งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ว30231 ปริมาณสัมพันธ์ สถานะของสาร และเคมีไฟฟ้า โมล (Mole) นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 atomic mass (amu) = molar mass (grams)
Molar mass is the mass of 1 m in grams atoms 1 mole 12C atoms = x 1023 atoms = g 1 12C atom = amu 1 mole 12C atoms = g 12C 1 mole lithium atoms = g of Li For any element atomic mass (amu) = molar mass (grams) โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 Contains 6. 02 x 1023 particles 1 mole C. = 6
Contains 6.02 x 1023 particles 1 mole C = x 1023 C atoms 1 mole H2O = x 1023 H2O molecules 1 mole NaCl = x 1023 Na+ ions and x 1023 Cl– ions โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 Moles of elements 1 mole Mg. = 6. 02 x 1023 Mg atoms. 1 mole Au. = 6
Moles of elements 1 mole Mg = x 1023 Mg atoms 1 mole Au = x 1023 Au atoms Moles of compounds 1 mole NH3 = x 1023 NH3 molecules 1 mole C9H8O4 = x 1023 aspirin molecules โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 6.02 x 1023 1 mole of 12C has a mass of 12 g Avogadro’s Number
โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 How many atoms are in 0.551 g of potassium (K) ? 1 mol K = 39.10 g K
1 mol K = x 1023 atoms K 1 mol K 39.10 g K x x 6.022 x 1023 atoms K 1 mol K = 0.551 g K 8.49 x 1021 atoms K โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 Using Moles Moles provide a bridge from the molecular scale to the real-world scale โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 Mole Relationships One mole of atoms, ions, or molecules contains Avogadro’s number of those particles One mole of molecules or formula units contains Avogadro’s number times the number of atoms or ions of each element in the compound โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 Relative masses of a single atom of 12C and natural C
The Mole 12 g of 12C has 1 mole of 12C atoms. (By definition) 12.01 g of C has 1 mole of C atoms. Because = Then both samples of 12C and natural C contain the same no. of components (1 mole). This is applied on all other elements when their masses are determined with respect to the mass of the 12C atom. Relative masses of a single atom of 12C and natural C 12 amu 12.01amu 12g 12.01g โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 10 pieces of grapefruit = 10 kg
The Mole Average weight = 0.5 kg 10 pieces of orange = 5 kg Average weight = 1.0 kg 10 pieces of grapefruit = 10 kg A sample of a natural element with a mass equal to the element’s atomic mass expressed in grams contains 1 mole of atoms โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 For any substance (numerically):
The Mole A sample of a natural element with a mass equal to the element’s atomic mass expressed in grams contains 1 mole of atoms For any substance (numerically): Atomic mass (amu) = Mass for 1 mole (g/mol) โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

12 Learning Check 1. Number of atoms in 0.500 mole of Al 1) 500 Al atoms
2) x 1023 Al atoms 3) x 1023 Al atoms 2.Number of moles of S in 1.8 x 1024 S atoms 1) mole S atoms 2) mole S atoms 3) x 1048 mole S atoms โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

13 Solution 1. Number of atoms in 0.500 mol of Al 3) 3.01 x 1023 Al atoms
0.500 mol Al x x 1023 Al atoms 1 mol Al 2. Number of moles of S if a sample of S contains 4.50 x 1024 S atoms 2) mole S atoms 4.50 x 1024 S atoms x mol S 6.02 x 1023 S atoms โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

14 Molecular mass (or molecular weight) is the sum of
the atomic masses (in amu) in a molecule. SO2 1S 32.07 amu 2O + 2 x amu SO2 64.07 amu For any molecule molecular mass (amu) = molar mass (grams) 1 molecule SO2 = amu 1 mole SO2 = g SO2 Let’s try some more…………….. โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร 3.3

15 How many H atoms are in 72.5 g of C3H8O ?
1 mol C3H8O = (3 x 12) + (8 x 1) + 16 = 60 g C3H8O 1 mol C3H8O molecules = 8 mol H atoms 1 mol H = x 1023 atoms H 1 mol C3H8O 60 g C3H8O x 8 mol H atoms 1 mol C3H8O x 6.022 x 1023 H atoms 1 mol H atoms x = 72.5 g C3H8O 5.82 x 1024 atoms H โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

16 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

17 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

18 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

19 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

20 Molar Mass The molar mass of a compound is found by adding
Together the molar masses of all of its elements, taking Into account the number of moles of each element present. โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

21 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

22 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

23 โมล อ.ศราวุทธ โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

24 โมล อ.ศราวุทธ โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

25 โมล อ.ศราวุทธ โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

26 โมล อ.ศราวุทธ โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

27 โมล อ.ศราวุทธ โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

28 โมล อ.ศราวุทธ โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

29 Percent composition of an element in a compound
n x molar mass of element molar mass of compound x 100% n is the number of moles of the element in 1 mole of the compound %C = 2 x (12.01 g) 46.07 g x 100% = 52.14% C2H6O %H = 6 x (1.008 g) 46.07 g x 100% = 13.13% %O = 1 x (16.00 g) 46.07 g x 100% = 34.73% 52.14% % % = 100.0% โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร 3.5

30 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

31 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

32 Percent Composition of Compounds
Mass % can be calculated by comparing the molar mass of the atom to the molar mass of the molecule. Example is ethanol (C2H5OH): Mass % O = × 100% = (100%) = 34.73% Mass % H = × 100% = (100%) = 13.13% 1 (MM of O) MM of C2H5OH 1 mole of C2H5OH 16.00 g/mol 46.07 g/mol 2 moles of C 6 moles of H 6 (MM of H) MM of C2H5OH 1 mole of O 6(1.01) g/mol 46.07 g/mol Mass %’s must be added up to 100% โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร

33 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 โมล ผู้สอน: อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google