งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing. ระบบ ซอฟต์แวร์ใหม่ โดยใช้สถาปัตยกรรม SOA ซึ่ง จะทำให้เราสามารถต่อเติม และปรับเปลี่ยนระบบ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งเงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing. ระบบ ซอฟต์แวร์ใหม่ โดยใช้สถาปัตยกรรม SOA ซึ่ง จะทำให้เราสามารถต่อเติม และปรับเปลี่ยนระบบ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งเงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing

2 ระบบ ซอฟต์แวร์ใหม่ โดยใช้สถาปัตยกรรม SOA ซึ่ง จะทำให้เราสามารถต่อเติม และปรับเปลี่ยนระบบ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งเงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์ รวมทั้ง การนำข้อมูลมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน และ งานบริหาร ทำได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้นในโอกาส ต่อไป

3  บริการ (Service) ในทางวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์แผน ใหม่ Service แยกมองได้เป็นสองมุม มุมหนึ่งคือ Business Service และอีกมุมหนึ่งคือ Software Service ◦ Business Service คือกิจกรรมทั่วไปที่เราทำกันในทางธุรกิจ เช่นการบริการขายสินค้า บริการรับชำระเงิน บริการออกบิล บริการพิมพ์ใบสั่งสินค้า บริการอนุมัติชำระค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ◦ Software Service คือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงาน ภายในกรอบงานที่สอดคล้องกับกิจกรรม ทางธุรกิจ หรือ Business Service ภายในกรอบงาน หมายถึงการถูกจำกัดให้ ทำงานเฉพาะเรื่องที่ถูกกำหนดให้ทำเท่านั้น การทำงานภายใต้ กระบวนงาน (Business Process) จะต้องอาศัยกลุ่ม Software Services ที่ทำงานประสานกัน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความ ต้องการได้

4  ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในธุรกิจ (Business Alignment) คือให้สอดคล้องกับ Business Service  ต้องออกแบบให้ใช้กับกิจการภายในหลาย ๆ Business processes (Reuse)  การสร้าง Software Services ให้ Reuse ได้ ทำให้เรา ปรับเปลี่ยนกระบวนงานได้ง่าย หรือออกแบบ Business Processes ใหม่ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองกับ สถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้น (Agility)

5  การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงบริการ เป็นแนวคิดที่จะสร้าง ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนมีหน้าที่ใกล้เคียงกับ กิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ ที่ถูกนำมาประกอบกันเข้า ตามลำดับงานของกระบวนงาน (Business Process)  สถาปัตยกรรมของระบบซอฟต์แวร์ที่ประกอบจาก Software Services ทำให้ระบบซอฟต์แวร์กลายเป็นทรัพยากรชนิดใหม่ ขององค์กร เมื่อเราคิดจะทำงานใด เราจะเรียกใช้ Software Service ที่ทำงานเฉพาะเรื่องตามงานที่ต้องการได้  ผู้ใช้จะไม่กังวลกับเรื่องสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี เพียงแต่ รู้ว่า ภายในองค์กรมีทรัพยากรที่เป็น Software Services ที่ สามารถช่วยทำงานตามกิจกรรมที่ต้องทำเท่านั้น  เมื่อไรที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือสร้าง กระบวนงานใหม่ ก็จะเลือกหา Software Services ที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นใหม่ แล้วนำมารวมกันเข้า เพื่อทำงานตาม ขั้นตอนของกระบวนงานที่กำหนด

6  หมายถึงสถาปัตยกรรมของระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นจะ กลุ่ม Software Services ภายใต้กฎและมาตรการหลาย ด้าน เช่น ◦ ด้านเกี่ยวกับการสร้างตัว Software Service ◦ ด้านเกี่ยวกับการสื่อสารและปฎิสัมพันธ์ระหว่าง Software Services ◦ ด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานของ Software Service (Run Time Platform)

7  Software Service ต้องถูกออกแบบให้ทำหน้าที่แบบ General ที่สุด เช่น แทนที่จะสร้างบริการเป็น “บริการชำระ เงินเดือน” ให้สร้างเป็น “บริการชำระเงิน” เพราะอย่างแรก ทำงานเจาะจงเฉพาะจ่ายเงินเดือน แต่อย่างหลังใช้กับการ จ่ายเงินทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อให้ “บริการชำระเงิน” นำไปใช้กับ กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการชำระเงินได้  Software Service ไม่ควรสร้างเพื่อทำกิจกรรม ที่แคบและ น้อยเกินไป ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้าง ให้ทำเพียงแค่ “Volume Discount” ควรให้ทำ “Perform Discount” แทน เพื่อครอบคลุมการให้ส่วนลดทั้ง Volume discount, ลดตาม ฤดูการ, ลดราคาเฉพาะรายสินค้า, ลดราคาเฉพาะรายลูกค้า

