งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Repetitive Instruction Pascal Language. คำสั่งวนลูป เป็นคำสั่งเพื่อบอกให้ทำการทำงานใด ๆ ซ้ำ ๆ กันโดยมีเงื่อนไข หรือการกำหนดจำนวนรอบกา รวนซ้ำ ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Repetitive Instruction Pascal Language. คำสั่งวนลูป เป็นคำสั่งเพื่อบอกให้ทำการทำงานใด ๆ ซ้ำ ๆ กันโดยมีเงื่อนไข หรือการกำหนดจำนวนรอบกา รวนซ้ำ ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Repetitive Instruction Pascal Language

2 คำสั่งวนลูป เป็นคำสั่งเพื่อบอกให้ทำการทำงานใด ๆ ซ้ำ ๆ กันโดยมีเงื่อนไข หรือการกำหนดจำนวนรอบกา รวนซ้ำ ประกอบด้วย 3 คำสั่งด้วยกัน –While –Repeat –For

3 WHILE STATEMENT ลักษณะการดำเนินงานเขียนเป็น flow chart ได้ดังนี้ condition Statements; Other Statements yes no

4 WHILE STATEMENT มีรูปแบบของคำสั่งดังนี้ WHILE DO begin Statements; end;

5 WHILE STATEMENT PROGRAM WHILEPROG; VAR a:integer; BEGIN a := 1; WHILE a<10 DO a := 2*a; WRITELN( “ Your number is ”,a); END. Your number is 16

6 WHILE STATEMENT PROGRAM WHILEPROG; VAR a:integer; BEGIN a := 1; WHILE a<10 DO BEGIN a := 2*a; WRITELN( “ number: ”,a); END; END. number 2 number 4 number 8 number 16

7 REPEAT STATEMENT ลักษณะการดำเนินงานเขียนเป็น flow chart ได้ดังนี้ condition Statements; yes no Other Statements

8 REPEAT STATEMENT มีรูปแบบของคำสั่งดังนี้ REPEAT Statements; UNTIL ;

9 REPEAT STATEMENT PROGRAM REPEATPROG; VAR a:integer; BEGIN a := 1; REPEAT a := 2*a; UNTIL a>10; WRITELN( “ Your number is ”,a); END. Your number is 16

10 REPEAT STATEMENT PROGRAM REPEATPROG; VAR a:integer; BEGIN a := 1; REPEAT a := 2*a; WRITELN( “ number: ”,a); UNTIL a>10; END. number 2 number 4 number 8 number 16

11 WHILE & REPEAT ทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง true ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ทำ statement ออกจากลูปเมื่อเงื่อนไข เป็นเท็จ ทำเพียง 1 คำสั่งหลัง Do เท่านั้น ถ้าต้องการ ทำมากกว่า 1 คำสั่งต้อง มี begin-end คล่อม ทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ false ทำ statement ก่อน ตรวจสอบเงื่อนไข ออกจากลูปเมื่อเงื่อนไข เป็นจริง ทำทุกคำสั่งที่อยู่ระหว่าง repeat-until จำนวน เท่าใดก็ได้

12 Assignment จงเขียนโปรแกรมทำการคำนวณสมการต่อไปนี้ วิธีหาค่าตัวหารร่วมมาก (Greatest Common Divisor) ของ Euclid กล่าวไว้ ดังนี้ มีอินพุตเป็น m และ n เป็นจำนวนเต็มที่ มากกว่าศูนย์ 1 ให้ r เป็นเศษที่เหลือจากการหาร m ด้วย n 2 ถ้า r เป็นศูนย์ n คือ คำตอบ 3 กำหนดค่า m=n และ n=r แล้วกลับไป ทำซ้ำในขั้นที่ 1

13 Question 1 (While Statement) X = 0; I = 0; I<=N Read N X = X + I; I = I+1; Display X yes No

14 Question2(Repeat Statement) R = M % N; R=0 Read M,N M = N; N = R; Display Answer Answer = N; yes No

15 FOR STATEMENT ผังงาน Var = init  final Statements do all value no yes For var := init to/downto final do begin Statement1; statement2; … statementN; End; รูปแบบ

16 FOR STATEMENT Variable = initial Variable != final and init ~ final statements Variable = variable +1 or variable = variable - 1 no yes Other statements

17 FOR STATEMENT PROGRAM FORPROG; VAR a,b:integer; BEGIN b := 0; FOR a :=1 TO 4 DO WRITELN(“a number is ”,a); END. a number is 1 a number is 2 a number is 3 a number is 4 a number is 1 a number is 2 a number is 3 a number is 4

18 FOR STATEMENT PROGRAM FORPROG; VAR a,b:integer; BEGIN b := 0; FOR a :=4 DOWNTO 1 DO WRITELN(“a number is ”,a); END. a number is 4 a number is 3 a number is 2 a number is 1 a number is 4 a number is 3 a number is 2 a number is 1

19 FOR STATEMENT PROGRAM FORPROG; VAR a,b:integer; BEGIN b := 0; FOR a :=1 TO 4 DO begin b := b+a; WRITELN(a, “ =”,b); end; END. 1! = 1 2! = 3 3! = 6 4! = 10

20 FOR STATEMENT PROGRAM REPEATPROG; VAR a:integer; c:char; BEGIN FOR a :=1 TO 3 DO FOR c := ‘ a ’ TO ‘ d ’ DO WRITELN( “ List : ”,a,c); END. List : 1a List : 1b List : 1c List : 1d List : 2a List : 2b List : 2c List : 2d List : 3a List : 3b List : 3c List : 3d

21 Factorial using for loop การหา factorial ข้อสังเกต 1! = 1 2! = 1*2 = 1!*2 = 2 3! = 1*2*3 = 2!*3 = 6 4! = 1*2*3*4 = 3!*4 = 24

22 Factorial using for loop Program factorialN; Var I,fac:integer; Begin write( “ Enter number for factorial: ” ); readln(n); fac := 1; for I:=1 to n do begin fac := fac * I; end; writeln( “ factorial of ”,n, ” is ”, fac); End; start Read n Fac = 1 I=1 to n Fac = fac *1 display n completed stop I fac 1 1*1:1 2 1*2:2 3 2*3:6 4 6*4:24

23 Extend Statement for Loop มีคำสั่งที่ใช้งานร่วมกับคำสั่งลูป อีก 2 คำสั่งคือ –BREAK จะทำการออกจากลูปโดยไม่มีเงื่อนไข –CONTINUE จะทำการขึ้นลูปใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข

24 BREAK STATEMENT Program BREAKP; var I:integer; begin for I:= 1 to 5 do begin writeln( “ I is ”, i); if I mod 4 = 0 then break; end; writeln( “ break I = ”, i); end;

25 continue STATEMENT Program CONTP; var I:integer; begin for I:= 1 to 5 do begin if I mod 2 = 0 then continue; writeln( “ I is ”, i); end; writeln( “ break I = ”, i); end;

26 ASSIGNMENT จงเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2 จงเขียนโปรแกรมหาเลขจำนวนเฉพาะที่น้อย กว่า n ใด ๆ จงเขียนโปรแกรม แปลงเลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง

27 I = 2 to N Read N J = 2 to I I % J = 0 Display I Break; yes no All J All I J = I yes no


ดาวน์โหลด ppt Repetitive Instruction Pascal Language. คำสั่งวนลูป เป็นคำสั่งเพื่อบอกให้ทำการทำงานใด ๆ ซ้ำ ๆ กันโดยมีเงื่อนไข หรือการกำหนดจำนวนรอบกา รวนซ้ำ ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google