งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2-1 บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล การประมวลผล (Processing) คือ การกระทำต่อข้อมูลดิบ (Raw data) ในลักษณะใดก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนเทศ (Information)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2-1 บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล การประมวลผล (Processing) คือ การกระทำต่อข้อมูลดิบ (Raw data) ในลักษณะใดก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนเทศ (Information)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2-1 บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล การประมวลผล (Processing) คือ การกระทำต่อข้อมูลดิบ (Raw data) ในลักษณะใดก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนเทศ (Information)

2 2-2 ความหมาย RAW DATA: ข้อมูลดิบที่ รวบรวมจากเอกสารต้นฉบับ นำมาใช้ประมวลผลให้เกิด ข้อสรุป ลักษณะข้อมูล : ตัวเลข ตัวอักษร ภาพ เสียง ข้อมูลที่ดี = ถูกต้อง + ปัจจุบัน + สมบูรณ์

3 2-3 ความหมาย PROCESSING: การกระทำอย่าง ใดอย่างหนึ่งต่อข้อมูล เพื่อให้ เกิดข้อสรุป INFORMATION: ข้อมูลที่ผ่าน การประมวลผลแล้วสามารถ นำมาใช้ใน การตัดสินใจ

4 2-4 ประเภทของการประมวลผล การประมวลผลด้วยมือ (Manual Data Processing) การประมวลผลอัตโนมัติ (Automatic Data Processing) –Batch processing –Online processing

5 2-5 Batch VS Online Processing Batch processing – ข้อมูลไม่ ทันสมัย – การบันทึก ข้อมูลเป็นแบบ Sequential ทำ ให้เสียเวลา – รายงานล่าช้า ไม่ทันสมัย –I/O device ไม่ ติดกับ CPU Online processing – ข้อมูลทันต่อ เหตุการณ์ – การบันทึก แบบ Direct Access – สามารถทำ รายงานได้ทัน ที่ –I/O device ติด กับ CPU

6 2-6 ขั้นตอนการประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูล (Data Collection) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ผลลัพธ์ (Information / Output) Data Collection Data processing Information

7 2-7 Data Collection การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล : สังเกต วัดค่า เอกสาร การเปลี่ยนสภาพข้อมูล โดยการ เข้ารหัสข้อมูล เช่น รหัส นักศึกษา – ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล – ให้ความเร็วในการค้นหา

8 2-8 Data Collection เปลี่ยนสื่อบันทึก การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล –Verify –Validation * Range Check * Relation Check – การแก้ไขข้อมูล Edit

9 2-9 วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร แบบสำรวจ แบบสำรวจค่าใช้จ่ายนักศึกษา รหัส 3305000 เพศ 1( ) ชาย 2 ( ) หญิง จังหวัดที่ เกิด สุโขทัย ชื่อ มรกต นามสกุล เขียวงาม ผู้อุปการะ 1. ( ) บิดา 2. ( ) มารดา 3. ( ) อื่นๆ............... รายได้ ของนักศึกษาต่อเดือน 1. ต่ำกว่า 1000 2. 1000-2000 3. 2001-3000 4. 3001- 4000 5. 4001-5000 6. มากกว่า 5000 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อเดือน 1. ต่ำกว่า 1000 2. 1000-2000 3. 2001-3000 4. 3001- 4000 5. 4001-5000 6. มากกว่า 5000

10 2-10 DATA ORGANIZATION การจัดองค์กรข้อมูล DATABASE FILE RECORD FIELD DATA ITEM BIT or CHARACTOR ฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล บิต ตัวอักษร ขอบเขตข้อมูล ระเบียน

11 2-11 ภาพแสดงฐานข้อมูล DATABASE Database File Record fieldField Character

12 2-12 ฐานข้อมูล การนำข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน มารวมไว้ด้วยกัน – ข้อมูลมีลักษณะเป็นมาตรฐาน – มีชุดเดียว ใช้งานได้ทั้งหน่วยงาน – มีระบบตรวจสอบป้องกัน และ เป็น อิสระจากโปรแกรม – มีภาษาสอบถาม (Qurey Language) ต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)

