งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจำนวน (Number System) 1204 101 Fundamental of Computer Science 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจำนวน (Number System) 1204 101 Fundamental of Computer Science 1/2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจำนวน (Number System) Fundamental of Computer Science 1/2550

2 ระบบจำนวน (Number System) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับและการแสดงถึง ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยจะแสดงจำนวนด้วยกลุ่มของสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึง ปริมาณหรือการนับนั้น ๆ

3 ระบบตัวเลขในคอมพิวเตอร์ สภาวะมีกระแสไฟฟ้าแทนด้วยตัวเลข 1(ON) สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้าแทนด้วยตัวเลข 0(OFF)

4 ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System) ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 ตัวเลขแต่ละตัวของเลขฐานสอง เรียกว่า บิต (Bit)

5 ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System) ประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 3,9 23 (3,9 23)

6 ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10 10 ), B (11 10 ), C (12 10 ), D (13 10 ), E (14 10 ) และ F (15 10 )

7 วิธีเขียนตัวเลขในระบบเลขฐาน การเขียนเลขฐานสองในกรณีที่มีจำนวนบิตมาก ๆ จะนิยมเขียแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 บิต จากขวาไปซ้าย เพื่อความสะดวกในการอ่าน เช่น ( )2 เขียนแทนด้วย( )2

8 การแปลงเลขฐานต่าง ๆ เป็นเลขฐานสิบ ค่าของเลขฐานใด ๆ ได้จากผลรวมของค่า ประจำตำแหน่งคูณกับค่าตัวเลขของ ตำแหน่งนั้น ๆ ,7684, ,048,576 65,536 4,

9 Dibble Dobble Method (10111) 2 = (23) 10

10 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่าง ๆ

11 เลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก เลขฐานแปด 1 ตัวสามารถแทนได้ด้วย เลขฐานสอง 3 ตัว และ เลขฐานสิบหก 1 ตัว สามารถแทนได้ด้วย เลขฐานสอง 4 ตัว

12 การกระทำทางคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล (Digital Arithmetic)

13 เลขฐานสิบ-การบวก Start as the rightmost digit While there are more digits: Add the current digit of each operand. If the sum is less than the radix, Thenrecord that sum, Otherwiserecord the difference between the sum and the radix, Start as the rightmost digit While there are more digits: Add the current digit of each operand. If the sum is less than the radix, Thenrecord that sum, Otherwiserecord the difference between the sum and the radix, แก้เอกสารตาม Slide ด้วยค่ะ

14 เลขฐานสิบ-การลบ ถาตัวตั้งมีคานอยกวาตัวลบ จะตองมีการยืมตัว ยืม (Borrow) จากหลักที่สูงกวามาเพิ่มเพื่อให ตัวตั้งมีคามากพอที่จะหักตัวลบออกได

15 เลขฐานสิบ-การคูณและการหาร

16 เลขฐานสอง-การบวก ABSumCarry

17 เลขฐานสอง-การลบ ABDifferenceBorrow

18 เลขฐานสอง-การคูณและการหาร ABProduct

19 เลขฐานแปด-การบวก (0,-)(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-) 1(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1) 2(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1) 3(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1) 4(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1) 5(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1) 6(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1) 7(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1) (sum,carry)

20 เลขฐานแปด-การลบ (0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1)(1,1) 1(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1) 2(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1) 3(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1) 4(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1) 5(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1) 6(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1) 7(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-) (Difference, Borrows)

21 เลขฐานแปด-การคูณและการหาร x

22 ฐานสิบหก-การบวก ABCDEF 0(0,-)(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-) 1(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1) 2(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1) 3(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1) 4(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1) 5(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1) 6(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1) 7(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1) 8(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1) 9(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1) A(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1) B(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1) C(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1) D(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1)(C,1) E(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1)(C,1)(D,1) F(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1)(C,1)(D,1)(E,1)

23 ฐานสิบหก-การลบ ABCDEF 0(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1)(1,1) 1(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1) 2(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1) 3(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1) 4(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1) 5(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1) 6(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1) 7(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1) 8(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1) 9(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1) A(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1) B(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1) C(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1) D(D,-)(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1) E(E,-)(D,-)(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1) F(F,-)(E,-)(D,-)(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)

24 ฐานสิบหก-การคูณและการหาร / ABCDEF ABCDEF ACE A1C1E 30369CF B1E A2D 4048C C C C 505AF14191E23282D32373C41464B 606C12181E242A30363C42484E545A 707E151C232A31383F464D545B B242D363F48515A636C757E87 A0A141E28323C46505A646E78828C96 B0B16212C37424D58636E79848F9AA5 C0C C C CA8B4 D0D1A E5B F9CA9B6C3 E0E1C2A E8C9AA8B6C4D2 F0F1E2D3C4B5A A5B4C3D2E1

25 ทักษะด้าน คณิตศาสตร์มาจาก การฝึกฝน ฝึกทำ บ่อย ๆ คร้าบบ... มีข้อสงสัย เพิ่มเติมมั๊ย ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบจำนวน (Number System) 1204 101 Fundamental of Computer Science 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google