดงออกมาให้ปรากฏ การใช้สมรรถนะกับคนควรใช้ในกรณีเป็นกำลังแรงของกล้ามเนื้อ หรือ พลังงานในตัวบุคคล สมรรถภาพของบุคคลหมายถึงภาวะที่แรงงานภายในตัวบุคคลถูกแสดงออกมาให้ปรากฏ ศักยะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ พลังงานที่แฝงอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งไม่ได้หมายเฉพาะแรงงานเท่านั้น

4 วิสัยทัศน์ของร้านแห่งหนึ่ง “กาแฟทุกหยดรสอร่อย”
พันธกิจคือ หาปัจจัยนำเข้าที่ประกันว่าเอามาชงแล้วจะทำให้กาแฟอร่อย พันธกิจคือ ต้องจัดหาคนที่มีขีดความสามารถในการชงกาแฟให้อร่อย ขีดความสามารถหรือความสามารถเชิงสมรรถนะหรือศักยภาพของคนชงกาแฟที่ขาดไม่ได้(Core Competency)คือ มีความรู้ในคุณสมบัติ วิธีเก็บ และ ขั้นตอนการชงกาแฟที่มีคุณภาพ หลักฐานพิสูจน์ทราบคือ วุฒิบัตรการชงกาแฟ ประสบการณ์ในการชง มีประสบการณ์ในการชง หลักฐานพิสูจน์ทราบ คือระยะเวลาในอาชีพ ยึดเอาความต้องการในรสชาติที่แตกต่างของลูกค้าเป็นหลักในการชง

5 ความคิดสร้างสรรค์ นักข่าว ติดตามข้อมูลข่าวสาร นักสู้ชีวิต มีประสบการณ์
นักข่าว ติดตามข้อมูลข่าวสาร นักสู้ชีวิต มีประสบการณ์ นักบวช คุณธรรม นักกีฬา แข็งแกร่ง นักร้อง จินตนาการ นักร้องเรียน ผู้มีปัญหา นักเศรษฐศาสตร์ ผู้สนองความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 ศักยภาพในการแข่งขัน Competency

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google