งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การตลาดและการบริหาร การขาย The nature of the sales force and its role in carrying out a firm’s marketing strategy depend on the type of relationship.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การตลาดและการบริหาร การขาย The nature of the sales force and its role in carrying out a firm’s marketing strategy depend on the type of relationship."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การตลาดและการบริหาร การขาย The nature of the sales force and its role in carrying out a firm’s marketing strategy depend on the type of relationship with the market desired by the organization. Sales management is one of the most important elements in many companies’ success.

2 ภาพรวมของการบริหารการขาย การ สภาพแวด ล้อ ม กลยุทธ์ การตลาด กิจกรรม การ บริหาร การขาย ผลลัพธ์การ ควบคุม การ กำหนด การ ปฏิบัติงาน ของ พนักงาน ขาย สภาพแว ดล้อม ภายนอก สภาพแว ดล้อมใน องค์กร กิจกรร ม การตล าด นโยบาย การ จัดการ ขาย จัด องค์กร การขาย วางแผน การขาย ออกแบบ งาน การ อำนวยกา ร งานของ พนักงานขาย การ คัดเลือก อบรม จูง ใจ พนักงาน ขาย คุณลัก ษณะ ส่วน บุคคล การ ปฏิบัติ การ ควบคุม และ ประเมินผ ล การ ป้อนกลับ

3 สภาพแวดล้อมภายนอก 1. ลูกค้าที่มีศักยภาพ 2. คู่แข่งขัน 3. เทคโนโลยี 4. สังคม 5. ทรัพยากรทางธรรมชาติ 6. กฎหมาย

4 สภาพแวดล้อมในองค์กร 1. วัตถุประสงค์ 2. ทรัพยากรบุคคล 3. ทรัพยากรการเงิน 4. ความสามารถทางการผลิต 5. การวิจัยและพัฒนา

5 กลยุทธ์การตลาด 1. ตลาดเป้าหมาย 2. ส่วนประสมการตลาด 2.1 ผลิตภัณฑ์ 2.2 การกำหนดราคา 2.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย 2.4 การส่งเสริมการตลาด - การโฆษณา - การ ขายโดยบุคคล - การส่งเสริมการขาย

6 กิจกรรมการบริหารการขาย 1. นโยบายการจัดการ 2. การจัดองค์กรขาย 3. การวางแผนขาย 3.1 การพยากรณ์ความต้องการ 3.2 โควต้าและงบประมาณการขาย 4. ออกแบบงาน ออกแบบเขตขาย 5. อำนวยการ 6. คัดเลือก อบรม และจูงใจพนักงาน ขาย

7 ผลลัพธ์ 1. ยอดขาย 2. เปอร์เซ็นต์ของโควต้า 3. ค่าใช้จ่ายการขาย 4. กำไร 5. การบริการลูกค้า 6. รายงาน

8 การควบคุมและประเมินผล 1. การวิเคราะห์การขาย 2. การวิเคราะห์ต้นทุน 3. การประเมินบุคคล

9 Marketing strategy and sales management Strategic marketing objective Sales objectiveSales Strategy BuildBuild sales volume Increase distribution Provide high service levels High call rates on existing accounts High focus during call Call on new accounts (prospecting) Hold Maintain sales volume Maintain distribution Maintain service levels Continue present call rates on current accounts Medium focus during call Call on new outlets when they appear

10 Marketing strategy and sales management Strategic marketing objective Sales objectiveSales Strategy Harvest Reduce selling costs Target profitable accounts Reduce service costs and inventories Call only on profitable accounts Consider telemarketing or dropping the rest No prospecting Divest Clear inventory quickly Quantity discounts to targeted accounts


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การตลาดและการบริหาร การขาย The nature of the sales force and its role in carrying out a firm’s marketing strategy depend on the type of relationship.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google