8  ให้แยกส่วน “What” ออกจาก “How”  ในทางเทคนิค “What” ของ Software Service คือส่วน “Interface” ที่ทำหน้าที่ปฎิสัมพันธ์กับส่วนระบบ ซอฟต์แวร์ที่เรียกใช้บริการ ในขณะที่ “How” เป็นส่วน Software Program (Program Code) ที่ทำงานจริง ๆ ของ Software Service เราเรียกตามภาษาเทคนิคว่า “Service Implementation” หรือ “Implementation”

9  ส่วนแรกเป็นส่วนที่บรรยายขั้นตอนการทำงาน ตาม Business Flow ของงาน ที่ประกอบด้วยคำสั่งเรียก บริการ Software Services (Invoke)  ส่วน ที่สองเป็นส่วนทำงานจริง ได้แก่กลุ่ม Service Implementation ด้วยกลไกเช่นนี้ ทำให้เกิดอิสระภาพ ระหว่างผู้เรียกใช้บริการ (Service Consumer) กับผู้ ให้บริการ(Service Provider)

10  เมื่อไรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงส่วน Service Implementation จะไม่กระทบกับส่วนแรก คือส่วนที่ บรรยายเคร้าโครงของ Application ตราบใดที่ตัว Interface ของ Software Service ไม่เปลี่ยนแปลง ในทำนองเดียวกัน เมื่อมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของ Business Process เราก็ไม่ไปกระทบกับรายละเอียดของ Software Service เพราะว่า ถ้าผลจากการปรับเปลี่ยน Business Process พบว่า Software Service ตัวใดไม่ต้องใช้อีกต่อไป เราก็ทอดมันทิ้งได้ แล้วเพิ่มตัวใหม่เข้าไปแทน ส่วน Software Service อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ก็จะไม่ถูกกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

11  Software Services ภายใน Business Process จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารและปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน การ ติดต่อสื่อสารกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทั้งฝ่ายรับ บริการ และฝ่ายให้บริการได้ตกลงกัน (Contract) เงื่อนไขที่ตกลงกันอาจเกี่ยวกับเงื่อนไขการเชื่อมต่อ ระหว่าง Software Service มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล เงื่อนไขด้านคุณภาพการให้บริการ เงื่อนไขค่าบริการ ถ้า เป็นการให้บริการจากบุคคลที่สาม และอื่น ๆ Web Service protocols เป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรฐานที่ถูก นำมาเชื่อมเพื่อการสื่อสารปฎิสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม Software Services

12  Software Service จะต้องทำงานโดยไม่ผูกติดกับชนิด และยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกลุ่ม Middleware ที่ ทำงานเป็น Run Time Platform เพื่อให้เป็นไปตาม เงื่อนไขนี้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ชุดคำสั่งของ Software Service ระบบซอฟต์แวร์ Middleware ต่าง ๆ ต้องยอมรับการใช้มาตรฐานที่เป็น Interoperability protocols เช่น SOAP, WSDL, REST และอื่น ๆ

13  สถาปัตยกรรม (Architecture) หรือ Software Architecture หมายถึงวิธีการสร้างระบบซอฟต์แวร์ที่ เน้นรูปแบบการสร้าง Software Component พร้อม ด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ และปฎิสัมพันธ์ ระหว่าง Software Component รวมทั้งข้อตกลงที่ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้ระบบ ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนด ไว้

14  Service Orientation เป็นแนวคิดของการสร้างซอฟต์แวร์ จากมุมมองทางธุรกิจ และถือว่าเทคโนโลยีด้าน ICT เป็น ทรัพยการอย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียกใช้ได้เมื่อต้องการ โดยมองทรัพยากร ICT เหล่านี้เป็น “Services” ที่มีหน้าที่ บริการให้แก่ธุรกิจเมื่อต้องการ ดังนั้น Service Oriented Architecture หรือ SOA จึงเป็นรูปแบบการสร้างระบบ ซอฟต์แวร์ขององค์กรที่ยึดวิธีการสร้าง Software Service เป็นหลัก โดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีใด ๆ แต่ผูกพันธ์กับ การบริการและการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ ภายใต้กฎ กติกา และมาตรฐานที่ทำให้เกิด Interoperability ได้ คำว่า “Interoperability” หมายความว่าระบบซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะ เขียนขึ้นด้วยภาษาใด ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์รุ่นใด ชนิด ใด ยี่ห้อใด รวมทั้ง Middleware ที่ประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ชุดต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกัน ได้ และสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้

15

16  SOA is a new way of thinking about processes that reinforces the value of reuse of information and creates business value  Service-oriented technologies have created the basis for agility so that companies can deliver new, more flexible business process that harness the value of the services approach from a customer’s perspective  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

