งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PHP with Form ฟอร์ม คือหน้าจอที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ เว็บไซต์ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PHP with Form ฟอร์ม คือหน้าจอที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ เว็บไซต์ กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PHP with Form ฟอร์ม คือหน้าจอที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ เว็บไซต์ กับ เจ้าของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล ผ่านฟอร์มส่งไปยังเซอร์เวอร์ ส่วนการติดต่อกับเซอร์เวอร์นั้น ต้องอาศัยโปรแกรมสคริปต์ เช่น PHP, CGI, JAVA, ASP หรือ VB script ฟอร์มหนึ่งๆ ประกอบด้วยฟิลด์(Field)ต่างๆ เช่น text, textarea drop-down box, list box, radio buttons, checkboxes, button เป็นต้น

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Form TAG การสร้าง form จะใช้ tag ข้อมูลที่กำหนดในฟอร์มมักจะถูกส่งไปประมวลผลที่ฝั่ง server เมื่อมีการกดปุ่ม Submit ข้อมูล First name: Last name: กำหนดวิธีการส่งข้อมูลแบบ POST หรือ GET กำหนด file ที่ต้องการ ส่งข้อมูลไปให้

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การส่งข้อมูลจากฟอร์ม การส่งข้อมูลผ่านฟอร์มจะมีสองวิธีคือ GET และ POST 1.การส่งข้อมูลด้วยวิธี GET คือการส่งข้อมูลโดยการเพิ่มเข้าไปเป็น URL parameter (Query String) ซึ่งจะทำให้ตัวแปรและข้อมูลที่กรอกใน แบบฟอร์มแสดงต่อท้าย URL ที่ต้องการส่งข้อมูลไป โดยจะสามารถ มองเห็นข้อมูลเหล่านั้นปรากฏในช่อง Address ของเบราเซอร์ เช่น http://www.myweb.com/get.php?name=“matinee”&age=18 2. การส่งข้อมูลแบบ POST เป็นการส่งข้อมูลไปกับ HTTP Request ต้อง อาศัยฟอร์มในการส่ง จะมีความปลอดภัยมากกว่าเพราะไม่ได้ส่งข้อมูลร่วม ไปกับ URL ทำให้มองไม่เห็นข้อมูลที่ส่งไป และสามารถรองรับปริมาณการ ส่งข้อมูลได้มากกว่าด้วย เว็บไซต์ข้อมูลที่ส่งไฟล์

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับข้อมูลจากฟอร์ม การรับข้อมูลจากฟอร์มจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นการรับข้อมูลที่ส่งแบบ POST หรือ GET 1.การรับข้อมูลที่ส่งด้วยวิธี GET จะใช้ $_GET[‘ชื่อข้อมูล’] เช่น $name=$_GET[‘name’]; $age=$_GET[‘age’]; 2. การรับข้อมูลที่ส่งด้วยวิธี POST จะใช้ $_POST[‘ชื่อข้อมูล’] หรือ $_REQUEST[‘ชื่อข้อมูล’] เช่น $firstname=$_POST[‘firstname] $lastname=$_REQUEST[‘lastname’];

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการสร้างฟอร์ม แบบฟอร์มสมัครเข้ารับราชการ ชื่อ นามสกุล เพศ ชาย หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ความสามารถทางภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ความสามารถพิเศษ กรุณากรอก ไฟล์ apply.html เมื่อคลิกที่ปุ่มประเภท submit จะส่งข้อมูลในฟอร์มไปประมวลผล ที่ไฟล์ apply.php

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการรับข้อมูลจากฟอร์ม ไฟล์ apply.php

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลลัพธ์ของไฟล์ apply.html

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในฟอร์ม apply.html

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จาก apply.php เมื่อคลิกปุ่มส่งใบสมัครจาก apply.html

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการใช้งาน nl2br () เพื่อให้แสดงข้อมูล ขึ้นบรรทัดใหม่ ฟังก์ชัน nl2br () นำมาใช้ร่วมกับการกรอกข้อมูลผ่าน Text area โดยทำ หน้าที่แปลงเครื่องหมายที่มีการเว้นบรรทัด (เกิดจากการกด Enter) เป็นเท็ก ซึ่งเป็นการแท็กของ HTML ที่ใช้เว้นบรรทัดโดยนิยมใช้เพื่อให้สามารถ แสดงข้อมูลบนเบราเซอร์ได้ถูกต้อง ถ้าหากไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ข้อมูลทั้งหมดจะแสดง ต่อกันในบรรทัดเดียวตัวอย่างการใช้งาน nl2br() เช่น echo nl2br(($_POST[‘comment’]));

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการสร้างฟอร์มรับข้อมูลจาก text area comment: ไฟล์ comment.html

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในฟอร์ม comment.html

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการรับข้อมูลจาก comment.html ไฟล์ showcomment.php

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณราคาสินค้า โปรแกรมคำนวนราคาสินค้า ราคาสินค้าต่อชิ้น จำนวนชิ้นที่ซื้อ ไฟล์ price.html

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไฟล์ price.php

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ไฟล์ price.php ไฟล์ price.html

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ A = B = C = ไฟล์ myself.php ตัวอย่างการรับข้อมูลภายในเพจเดียวกัน

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกณฑ์การให้คะแนน Project 15 คะแนน Document + Presentation4คะแนน Web Design (Interface)4คะแนน Technique+Functions7 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt 1 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PHP with Form ฟอร์ม คือหน้าจอที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ เว็บไซต์ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google