งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัว แปรชุดสองมิติ ตัวแปรที่ใช้ในผังโปรแกรม ตัวแปรเดี่ยว การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้แทนข้อมูล เพียง 1 จำนวน เท่านั้น เช่น A, B, X,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัว แปรชุดสองมิติ ตัวแปรที่ใช้ในผังโปรแกรม ตัวแปรเดี่ยว การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้แทนข้อมูล เพียง 1 จำนวน เท่านั้น เช่น A, B, X,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัว แปรชุดสองมิติ ตัวแปรที่ใช้ในผังโปรแกรม ตัวแปรเดี่ยว การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้แทนข้อมูล เพียง 1 จำนวน เท่านั้น เช่น A, B, X, TOT, NAME เป็นต้น ตัวแปรชุด (ARRAY) การตั้งชื่อตัวแปรในหน่วยความจำที่ใช้ ชื่อเพียงตัวเดียว แต่มีตัวเลขแสดงตำแหน่งกำกับไว้เพื่อ เป็นการบอกว่า เป็นตัวแปรตัวที่เท่าไร เช่น X(1), X(2), X(3) เป็นต้น

2 ตัวแปรชุดมิติเดียว (ONE- DIMENSION ARRAY) เป็นตัว แปรชุดที่มีตัวเลขแสดงตำแหน่ง เพียงตัวเดียว X X(3) X(5) 1234512345 X X(3) X(5) โครงสร้างภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะถือว่าทั้งหมดนี้ เป็นเนื้อที่ที่ถูกจองต่อเนื่องกันไปเป็น ลำดับ ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งข้อมูลที่ ต้องการได้ โดยระบุตัวพ่วง (Subscript)

3 ตัวแปรชุดสองมิติ (TWO- DIMENSION ARRAY) เป็นตัวแปรชุดที่มีการจัดข้อมูลเป็นแถว เป็นคอลัมน์ เช่นข้อมูลแบบ Matrix จะมี ตัวเลขที่แสดงตำแหน่ง 2 ตัว โดยตัวแรก จะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งแถว ตัวที่ สองจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่ง คอลัมน์ X 123456123456 1 2 3 X(2,3) X(5,3)

4 การเขียนผังโปรแกรมโดยใช้ตัว แปรชุด ตัวอย่างการเขียนผังโปรแกรมเพื่อ แก้ปัญหาโดยใช้ตัวแปรชุด ที่พบเห็น บ่อยคือ การคำนวณเมตริกซ์ เช่น [C] mxn = [A] mxn + [B] mxn หรือ [C] mxn = [A] mxn * [B] mxn จำเป็นต้องใช้ตัวแปรชุดในการ คำนวณดังกล่าว ผังโปรแกรมแสดงการอ่านข้อมูลที่ เป็นเมตริกซ์ เช่น a[3][2] a11 a12 a21 a22 a31 a32

5 READ M,N I = 0 J = 0 I = I + 1 J = J + 1 Read A(I,J) J = N? I = M? no yes no yes แปรค่า I ตั้งแต่ 1 ถึง M อ่านข้อมูล A(I,J) โดย เปลี่ยนค่า J ตั้งแต่ 1 จนถึง N ส่วนค่า I เป็นค่าเต็มตลอด อ่านข้อมูล A[I,J] เรียบร้อย Flowchart

6 การเขียนผังโปรแกรมเพื่อความสะดวก สามารถที่จะเขียนรูปที่ง่ายแสดงการ อ่านหรือการพิมพ์เมตริกซ์หรือตัวแปร ชุดได้ดังนี้ ตัวแปรชุดมิติเดียว Read X(I) I = 1…10 จะหมายถึง การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ อ่านข้อมูล 10 จำนวนไปไว้ที่ X(1) ถึง X(10) ตามลำดับ Print X(I) I = 1…10 หมายถึง การนำเอาค่าตัวแปรชุดตั้งแต่ X(1) ถึง X(10) แสดงทางอุปกรณ์ แสดงผล

7 ตัวแปรชุด 2 มิติ Read A(I,J) I = 1,2…M J = 1,2….N จะหมายถึง การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ อ่านข้อมูล M จำนวนไปไว้ที่ X(1) ถึง X(M) ตามลำดับ หมายถึง การนำเอาค่าตัวแปรชุดตั้งแต่ X(1) ถึง X(M) แสดงทางอุปกรณ์ แสดงผล Print A(I,J) I = 1,2…M J = 1,2….N

8 ตัวอย่างที่ 12 อ่านข้อมูลเข้ามา N จำนวน แล้ว หาค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุด อธิบาย 3 3 5 1 3 5 1 MINMAX 3 5 1 MAX MIN 3 5 1 MINMAX 3 5 1 MAXMIN 1 2 34

9 ตัวแปรและความหมายของตัวแปร ที่ใช้มีดังนี้ N = เก็บค่าของจำนวนข้อมูลที่ จะอ่านเข้ามา X(I) = เก็บค่าของข้อมูลตัวที่ I MAX = เก็บค่าที่มากที่สุดที่พบ (Maximum) MIN = เก็บค่าที่น้อยที่สุดที่พบ (Minimum)

