งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล. Peopleware ผู้ที่ควบคุมและใช้งานส่วนประกอบที่เป็น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล. Peopleware ผู้ที่ควบคุมและใช้งานส่วนประกอบที่เป็น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล

2 Peopleware ผู้ที่ควบคุมและใช้งานส่วนประกอบที่เป็น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ บุคลากร จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ แตกต่างกัน ขึ้นกับความรู้ การฝึกอบรม และประสบการณ์ในการทำงาน

3 Peopleware - บุคคลากร ผู้ใช้งาน (End user) นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผู้ดูแลและบริหารระบบ ฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค (Technician) เจ้าหน้าที่ควบคุม อุปกรณ์ (Computer Operator) เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (System Programmer) ผู้ดูและบริหารระบบ เครือข่าย (Network Administrator) ผู้จัดการ (Manager) พนักงานเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator) นอกจากนี้อาจมี ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ถูก กำหนดขึ้นตามงานที่ รับผิดชอบในหน่วยงาน หนึ่ง ๆ

4 Data - ข้อมูล ข้อมูล หรือ Data เป็น ข้อมูลดิบ (raw data) คือเป็นข้อมูลที่เป็น หน่วยพื้นฐาน ข้อมูลดิบอาจถูกจัดเก็บ และแยกประเภท เช่น รูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียง และสื่อต่าง ๆ อาจความหมายใน ตัวเองหรือไม่ก็ได้ แต่ ต้องสามารถนำมาใช้ ประมวลผลได้ เพื่อจัด โครงสร้าง และทำให้ สื่อความหมายกับผู้รับ ระบบตัวเลขที่ใช้ – ระบบเลขฐานสอง (binary system) หน่วยของข้อมูล – บิต (bit) – ไบต์ (byte) – เวิร์ด (word) รหัสแทนข้อมูล –ASCII –EBCDIC –UNICODE

5 ระบบตัวเลข ระบบเลขฐาน 2 – ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 ระบบเลขฐาน 8 – ประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัว คือ 0 ถึง 7 ระบบเลขฐาน 16 – ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว คือ 0 ถึง 9 และ ตัวอักษรอีก 6 ตัว คือ A, B, C, D, E และ F มีค่า เท่ากับ 10 ถึง 15 ตามลำดับ

6 เปรียบเทียบเลขฐานต่าง ๆ

7 การแปลงเลขฐาน 2 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ผลหาร เศษ 58/2 29 0 29/2 141 14/2 70 58 10 = 111010 2 7/2 31 3/2 11 1/2 01 LSB - Least Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านขวาสุดและมีค่าน้อยสุด MSB - Most Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านซ้ายสุดและมีค่ามากสุด

8 การแปลงเลขฐาน 2 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 กรณีเลข ทศนิยม ผลหาร เศษ 13/2 6 1 13.54932 10 = 1101.10001 2 6/2 30 3/2 11 1/2 01 0.54932 0.09864 0.19728 0.39456 0.78912 x 2 ผลคูณ 1.09864 0.19728 0.39456 0.78912 1.57824 ผลลัพธ์ 1 0 0 0 1

9 การแปลงเลขฐาน 2 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 111010 2 = (1x2 5 ) + (1x2 4 ) + (1x2 3 ) + (0x2 2 ) + (1x2 1 ) + (0x2 0 ) = (1x32) + (1x16) + (1x8) + (0x4) + (1x2) + (0x1) = 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 58 10 1010.1101 2 = (1x2 3 )+(0x2 2 )+(1x2 1 )+(0x2 0 )+(1x2 - 1 )+(1x2 -2 )+(0x2 -3 )+(1x2 -4 ) = (1x8) + (0x4)+(1x2)+(0x1)+(1x0.5)+(1x0.25) +(0x0.125)+(1x0.0625) = 8 + 0 + 2 + 0 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 = 10.8125 10

10 การแปลงเลขฐาน 8 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 ผลหาร เศษ 742/8 92 6 92/8 114 11/8 13 1/8 01 742 10 = 1346 8 LSB - Least Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านขวาสุดและมีค่าน้อยสุด MSB - Most Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านซ้ายสุดและมีค่ามากสุด

11 การแปลงเลขฐาน 8 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 กรณีเลข ทศนิยม 0.9541 0.6328 0.0624 0.4992 0.9936 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 ผลคูณ 7.6328 5.0624 0.4992 3.9936 7.9488 ผลลัพธ์ 7 5 0 3 7 0.9541 10 = 0.75037 8

12 การแปลงเลขฐาน 8 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 5472 8 = (5x8 3 ) + (4x8 2 ) + (7x8 1 ) + (2x8 0 ) = (5x512) + (4x64) + (7x8) + (2x1) = 2560 + 256 + 56 + 2 = 2874 10 71.1275 8 = (7x8 1 )+(1x8 0 )+(1x8 - 1 )+(2x8 -2 )+(7x8 -3 )+(5x8 -4 ) = (7x8)+(1x1)+(1x0.125)+(2x0.015625)+(7x 0.00193125) + (5x0.000244140625) = 56+1+0.125+0.03125+0.01367875+0.0012 20703125 = 57.171142578125 10

13 การแปลงเลขฐาน 16 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 ผลหาร เศษ 527/16 32 15 = F 32/16 20 2/16 02 527 10 = 20F 16 LSB - Least Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านขวาสุดและมีค่าน้อยสุด MSB - Most Significant Bit เป็นบิตที่อยู่ด้านซ้ายสุดและมีค่ามากสุด การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 กรณี เลขทศนิยม 0.1875 0.0000 x 16 ผลคูณ 3.0000 0.0000 ผลลัพธ์ 3 0 0.1875 10 = 0.30 16

14 การแปลงเลขฐาน 16 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 1AC 16 = (1x16 2 ) + (Ax16 1 ) + (Cx16 0 ) = (1x256) + (10x16) + (12x1) = 256 + 160 + 12 = 428 10 BE.1CD 16 = (Bx16 1 )+(Ex16 0 )+(1x16 - 1 )+(Cx16 -2 )+(Dx16 -3 ) = (11x16)+(14x1)+(1x0.0625)+(12x0.003906 25) + (13x0.003173828125) = 176+14+0.0625+0.046875+0.04125976562 5 = 190.150634765625 10

15 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2, 8, 16 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 – แบ่งเลขฐาน 2 เป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 บิต จะได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยมี 1 กลุ่มที่มี 2 บิต – แปลงแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐาน 8 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 3 6 5

16 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2, 8, 16 การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 – แบ่งเลขฐาน 2 เป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 บิต จะได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยมี 1 กลุ่มที่มี 3 บิต – แปลงแต่ละกลุ่มให้เป็นเลขฐาน 16 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 4 15 5 4 F 5

17 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2, 8, 16 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 – จัดกลุ่ม กลุ่มละ 3 บิต 7164 111001110100 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 – จัดกลุ่ม กลุ่มละ 4 บิต 8 A E 7 1000101011100111


ดาวน์โหลด ppt Peopleware & Data บุคลากรและข้อมูล. Peopleware ผู้ที่ควบคุมและใช้งานส่วนประกอบที่เป็น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google