งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group 4

2 สมาชิกกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ผศ.รุจี พาสุกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ผศ.รุจี พาสุกร รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ผศ.ดร.ธนู ภิญโญภูมินทร์ นายนภดล ทองระอา ดร.พีระ พันธุ์งาม

3 สมาชิกกลุ่ม นายฉัตรชัย ศรีวิไล ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ
นายฉัตรชัย ศรีวิไล ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ นางกัญญา ทองมั่น รศ.วิไลพร สิริมังครารัตน์ รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รศ.เศรษฐสิทธิ์ แสงโสภณชิตร รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

4 Definition International Characteristics and Competency can be defined as follows Characteristics Discipline Personality Inter-Relationship and Responsibility Respectability Competency Language (English & other language) Globalization Professional skills Cross cultural

5 Competitiveness Attitude of global knowledge

6 Current Situations Many institutions has started to change their vision and mission to prepare their staff. Some stakeholders still do not concern for world competitiveness. Current curriculum do not use international language. Government policy is not clear especially no planning, goals, and indicators.

7 Current situations Lack of internationalized concern of academic staffs.

8 Suggestions Should set standard criteria for language proficiency of teaching staff. Knowledge management of internationalized teaching and learning method. Should build network focusing on research tool Create international climate. Adjust teaching and learning material and official and non-official documents to English language.

9 Suggestions Should set internationalization as a National agenda by creating indicators related to budget allocation. Develop curriculum focusing on internationalization. Adjust teaching and learning method by decrease some unnecessary contents. Prepare in every aspects such as using media with English language. Adjust attitudes of stakeholders to concern about internationalization.


ดาวน์โหลด ppt Group 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google