งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include int main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " ";

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include int main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " ";"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include int main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " "; j++; } while (j <= n) { cout << "*"; j++; } cout << "\n"; i--; } 1.1 โปรแกรมนี้ให้ผลลัพธ์อะไร เมื่อป้อน ค่า 5 ? 1.2 โปรแกรมนี้ให้ผลลัพธ์อะไร เมื่อป้อน ค่า 10 ? LAB # 4 Computer Programming 1 Lab4-1.cpp

2 ข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการวาดรูป สามเหลี่ยม 4 แบบ ดังนี้ 2.12.3 2.22.4 เมื่อข้อมูลเป็น 5 * ** *** **** ***** * ** *** **** ***** **** *** ** * ***** **** *** ** * Lab4-21.cpp Lab4-22.cpp Lab4-23.cpp Lab4-24.cpp

3 3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็ม และ แสดงรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้ โดย ใช้คำสั่ง while 1: * 2: *** 3: *****... N: ******* Example 1 Enter N = 3 * *** ***** Example 2 Enter N = 5 * *** ***** ******* ********* หมายเหตุ ( สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดง แสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน ) Hint: แก้ไขโปรแกรมจากข้อ 1 ให้แสดง * ในแต่ละบรรทัดที่ i อีก i – 1 ตัว 2N – 1 ตัว Lab4-3.cpp

4 4. หลังจากเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส Mr.Veer รู้สึกเบื่อสิ่งรอบๆ ตัว จึงต้องการจะเขียนกากบาทตัวใหญ่ๆ จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วย Mr.Veer ในการเขียนกากบาทดังกล่าว โดยรับค่าจำนวนเต็ม และ แสดงรูปกากบาทซึ่งรูปแบบดังต่อไปนี้ โดยใช้คำสั่ง for และ / หรือ while Example 1 Enter N = 3 x x x x x x x Example 2 Enter N = 4 x x x x x x x หมายเหตุ ( สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สี เขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน ) Hint: แก้ไขโปรแกรมจากข้อ 6 ให้แสดง ช่องว่างตรงกลาง ในแต่ละบรรทัดที่ i N จำนวน 2(i - N) - 1 ตัว 1: x x 2: x x... N: x... 2N-1: x x มีช่องว่าง 2N-3 ตัว Lab4-4.cpp

5 5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า N และ รับรหัสและคะแนน ของนักเรียน N คน แล้วแสดงรหัสนักเรียนและคะแนน ของนักเรียนทั้งหมดพร้อมระบุว่านักเรียนแต่ละคนมี คะแนนต่ำกว่า มากกว่า หรือ เท่ากับ คะแนนเฉลี่ย พร้อม ทั้งสรุปว่ามีนักเรียนที่คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยกี่คน และน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยกี่คนโดยที่จำนวนนักเรียนมีไม่ เกิน 20 คน รหัสนักเรียนเป็นจำนวนเต็มมีค่าไม่เกิน 1000 Example Enter N = 3 Student 1 ID = 100 Student 1 Score = 59 Student 2 ID = 200 Student 2 Score = 41 Student 3 ID = 300 Student 3 Score = 50 ID 100 ; Score = 59 ; Above mean ID 200 ; Score = 41 ; Below mean ID 300 ; Score = 50 ; Mean Total Above mean = 1 Below mean = 1 Equal mean = 1 หมายเหตุ สีน้ำตาล แสดงหมายเลข บรรทัด, สีเขียวแสดง ข้อมูลที่ป้อน, สีแดง แสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน Lab4-5.cpp

6 6. โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมสำหรับรับค่า N และ รับจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 9 จำนวน N ตัว นับจำนวนเต็มแต่ละค่าที่ป้อนแล้วแสดงผล Example Enter N = 5 Enter integer 1 = 5 Enter integer 2 = 3 Enter integer 3 = 2 Enter integer 4 = 5 Enter integer 5 = 9 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน Example (cont.) Ineger 1 = 0 Integer 2 = 1 Integer 3 = 1 Integer 5 = 2 Integer 6 = 1 Integer 7 = 0 Integer 8 = 0 Integer 9 = 1 Lab4-6.cpp

7 7. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า N และ รับ รหัส อายุ และ คะแนน ของผู้เข้าเรียนโรงเรียนสอนขับรถ N คน แล้ว แสดงรหัสของผู้ที่สามารถเข้าสอบใบขับขี่ได้ คือ ต้องมีอายุมากกว่า 15 ปี และมีคะแนนมากกว่า 60 จำนวนผู้เข้าเรียนมีไม่เกิน 100 คน Example Enter N = 5 ID = 4801 Age = 17 Score = 75 ID = 4802 Age = 20 Score = 54 ID = 4803 Age = 18 Score = 49 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน Example (cont.) ID = 4804 Age = 22 Score = 60 ID = 4805 Age = 16 Score = 39 ID = 4802 ID = 4804 Lab4-7.cpp

8 8. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับชื่อและคะแนนของนิสิต โดยโปรแกรมจะหยุดการทำงานเมื่อชื่อของนิสิตเป็น “EXIT” แล้วแสดง ชื่อของนิสิตที่มีคะแนนน้อยที่สุด ( ใช้ string) Example 1 Enter name = Nathee Enter score = 69 Enter name = Somsri Enter score = 57 Enter name = Santi Enter score = 81 Enter name = Prapai Enter score = 65 Enter name = EXIT Prapai Example 2 Enter name = Malee Enter score = 89 Enter name = Pichai Enter score = 57 Enter name = Saitarn Enter score = 48 Enter name = Chidchob Enter score = 72 Enter name = EXIT Saitarn หมายเหตุ สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ Lab4-8.cpp

9 9. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับ string แล้ว กลับ string จาก ซ้ายไปขวา ดังตัวอย่าง Example 1 Enter string = Hello Reverse string = olleH Example 2 Enter string = live Reverse string = evil Example 3 Enter string = abcdef Reverse string = fedcba Example 4 Enter string = fedcba Reverse string = abcdef Example 5 Enter string = stand Reverse string = dnats Example 6 Enter string = than Reverse string = nath หมายเหตุ สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ Lab4-9.cpp

10 10. จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม N และ รับ string จำนวน N แล้วนับจำนวนตัวอักษร a, e, i, o และ u Example 1 Enter N = 5 Enter name = is Enter name = am Enter name = are Enter name = was Enter name = were a = 3 e = 3 i = 1 o = 0 u = 0 Example 2 Enter N = 6 Enter name = world Enter name = is Enter name = not Enter name = enough Enter name = jame Enter name = born a = 1 e = 2 i = 1 o = 4 u = 1 หมายเหตุ สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ Lab4-10.cpp


ดาวน์โหลด ppt 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include int main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " ";

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google