งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจำนวน (Number System) 1204 101 Fundamental of Computer Science 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจำนวน (Number System) 1204 101 Fundamental of Computer Science 1/2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจำนวน (Number System) 1204 101 Fundamental of Computer Science 1/2550

2 ระบบจำนวน (Number System) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับและการแสดงถึง ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยจะแสดงจำนวนด้วยกลุ่มของสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึง ปริมาณหรือการนับนั้น ๆ

3 ระบบตัวเลขในคอมพิวเตอร์ สภาวะมีกระแสไฟฟ้าแทนด้วยตัวเลข 1(ON) สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้าแทนด้วยตัวเลข 0(OFF)

4 ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System) ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 ตัวเลขแต่ละตัวของเลขฐานสอง เรียกว่า บิต (Bit)

5 ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System) ประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 3,9 23 (3,9 23) 10 2323

6 ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10 10 ), B (11 10 ), C (12 10 ), D (13 10 ), E (14 10 ) และ F (15 10 )

7 วิธีเขียนตัวเลขในระบบเลขฐาน การเขียนเลขฐานสองในกรณีที่มีจำนวนบิตมาก ๆ จะนิยมเขียแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 บิต จากขวาไปซ้าย เพื่อความสะดวกในการอ่าน เช่น (1111001010100101)2 เขียนแทนด้วย( 1111 0010 1010 0101)2

8 การแปลงเลขฐานต่าง ๆ เป็นเลขฐานสิบ ค่าของเลขฐานใด ๆ ได้จากผลรวมของค่า ประจำตำแหน่งคูณกับค่าตัวเลขของ ตำแหน่งนั้น ๆ 2525 2424 23232 2121 2020 32168421 8585 8484 8383 8282 8181 8080 32,7684,0965126481 16 5 16 4 16 3 16 2 16 1 16 0 1,048,576 65,536 4,096 256 16 1

9 Dibble Dobble Method (10111) 2 = (23) 10

10 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่าง ๆ

11 เลขฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก เลขฐานแปด 1 ตัวสามารถแทนได้ด้วย เลขฐานสอง 3 ตัว และ เลขฐานสิบหก 1 ตัว สามารถแทนได้ด้วย เลขฐานสอง 4 ตัว

12 การกระทำทางคณิตศาสตร์ในระบบดิจิตอล (Digital Arithmetic)

13 เลขฐานสิบ-การบวก Start as the rightmost digit While there are more digits: Add the current digit of each operand. If the sum is less than the radix, Thenrecord that sum, Otherwiserecord the difference between the sum and the radix, Start as the rightmost digit While there are more digits: Add the current digit of each operand. If the sum is less than the radix, Thenrecord that sum, Otherwiserecord the difference between the sum and the radix, แก้เอกสารตาม Slide ด้วยค่ะ

14 เลขฐานสิบ-การลบ ถาตัวตั้งมีคานอยกวาตัวลบ จะตองมีการยืมตัว ยืม (Borrow) จากหลักที่สูงกวามาเพิ่มเพื่อให ตัวตั้งมีคามากพอที่จะหักตัวลบออกได

15 เลขฐานสิบ-การคูณและการหาร

16 เลขฐานสอง-การบวก ABSumCarry 0000 0110 1010 1101

17 เลขฐานสอง-การลบ ABDifferenceBorrow 0000 0111 1010 1100

18 เลขฐานสอง-การคูณและการหาร ABProduct 000 010 100 111

19 เลขฐานแปด-การบวก +01234567 0(0,-)(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-) 1(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1) 2(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1) 3(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1) 4(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1) 5(5,-)(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1) 6(6,-)(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1) 7(7,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1) (sum,carry)

20 เลขฐานแปด-การลบ -01234567 0(0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1)(1,1) 1(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1) 2(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1) 3(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1) 4(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1)(5,1) 5(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1)(6,1) 6(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(7,1) 7(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-) (Difference, Borrows)

21 เลขฐานแปด-การคูณและการหาร x01234567 000000000 101234567 2024610121416 30361114172225 404101420243034 505121724313643 606142230364452 707162534435261

22 ฐานสิบหก-การบวก +0123456789ABCDEF 0(0,-)(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-) 1(1,-)(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1) 2(2,-)(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1) 3(3,-)(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1) 4(4,-)(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1) 5(5,-)(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1) 6(6,-)(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1) 7(7,-)(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1) 8(8,-)(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1) 9(9,-)(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1) A(A,-)(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1) B(B,-)(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1) C(C,-)(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1) D(D,-)(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1)(C,1) E(E,-)(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1)(C,1)(D,1) F(F,-)(0,1)(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)(7,1)(8,1)(9,1)(A,1)(B,1)(C,1)(D,1)(E,1)

23 ฐานสิบหก-การลบ -0123456789ABCDEF 0(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1)(1,1) 1(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1)(2,1) 2(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1)(3,1) 3(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1)(4,1) 4(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1)(5,1) 5(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1)(6,1) 6(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1)(7,1) 7(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1)(8,1) 8(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1)(9,1) 9(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1)(A,1) A(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1)(B,1) B(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1)(C,1) C(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1)(D,1) D(D,-)(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1)(E,1) E(E,-)(D,-)(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)(F,1) F(F,-)(E,-)(D,-)(C,-)(B,-)(A,-)(9,-)(8,-)(7,-)(6,-)(5,-)(4,-)(3,-)(2,-)(1,-)(0,-)

24 ฐานสิบหก-การคูณและการหาร /0123456789ABCDEF 00000000000000000 10123456789ABCDEF 202468ACE10121416181A1C1E 30369CF1215181B1E2124272A2D 4048C1014181C2024282C3034383C 505AF14191E23282D32373C41464B 606C12181E242A30363C42484E545A 707E151C232A31383F464D545B6269 8081018202830384048505860687078 909121B242D363F48515A636C757E87 A0A141E28323C46505A646E78828C96 B0B16212C37424D58636E79848F9AA5 C0C1824303C4854606C7884909CA8B4 D0D1A2734414E5B6875828F9CA9B6C3 E0E1C2A38465462707E8C9AA8B6C4D2 F0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1

25 ทักษะด้าน คณิตศาสตร์มาจาก การฝึกฝน ฝึกทำ บ่อย ๆ คร้าบบ... มีข้อสงสัย เพิ่มเติมมั๊ย ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบจำนวน (Number System) 1204 101 Fundamental of Computer Science 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google