งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 4. 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 4. 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 4

2 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " "; j++; } while (j <= n) { cout << "*"; j++; } cout << "\n"; i--; } #include void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; for (i=n;i>=1;i--) { for (j=1;j { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2069362/slides/slide_2.jpg", "name": "1.", "description": "พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include void main() { int i, j, n; cout << Enter N = ; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << ; j++; } while (j <= n) { cout << * ; j++; } cout << \n ; i--; } #include void main() { int i, j, n; cout << Enter N = ; cin >> n; for (i=n;i>=1;i--) { for (j=1;j

3 ข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการวาดรูป สามเหลี่ยม 4 แบบ ดังนี้ 2.12.3 2.22.4 เมื่อป้อนข้อมูลเป็น 5 * ** *** **** ***** * ** *** **** ***** **** *** ** * ***** **** *** ** * Lab4-21.cpp Lab4-22.cpp Lab4-23.cpp Lab4-24.cpp

4 3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็ม และ แสดงรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้ โดยใช้คำสั่ง while 1: * 2: *** 3: *****... N: ******* Example 1 Enter N = 3 * *** ***** Example 2 Enter N = 5 * *** ***** ******* ********* หมายเหตุ ( สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สี แดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน ) Hint: แก้ไขโปรแกรมจากข้อ 1 ตรงบรรทัดที่เป็นสีแดงให้แสดง * ในแต่ละ บรรทัดที่ i อีก i – 1 ตัว 2N – 1 ตัว Lab4-3.cpp

5 4. หลังจากเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส Mr.Veer รู้สึกเบื่อสิ่ง รอบๆ ตัว จึงต้องการจะเขียนกากบาทตัวใหญ่ๆ จงเขียน โปรแกรมเพื่อช่วย Mr.Veer ในการเขียนกากบาทดังกล่าว โดย รับค่าจำนวนเต็ม และแสดงรูปกากบาทซึ่งรูปแบบดังต่อไปนี้ โดย ใช้คำสั่ง for และ / หรือ while Example 1 Enter N = 3 x x x x x x x Example 2 Enter N = 4 x x x x x x x หมายเหตุ ( สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผล ลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน ) Hint: แก้ไขโปรแกรมจากข้อ 3 ให้แสดง ช่องว่างตรงกลาง ในแต่ละบรรทัดที่ i N จำนวน 2(i - N) - 1 ตัว 1: x x 2: x x... N: x... 2N-1: x x มีช่องว่าง 2N-3 ตัว Lab4-4.cpp


ดาวน์โหลด ppt LAB # 4. 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google