งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก ต้องการคำนวณ 1+3+5+7+…+n ( สมมุติให้ n เป็นเลขคี่ ) sum := 0 i ;= 1; while i

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก ต้องการคำนวณ 1+3+5+7+…+n ( สมมุติให้ n เป็นเลขคี่ ) sum := 0 i ;= 1; while i

1 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก ต้องการคำนวณ 1+3+5+7+…+n ( สมมุติให้ n เป็นเลขคี่ ) sum := 0 i ;= 1; while i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2031400/slides/slide_1.jpg", "name": "Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก ต้องการคำนวณ 1+3+5+7+…+n ( สมมุติให้ n เป็นเลขคี่ ) sum := 0 i ;= 1; while i

2 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก If (nbook 0) then totalprice := nbook*price; writeln(‘No discount’); else if nbook <= 500 then totalprice := 0.95*nbook*price; writeln(‘Discount 5%’); else if nbook > 500 then totalprice := 0.9*nbook*price; writeln(‘Discount 10%’); If (nbook 0) then begin totalprice := nbook*price; writeln(‘No discount’); end else if nbook <= 500 then begin totalprice := 0.95*nbook*price; writeln(‘Discount 5%’); end else if nbook > 500 then begin totalprice := 0.9*nbook*price; writeln(‘Discount 10%’); end; ตัวอย่างที่ผิด ตัวอย่างที่ถูก ตามหลัง then ถ้ามีหลายคำสั่ง จะต้อง ขึ้นต้นด้วย begin และจบด้วย end

3 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก ตัวอย่างที่ผิด ตัวอย่างที่ถูก If (nbook 0) then totalprice := nbook*price; else if nbook <= 500 then totalprice := 0.95*nbook*price; else if nbook > 500 then totalprice := 0.9*nbook*price; If (nbook 0) then totalprice := nbook*price else if nbook <= 500 then totalprice := 0.95*nbook*price else if nbook > 500 then totalprice := 0.9*nbook*price; สอง Program นี้คล้ายกันมาก แต่ Program ทางซ้ายมือมีเครื่องหมาย ; ในที่ที่ไม่ควรจะมี เพราะว่าคำสั่ง if – then – else if –then –else if – then ถือเป็นคำสั่งเดียวจะต้อง ใช้ ; ปิดตอนท้ายสุดเท่านั้น

4 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก If 0< n <= 100 then totalprice := n*price else if 100 < n <= 500 then totalprice := 0.95*n*price else if n > 500 then totalprice := 0.9*n*price; ตัวอย่างที่ผิด ตัวอย่างที่ถูก If (0 500 then totalprice := 0.9*n*price; นักศึกษาชอบเขียนเงื่อนไขเป็น 100 < n <= 500 ซึ่งในทางคณิศาสตร์ไม่ผิด แต่ในทางภาษา Pascal ผิดไวยากรณ์ ที่ถูกต้องแก้เป็น (100 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2031400/slides/slide_4.jpg", "name": "Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก If 0< n <= 100 then totalprice := n*price else if 100 < n <= 500 then totalprice := 0.95*n*price else if n > 500 then totalprice := 0.9*n*price; ตัวอย่างที่ผิด ตัวอย่างที่ถูก If (0 500 then totalprice := 0.9*n*price; นักศึกษาชอบเขียนเงื่อนไขเป็น 100 < n <= 500 ซึ่งในทางคณิศาสตร์ไม่ผิด แต่ในทางภาษา Pascal ผิดไวยากรณ์ ที่ถูกต้องแก้เป็น (100

5 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก Case n of n <= 100 : totalprice := price*n; n > 100 and n <= 500 : totalprice := price*n*0.95; n > 500 : totalprice := price*n*0.9; End; ตัวอย่างที่ผิด Case n of 1..100 : totalprice := price*n; 101..500 : totalprice := price*n*0.95; Else if n>500 then totalprice := price*n*0.9; End; ตัวอย่างที่ถูก เราไม่สามารถนำการเปรียบเทียบ เช่น n<=100 มาเป็นเงื่อนไข ของคำสั่ง case ได้ เงื่อนไขของคำสั่ง case จะต้องเป็น มีค่าเป็นเลข integer, นิพจน์ทางเลขที่ มีผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม หรือ character

6 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก If totalprice < 500 then totalprice := 500 else totalprice := totalprice; ตัวอย่างที่ไม่ดี ตัวอย่างที่ถูก If totalprice < 500 then totalprice := 500; คำสั่งนี้ไม่ผิด แต่ไม่มีประโยชน์ If (n 0) then begin totalprice := n*price; writeln(‘Total price=‘,totalprice); end else if n <= 500 then begin totalprice := 0.95*n*price; writeln(‘Total price=‘,totalprice); end If (n 0) then begin totalprice := n*price; end else if n <= 500 then begin totalprice := 0.95*n*price; End writeln(‘Total price=‘,totalprice); สองคำสั่งนี้เหมือนกันทุกประการสามารถยุบ เป็นคำสั่งเดียวได้โดยวางไว้นอกคำสั่ง if

7 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก Program MyFirstprogram; Var x,y:real; age:integer; Begin readln(‘x’, ‘y’); readln(‘age’); writeln(‘age = ’,age); End. ตัวอย่างที่ผิด ตัวอย่างที่ถูก บางคนสับสนระหว่าง ชื่อตัวแปรกับ ข้อความ ชื่อตัวแปรไม่ต้องมี ‘ ’ ปิดล้อมไว้ ถ้ามี ‘ ’ ปิดล้อมไว้ จะหมายถึง ข้อความ คำสั่ง readln ใช้กับชื่อตัวแปร Program MyFirstprogram; Var x,y:real; age:integer; Begin readln(x, y); readln(age); writeln(‘age = ‘,age); End.

8 Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก Repeat write(‘Please enter number : ’); readln(n); …. write(‘Do you want to play again?); readln(ch); Until ch = ‘N’ or ‘n’; Repeat write(‘Please enter number : ’); readln(n); …. write(‘Do you want to play again?); readln(ch); Until ch = ‘N’ or ch = ‘n’; ตัวอย่างที่ผิด ตัวอย่างที่ถูก ระวัง เรื่องเงื่อนไขสองเงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt Top 10 ไวยากรณ์ที่นักศึกษาใช้ผิดบ่อยมาก ต้องการคำนวณ 1+3+5+7+…+n ( สมมุติให้ n เป็นเลขคี่ ) sum := 0 i ;= 1; while i

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google