งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล (Mole) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล (Mole) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล (Mole) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2552

2 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 Molar mass is the mass of 1 m in gramsatoms 1 mole 12C atoms = 6.022 x 1023 atoms = 12.00 g 1 12C atom = 12.00 amu 1 mole 12C atoms = 12.00 g 12C 1 mole lithium atoms = 6.941 g of Li For any element atomic mass (amu) = molar mass (grams)

3 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Contains 6.02 x 10 23 particles 1 mole C = 6.02 x 10 23 C atoms 1 mole H 2 O = 6.02 x 10 23 H 2 O molecules 1 mole NaCl = 6.02 x 10 23 Na + ions and 6.02 x 10 23 Cl – ions 3

4 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Moles of elements 1 mole Mg = 6.02 x 10 23 Mg atoms 1 mole Au = 6.02 x 10 23 Au atoms Moles of compounds 1 mole NH 3 = 6.02 x 10 23 NH 3 molecules 1 mole C 9 H 8 O 4 = 6.02 x 10 23 aspirin molecules 4

5 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Avogadro’s Number 6.02 x 10 23 1 mole of 12 C has a mass of 12 g

6 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร How many atoms are in 0.551 g of potassium (K) ? 1 mol K = 39.10 g K 1 mol K = 6.022 x 10 23 atoms K 0.551 g K 1 mol K 39.10 g K x x 6.022 x 10 23 atoms K 1 mol K = 8.49 x 10 21 atoms K

7 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Using Moles Moles provide a bridge from the molecular scale to the real-world scale

8 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Mole Relationships One mole of atoms, ions, or molecules contains Avogadro’s number of those particles One mole of molecules or formula units contains Avogadro’s number times the number of atoms or ions of each element in the compound

9 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 The Mole 12 g of 12 C has 1 mole of 12 C atoms. (By definition) 12.01 g of C has 1 mole of C atoms. Because = Then both samples of 12 C and natural C contain the same no. of components (1 mole). This is applied on all other elements when their masses are determined with respect to the mass of the 12 C atom. 12g 12.01g 12 amu 12.01amu Relative masses of a single atom of 12 C and natural C

10 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 The Mole Average weight = 0.5 kg 10 pieces of orange = 5 kg Average weight = 1.0 kg 10 pieces of grapefruit = 10 kg A sample of a natural element with a mass equal to the element’s atomic mass expressed in grams contains 1 mole of atoms

11 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 The Mole For any substance (numerically): Atomic mass (amu) = Mass for 1 mole (g/mol) A sample of a natural element with a mass equal to the element’s atomic mass expressed in grams contains 1 mole of atoms

12 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 1. Number of atoms in 0.500 mole of Al 1) 500 Al atoms 2) 6.02 x 10 23 Al atoms 3) 3.01 x 10 23 Al atoms 2.Number of moles of S in 1.8 x 10 24 S atoms 1) 1.0 mole S atoms 2) 3.0 mole S atoms 3) 1.1 x 10 48 mole S atoms Learning Check

13 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 1. Number of atoms in 0.500 mol of Al 3) 3.01 x 10 23 Al atoms 0.500 mol Al x 6.02 x 10 23 Al atoms 1 mol Al 2. Number of moles of S if a sample of S contains 4.50 x 10 24 S atoms 2) 3.0 mole S atoms 4.50 x 10 24 S atoms x 1 mol S 6.02 x 10 23 S atoms Solution

14 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Molecular mass (or molecular weight) is the sum of the atomic masses (in amu) in a molecule. SO 2 1S32.07 amu 2O+ 2 x 16.00 amu SO 2 64.07 amu For any molecule molecular mass (amu) = molar mass (grams) 1 molecule SO 2 = 64.07 amu 1 mole SO 2 = 64.07 g SO 2 3.3 Let’s try some more……………..

15 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร How many H atoms are in 72.5 g of C 3 H 8 O ? 1 mol C 3 H 8 O = (3 x 12) + (8 x 1) + 16 = 60 g C 3 H 8 O 1 mol H = 6.022 x 10 23 atoms H 5.82 x 10 24 atoms H 1 mol C 3 H 8 O molecules = 8 mol H atoms 72.5 g C 3 H 8 O 1 mol C 3 H 8 O 60 g C 3 H 8 O x 8 mol H atoms 1 mol C 3 H 8 O x 6.022 x 10 23 H atoms 1 mol H atoms x =

16 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16

17 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17

18 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18

19 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19

20 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Molar Mass The molar mass of a compound is found by adding Together the molar masses of all of its elements, taking Into account the number of moles of each element present.

21 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 21

22 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22

23 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล อ.ศราวุทธ 23

24 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล อ.ศราวุทธ 24

25 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล อ.ศราวุทธ 25

26 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล อ.ศราวุทธ 26

27 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล อ.ศราวุทธ 27

28 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล อ.ศราวุทธ 28

29 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร Percent composition of an element in a compound n x molar mass of element molar mass of compound x 100% n is the number of moles of the element in 1 mole of the compound C2H6OC2H6O %C = 2 x (12.01 g) 46.07 g x 100% = 52.14%H = 6 x (1.008 g) 46.07 g x 100% = 13.13%O = 1 x (16.00 g) 46.07 g x 100% = 34.73% 52.14% + 13.13% + 34.73% = 100.0% 3.5

30 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 30

31 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 31

32 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร 32 Percent Composition of Compounds Mass % can be calculated by comparing the molar mass of the atom to the molar mass of the molecule. Example is ethanol (C 2 H 5 OH): Mass % O = × 100% = (100%) = 34.73% Mass % H = × 100% = (100%) = 13.13% 1 mole of C 2 H 5 OH 2 moles of C 1 mole of O 6 moles of H 1 (MM of O) MM of C 2 H 5 OH 16.00 g/mol 46.07 g/mol 6 (MM of H) MM of C 2 H 5 OH 6(1.01) g/mol 46.07 g/mol Mass %’s must be added up to 100%

33 โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt โมล ผู้สอน : อ. ศราวุทธ แสงอุไร โมล (Mole) ว 30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และ เคมีไฟฟ้า นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google