งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

While by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "While by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 while by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1

2 7. คำสั่ง while false while (เงื่อนไข) { คำสั่งที่ต้องทำ; คำสั่งที่ต้องทำ; } true

3 ตัวอย่างที่ 9 while เพื่อทำการคำนวณผลบวกของเลขตั้งแต่ int sum = 0, number = 1; while(number <= 100) { sum = sum + number; number++; } 3

4 Do-while by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 4

5 8. คำสั่ง do ..while do { คำสั่งที่ต้องทำ; คำสั่งที่ต้องทำ; } while (เงื่อนไข); true false 5

6 ตัวอย่างที่ 9 Do-while เพื่อทำการคำนวณผลบวกของเลขตั้งแต่ int sum = 0, number = 1; do { sum = sum + number; numbe++; } while (number <= 100) 6

7 For by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 7

8 9. คำสั่ง for for i = 1 to 10 do for ( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไขการวนซ้ำ ; การเพิ่มตัวแปรวนซ้ำ ) { คำสั่งที่ต้องทำ; }

9 9. คำสั่ง for (ต่อ) การเพิ่มค่าหรือลดค่าตัวแปรวนทำซ้ำ เงื่อนไขการวนซ้ำ
ค่าเริ่มต้น for ( i = 0; i < 20; i++ ) { number = inputBox.getInteger(); sum += number; }

10 การเพิ่มหรือลดค่าตัวแปรวนทำซ้ำ
ตัวอย่างที่ 8 การเพิ่มหรือลดค่าตัวแปรวนทำซ้ำ for (int i = 0; i < 100 ; i += 5) // i = 0 , 5 , 10, …,100 for (int j = 2; j < 40 ; j *= 2) // j = 2, 4, 8 … for (int k =100; k > 0; k --) // k = 100 , 99 , 98, … , 1 10

11 Thank You ! ชมรม ITSMRT by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 11


ดาวน์โหลด ppt While by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google