งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรใหม่.... Knowledge กลุ่มความรู้ Knowledge Cluster 1. ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ Science, Technology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรใหม่.... Knowledge กลุ่มความรู้ Knowledge Cluster 1. ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ Science, Technology,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรใหม่...

2 Knowledge กลุ่มความรู้ Knowledge Cluster 1. ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEMX) 3. การดำรงชีวิตและโลกของงาน Life Skills and World of Work 4. ทักษะสื่อและการสื่อสาร Media Skills and Communication 5. สังคมและความเป็นมนุษย์ Society and Humanity 6. อาเซียน ภูมิภาค และโลก ASEAN, Region and the world

3 Skills ทักษะ Generic Skills 1. แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิต 2. การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ 3. การคิดและทำงานเชิงสร้างสรรค์ มีความเป็น ผู้ประกอบการและมีอาชีพที่มีคุณภาพ 4. การเจริญสติ สร้างจิตปัญญา และคุณความดี 5. การสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้และความ เข้าใจ 6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ ประกอบการดำรงชีวิต 7. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 8. สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา 9. การบริหารความขัดแย้ง 10. การดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีทักษะ ประชาธิปไตย เคารพความคิดที่แตกต่างและ สามารถบริหารความขัดแย้ง

4 Values & Attitudes ค่านิยมและเจตนคติ 1. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. สำนึกประชาธิปไตย 3. นับถือผู้อื่น 4. สำนึกต่อสังคม 5. ชื่อตรงยุติธรรม 6. เสียสละเพื่อส่วนร่วม

5 Learning Tools 1.Reading to Learn 2.Project Learning 3.Information Technology 4.Moral and Civic Education 5.Physical and Mental Development 6.Career Related Learning

6 ชั้นประถมศึกษาตอนต้น 856 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาตอน ปลาย 904 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาประมาณ 1,000 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรใหม่.... Knowledge กลุ่มความรู้ Knowledge Cluster 1. ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ Science, Technology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google