งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการตลาด. สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ ธุรกิจควบคุมได้ และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการตลาด. สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ ธุรกิจควบคุมได้ และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการตลาด

2 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ ธุรกิจควบคุมได้ และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจไม่ สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อโปรแกรม การตลาดของธุรกิจ ผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญกับ การวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในของธุรกิจเพื่อ กำหนดจุดแข็ง ( Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่อาจจะมี ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยการทำให้เกิดโอกาส (Opportunities) รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ ก่อให้เกิดเป็นอุปสรรค (Threats) ในการดำเนินธุรกิจให้ ได้

3 สิ่งแวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัย การตลาด สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ก็ คือ ส่วนประสมทาง การตลาด หรือ Marketing Mix นั่นเอง ซึ่ง ประกอบด้วย – ผลิตภัณฑ์ (Product) – ราคา (Price) – ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) – การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

4 สิ่งแวดภายในที่เป็นปัจจัยอื่น สถานะทางการเงิน หรือ เงินทุน (Financial Status) ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย (R&D Capability) ทำเลที่ตั้ง (Company Location) คุณภาพของบุคลากร (Human Resources) ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร (Company Image) ความสามารถและประสบการณ์ในการผลิต (Production Skill and Experience)

5 สิ่งแวดล้อมภายนอกแบบจุลภาค (1) สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Microenvironment) (1.1) ผู้ขายวัตถุดิบ (Suppliers) * ตัวกลางทางการตลาด (Marketing intermediaries) คนกลาง (Middleman) ธุรกิจที่ช่วยหา ลูกค้าและช่วยขายสินค้า แทนผู้ผลิต คน กลางประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ พ่อค้าคน กลาง และตัวแทน คนกลาง * ธุรกิจที่ทำหน้าที่กระจายตัวสินค้า (Physical distribution firm) * ธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาด (Marketing service agencies)

6 (1) สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Microenvironment) (1.2) ลูกค้า (Customer) หรือ ตลาด (Market) ตลาดผู้บริโภค (Consumer market) ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market) ตลาดผู้ขายต่อหรือตลาดคนกลาง (Reseller market) ตลาดรัฐบาล (Government market) ตลาดต่างประเทศ (International market)

7 (1.3) คู่แข่งขัน (Competitors) บริษัทต้อง วิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่งขัน จุดแข็งและจุดอ่อน ของคู่แข่งขันเป็นอย่างไร รวมทั้งหาวิธีการที่จะ เอาชนะคู่แข่งขันให้ได้ (1.4) กลุ่มชุมชน (Public) หมายถึง กลุ่มชน หรือหน่วยงานในท้องที่ ที่มีอิทธิพลต่อการ ทำงานของธุรกิจตัวอย่าง เช่น หน่วยงานรัฐบาล สามารถให้ความสะดวกแก่องค์กร หน่วยงานที่ ทำหน้าที่ควบคุม (1) สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Microenvironment)

8 (2) สิ่งแวดล้อมภายนอกแบบมห ภาค (2.1) สิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ (Demographic environment) การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร (Population Growth) โครงสร้างอายุประชากรจะกำหนดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ (Population age mix determines needs) ตลาดชาติพันธ์วรรณนา (Ethnic markets) และการ เปลี่ยนแปลงด้านเชื้อชาติ (Nationality) และสีผิว (Race) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัว (Household patterns) การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของประชากร (Geographical shifts in population) กลุ่มที่ได้รับการศึกษา (Educational groups) การเปลี่ยนแปลงจากตลาดใหญ่เป็นตลาดย่อย (Shift from a mass market to micromarkets)

9 (2.2) สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic environment) (1) การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่แท้จริง (2) การออมน้อยลงและภาวะหนี้สินมากขึ้น (3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่าใช้จ่ายของ ผู้บริโภค

10 (2.3) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วยดิน น้ำ อากาศ วัตถุดิบรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ นักการตลาดจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 4 ประการ คือ การเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (Increased levels of pollution) การขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่าง (Shortage of raw materials) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน (Increased cost of energy) บทบาทของรัฐบาลในการควบคุมและป้องกัน สิ่งแวดล้อมเป็นพิษทางการตลาด (Changing role of governments in environment protection)

11 2.4) สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology environment) มีการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่มีที่ สิ้นสุด (Accelerating pace of technological change) โอกาสจากการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ มีอย่างไม่ จำกัด (Unlimited innovational opportunities) การเพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและ พัฒนา (Increased R&D budgets) ข้อบังคับทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีมีมากขึ้น (Increased regulation of technological change)

12 (2.5) สิ่งแวดล้อมทางการเมืองและ กฎหมาย (Political and legal environment) การเพิ่มขึ้นของกฎหมายธุรกิจและ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล (Substantial amount of legislation regulating business) การเพิ่มขึ้นของกลุ่มสนใจผู้บริโภค (Growth of public interest groups)

13 (2.6) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสังคม (Cultural and social environment) (2.7) การเปลี่ยนแปลงค่านิยมใน วัฒนธรรม (Cultural values undergo shifts through time)


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการตลาด. สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ ธุรกิจควบคุมได้ และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google