งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 1 การบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 1 การบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 1 การบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา ( ต่างภาควิชาในคณะ ) 29 พฤษภาคม 2549

2 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 2 ผู้บริหารงานวิจัย รศ. ดร. สมชาย จันทร์ชาวนา อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. นันทน์ ถาวรังกูร ดร. อุษณีษ์ คำพูล ผู้วิจัย เครือวัลย์ มณีวัต

3 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 3 สหสาขาวิชา (multidisciplinary) เป็นการรวม สาขาที่มากกว่า 2 สาขา หรือวิชาชีพในลักษณะของบูรณาการ เพื่อการ เรียนหรือการใช้วิชาหรือ ทักษะหลายๆแขนงเข้าด้วยกัน ( หลากหลาย สาขา ) ที่เป็นวิชาเฉพาะสาขา มารวมกัน บูรณาการ คือ การนำศาสตร์ต่างๆ ที่มี ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมา ผสมผสานกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการด้าน ใดด้านหนึ่ง ความหมาย

4 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 4 ความเป็นมา เดิม หลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนเป็นการผลิตแบบ Production Line ปัจจุบัน หลักสูตรต่างๆ มีการรวมสาขาที่มากกว่า 2 สาขาหรือวิชาชีพใน ลักษณะของบูรณาการ จึงเป็นที่มาของสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) แนวโน้ม ความต้องการบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยอาศัย ศาสตร์ต่างๆมารวมกัน ทำให้เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรที่ เป็นสหสาขาเพื่อรองรับความต้องการของตลาด อีกทั้งโลกเป็น Dynamic ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์

5 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 5 กรณีศึกษาคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม แมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2545 ซึ่งเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีโดยร่วมกันระหว่างภาควิชาภายในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

6 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 6 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สรุปถึงมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร

7 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 7 Project review Source of Nomination - ผลกระทบต่อนักศึกษา - ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตบัณฑิต Data used to evaluate potential impact of project - คุณภาพของนักศึกษา Is the problem chronic? Why? - เรื้อรัง - เพราะปัญหายังไม่ได้รับการแก้จากต้นเหตุ

8 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 8 How is the impact of the project to be measured? - ทำให้นักศึกษาพอใจ - ตัวชี้วัดที่ควรจะเป็น คือ แบบสอบถามจาก นักศึกษา ( ภายใน ) แบบสอบถามจาก ผู้ใช้บัณฑิต ( ภายนอก ) How large is the potential impact of the project? - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัย How important are results expected to be? - มาก คาดว่าจะทำให้ได้รูปแบบของการจัดการ หลักสูตรสหสาขา ซึ่ง มจธ. ยังไม่รูปแบบที่ชัดเจน Project review

9 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 9 Project review - สหสาขาวิชาเป็นหลักสูตรที่ขณะนี่เป็น ความต้องการของตลาด Is the project a management size? Why? - สามารถจัดการได้ - เพราะจากสรุปปัญหาแต่ละประเด็น คิดว่าปัญหา นี้สามารถแก้ไขได้ในระดับ คณะฯ ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย How urgent is the problem? Why? - เร่งด่วนมาก - เพราะกระทบต่อนักศึกษา ( นักศึกษามาร้องเรียน ผู้บริหาร / THE STAR 3)

10 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 10 Project review What risks are associated with the project? - เสี่ยงต่อการยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักวิจัย What resistance to change might be encountered? - ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง Does the organization : –What to reach a new level of performance for an existing goods or services? - ต้องการ

11 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 11 Project review - Measure specific deficiencies or opportunities for performance improvements? If not, is there a way to measure them? If yes, describe - ไม่ทราบ วิธีการวัดก็ไม่ทราบเช่นกัน - Want to find and eliminate the root cause of a problem? - ต้องการ - Want to develop a brand – new product or problem? Based on these answer, is it breakthrough improvement? - ไม่ทราบ

12 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 12 Project review Review these notes about your project. On the basis of what you have learned in Define Phase, do you think this is a good breakthrough project? Explain your answer. - คิดว่าเป็นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากเป็นปัญหา เรื้อรัง การแก้ปัญหาต้องแก้จากสาเหตุ ซึ่งจะได้นำ แนวทางในการแก้ปัญหาตามหลักการ Six Sigma มา ช่วยดำเนินการ

13 King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 13 Project review Conclusion - เป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข - เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt King Mongkut ’ s University of Technology Thonburi University Research นำเสนอหัวข้อ โครงการวิจัย มหาวิทยาลัย รุ่น 3 1 การบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google