13 2-13 แฟ้มข้อมูล (File) ใช้บันทึกข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ปกติมักใช้กับงานประยุกต์ หรือ โปรแกรมเพียงอย่างเดียว โปรแกรมต้องรู้โครงสร้างของ แฟ้มข้อมูล สื่อที่ใช้เก็บข้อมูล เทป แผ่น ดิสเกตต์ ซีดีรอม

14 2-14 ภาพ File, Record, Field Dept Emp.# Hour Rate 5 5 3 3 28 35 8.75 19 40 11.25 23 37 9.5 17 40 8.75 Fields File Record

15 2-15 ประเภทของแฟ้มข้อมูล Batch processing – Transaction File – Master File Online Processing – Interactive

16 2-16 การประมวลผลข้อมูล DATA PROCESSING การประมวลผลอาจทำด้วยมือ หรือ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อ – คำนวณ ค้นหา ออกรายงาน เรียงลำดับ ปรับปรุง – ออกยอดสรุป

17 2-17 ภาพการรวมแฟ้มข้อมูล Merging Record Item# Region Related data 29 1 29 2 25 2 29 2 24 3 Merging 29 1 29 2 24 3

18 2-18 ภาพการค้นหา Searching Product code Selected records on new file ST OV RE RA TO TV RA ST RA Selection Processing RA, ST

19 2-19 ภาพการทำรายงาน Dept. Emp# Hours Rate 5 28 35 8.75 5 19 40 11.25 3 23 37 9.5 3 17 40 8.75 3 12 35 12.5 Rec1 Rec2 Rec3 Rec4 Rec5 Detail Reporting processing Dept Emp# Hours Rate Salary 3 12 35 12.50 437.50 3 17 40 8.75 350.00 3 23 37 9.50 351.50 5 19 40 11.25 450.00 5 28 35 8.75 306.25 Total Salary 1,895.25

20 2-20 ภาพการทำรายงานแบบสรุป Dept. Emp# Hours Rate 5 28 35 8.75 5 19 40 11.25 3 23 37 9.5 3 17 40 8.75 3 12 35 12.5 Rec1 Rec2 Rec3 Rec4 Rec5 Summary Reporting processing Dept. Salary 3 1,139.00 5 756.25 Total Salary 1,895.25

21 2-21 Information /Output พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ จอภาพ สื่อ บันทึก หากเกิดข้อผิดพลาด ให้แก้ไข (Feedback)

22 2-22 ภาพวงจรการประมวลผลด้วย คอมพิวเตอร์ Processing Y NFeed back Collect Data processing Information 1. Source data 2. Classify Data 3. Code 4. Edit -Verify -Validation Range,Relative 1. Classify 2. Sort 3. Calculating 4. Report 5. Summarize 6. Update 7. Communication Information Correct

23 2-23 System Flowchart symbols Symbol Meaning Input/output Punch card Magnetic Tape Document Symbol Meaning Online storage Display Manual input Communication link

24 2-24 System Flowchart symbols Sysmbol Meaning Processing Off-line storage Manual operation Connector

25 2-25 BATCH PROCESSING PAYROLL KEY & VERIFY TRANSACTION FILE SORT PROCESSING SORTED TRANSACTION NEW FORM UPDATE FORM 1

26 2-26 BATCH PROCESSING Cont. < UPDATE PROCESSING OLD MASTER FILE SORTED RECORDS TO PERS- NEL CHECKS FOR DISTIBUTION NEW MASTER FILE PAYROLL FILE REPORT 1

27 2-27 ONLINE PROCESS ONLINE KEYBOARD UPDATE PROCESSING SCREEN DISPLAY MAGNETIC DISK OR CD Rom


ดาวน์โหลด ppt 2-1 บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล การประมวลผล (Processing) คือ การกระทำต่อข้อมูลดิบ (Raw data) ในลักษณะใดก็ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนเทศ (Information)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google