17  Service provision has been defined as an economic activity that does not result in ownership and is claimed to be a process that creates benefits  Service Science is an interdisciplinary approach to the study, design, and implementation of services systems – complex systems in which specific arrangements of people and technologies take actions that provide value for others  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

18  What value will a science of services and business process modeling offer to the firms that adapt them?  How should changes in the business side (more service oriented) influence the composition of information systems (more SOA content), and vice versa  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

19 19 Data Architecture & Business IntelligenceQoS, Security, Management & Monitoring Infrastructure Service Custom Application Packaged Application Custom Application consumers business processes process choreography services atomic and composite service components operational systems Business Driven IT Driven OO Application PortletWSRPB2BOther Integration (Enterprise Service Bus approach) Governance

20 20 The SOA reference architecture source: IBM Data Architecture & Business IntelligenceQoS, Security, Management & Monitoring Infrastructure Service Custom Application Packaged Application Custom Application consumers business processes process choreography services atomic and composite service components operational systems Business Concerns ICT Concerns OO Application PortletWSRPB2BOther Integration (Enterprise Service Bus approach) Governance ระบบงาน Student Service App และ Other Legacy Systems Design a set of business processes With a set of services เชื่อมต่อโดย กลไกของ SOA

21

22

23

24  “There are no such things as service industries. There are only industries whose service components are greater or lesser than those of other industries.” Theodore Levitt, 1972 Father of “Globalization”, was the editor in chief of Harvard Business Review  The 80’s, quality revolution created immeasurable economic value  The 90’s, the quality principles were adapted for application to white-collar processes, business process engineering  The 2000s, innovation has become the transformative business discipline of the service-era  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

25  A service system (or customer service system, CSS) is a configuration of technology and organizational networks designed to deliver services that satisfy the needs, wants, or aspirations of customers  Service systems are dynamic configurations of people, technologies, organizations, and shared information that create and deliver value to customers, providers, and other stakeholders  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

26  If IT is the factory of the services, then the Internet is the trucks and roads  The Internet is used to directly create innovative new services, or to reconfigure their value chains  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

27 There are two perspectives 1.Based on the firm’s competencies; it is called the “Inside-out perspective”  This is the traditional understanding of value chains  We look upon the assets and/or core competencies a firm has and what products or services can a firm produce with them  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

28 2.Based on the concept of customer- centric; it is called the “Outside-in perspective”  We aim at serving customer’s needs  How a firm can construct new business models or a new ecosystem of partnerships or external relationships to deliver the services/products to customers  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

29 ProcessOffering Innovation Process Core Process Service System Product/Service Performance Customer Service How a company organizes to support innovation Proprietary processes that add value Basic features, performance, and functionality Extended system that surrounds an offering How you service your customers Source: “Seizing the white space”, Tekes, 2007

30 DeliveryFinance ChannelBrand Business Model Customer Experiences Value Network How you connect your offerings to your customers How you express your offering’s benefit to customers How you create an overall experience for customers How the enterprise makes money Enterprise structure and value chain Source: “Seizing the white space”, Tekes, 2007

31  Service business model is still evolving while ICT technologies are still the moving target ◦ Customers are hard to catch up ◦ The gap of knowledge leaves room for the professionals, but must be the T-shape professionals ◦ Service-oriented technologies are definitely the foundation technologies supporting the Service Economy  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

32 32 Services clients perceive that the service provider is here on the learning curve... The services opportunity is the delta in knowledge and capability.... while they are still here. { Generations of technology and evolving business models supersede each other at an increasingly rapid rate.

33  The IT service business depends on rapid acquisition and deployment of knowledge  The services business is a knowledge business; ◦ method is captured, reusable knowledge  Expertise and capability is at the heart of the services business, but profitability is dependent on leveraging assets, expertise and innovation.  Client businesses are evolving rapidly into virtualized, componentized, and hybridized business ecosystems.  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

34  Every services situation is unique ◦ if one studies individual situations we can see patterns emerge ◦ These patterns are the points of opportunity to create methods that can increase capability in providing service  In order to capture these patterns one needs to be able to bridge multiple areas of knowledge. We call this situation “based capability”  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

35 35

36  The advancement of the Service-oriented technologies (such as SOA) definitely has significant influence on the development of the Service-oriented businesses  But we still do not quite understand the relationship between the service economy and the current IT technologies which support them  What challenges the businesses face in regarding technology and information that support them  Source: มนู อรดีดลเชษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

37


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing. ระบบ ซอฟต์แวร์ใหม่ โดยใช้สถาปัตยกรรม SOA ซึ่ง จะทำให้เราสามารถต่อเติม และปรับเปลี่ยนระบบ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งเงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google