10 START Read N Read X(I) i = 1…N i = 1 MAX=X(i) MIN=X(i) Flowchart 1 2 ( ต่อ )

11 i < N X(i)>MAX? i = i + 1 X(i) { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2125811/slides/slide_11.jpg", "name": "i < N X(i)>MAX? i = i + 1 X(i)MAX? i = i + 1 X(i)

12 ตัวอย่างที่ 13 โปรแกรมอ่านข้อมูลไม่ทราบจำนวนมา เก็บไว้แล้วทำการเรียงลำดับ (Sort) ข้อมูลเหล่านี้ เรียงจากน้อยไปมาก โดย ตรวจสอบข้อมูลตัวสุดท้ายด้วยเลข 999 อธิบาย การสลับ เราจะทำการสลับค่า ในตัวแปรชุด เดิม มีค่าในตัวแปรชุด 5 1 ผลที่ต้องการคือ 1 5 5 1 a[L]a[L+1] Temp = a[L] นำ a[L] มา ไว้ที่ temp 1 1 นำ a[L+1]--> a[L] a[L] = a[L+1] 1 5 นำ temp --> a[L+1] a[L+1]=temp Temp 5

13 ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ ใช้มีดังนี้ a(i) = เก็บข้อมูลตัวที่ i i = เป็นตัวพ่วงและเป็นจำนวนนับ จำนวนข้อมูล CHECK = เป็นตัวชี้ว่าข้อมูล เรียงลำดับหรือยัง ถ้า CHECK = 1 แสดงว่ามีการสลับที่อย่างน้อย 1 ครั้ง ( ข้อมูลยังไม่เรียง ) ถ้า CHECK = 0 แสดงว่าไม่เกิดการสลับที่ ( ข้อมูลเรียงลำดับแล้ว ) Temp = เก็บค่าข้อมูลชั่วคราวใน การสลับที่ข้อมูล N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด L = เป็นตัวพ่วงและเป็นตัวนับ จำนวนข้อมูล

14 Flowchart START i = 0 a[i]=999 Print a[L] i = i + 1 Read a[i] N= i - 1 CHECK = 1 Check=1 STOP L = 1 TO N 1 YN 2 ( ต่อ )

15 L=1 CHECK = 0 L < N a[L]>a[L+1] Temp=a[L] a[L]=a[L+1] a[L+1]=Temp CHECK = 1 L = L + 1 1 YN YN 2

16 ตัวอย่างที่ 14 จงเขียนผังโปรแกรมเพื่อบวก เมตริกซ์ 2 เมตริกซ์ คือ [A] mxn = [B] mxn + [C] mxn อธิบาย เช่น เมตริกซ์ขนาด 2*3 มี วิธีการบวกดังนี้ เมื่อ aij = bij + cij จะได้ a11 a12 a13 a21 a22 a23 b11 b12 b13 b21 b22 b23 c11 c12 c13 c21 c22 c23 + = 2*3

17 START j = 0 Read m,n Read Aij i = 1,…,m j = 1,…,n Read Bij i = 1…m j = 1…n 1 Flowchart ( ต่อ )

18 Flowchart j = j + 1 i = 0 1 STOP i = i + 1 Cij = Aij + Bij i = m? j = n? Print Cij i = 1…m j = 1…n 2 2 i = i + 1 Y Y N N

19 ตัวอย่างที่ 15 จงเขียนผังงานโปรแกรม เพื่อหาค่าความแปรปรวนของคะแนน สอบของนักศึกษาไม่ทราบจำนวน โดย SD 2 = (Xi - X) 2 N-1 เมื่อ Xi คือ คะแนนของนักศึกษาแต่ละคน X คือ คะแนนเฉลี่ย N คือ จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่นับได้ การวิเคราะห์ Input : คะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน Output : ค่าความแปรปรวน การคำนวณ : - หาคะแนนเฉลี่ย - ค่าความแปรปรวน

20 ตัวแปร i = ตัวแปรที่ใช้นับจำนวน นักศึกษา score = คะแนนสอบของ นักศึกษา SUM = ผลรวมของคะแนน นักศึกษา X = คะแนนเฉลี่ย TOT = ผลรวมก่อนหาความ แปรปรวน ( (Xi - X) 2 ) SD2 = ค่าความแปรปรวน

21 วิธีการ 1. อ่านคะแนนดิบ (score) โดย การวน loop เก็บค่า sum และ เก็บคะแนนลง array ไว้ 2. หาคะแนนเฉลี่ย 3. วน loop คำนวณ SUM(Xi - X) 2 4. คำนวณ (Xi - X) 2 N-1 5. พิมพ์ ค่าความแปรปรวน

22 Flowchart START i = 0 SUM = 0 TOT =0 Read score Score<>999? X(i) = score SUM = SUM+score Read score i = i + 1 N = i X=SUM/N 1 Yes No ( ต่อ )

23 1 i = 0 i = i + 1 TOT=TOT+(X(i)-X) 2 i = N? SD2=TOT/(N-1) Print SD2 END Yes No


ดาวน์โหลด ppt 2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัว แปรชุดสองมิติ ตัวแปรที่ใช้ในผังโปรแกรม ตัวแปรเดี่ยว การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้แทนข้อมูล เพียง 1 จำนวน เท่านั้น เช่น A, B, X,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google