งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management in Organization รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management in Organization รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management in Organization รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น lamman@kku.ac.th lamman@kku.ac.th

2 2 แนวคิดของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

3 3 ทำไมต้อง”การจัดการความรู้” ? สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 1. ภาวะของการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจยุค ใหม่ ( New Economy ) 3. ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 4. ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุก 2 -3 ปีการเรียนรู้ ที่เร็วกว่า (faster learning) จะทำให้ได้เปรียบในการ แข่งขัน

4 4 ทำไมต้อง”การจัดการความรู้” ? สภาพแวดล้อมภายในองค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 1. ความผิดพลาดซ้ำ ๆของผู้ปฏิบัติงาน 2. ความรู้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อลาออกไปความรู้ก็จะไปกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ทำให้ องค์กรขาดความรู้นั้นไป 3. องค์กรมี Best Practice แต่ไม่เคยนำมาใช้ และบางครั้งองค์กรก็ไม่รู้ว่า Best Practice ของตนคืออะไร 4. องค์กรมีความคิดริเริ่มซ้ำซ้อน (Wheel reinvention) หรือเรื่องเดียวกันตลอดเวลา 5. องค์กรต้องการผลงานที่ดีขึ้นในเรื่องของผลกำไร และการตอบสนองที่ดีต่อลูกค้า

5 5 การบริหารองค์กรยุคใหม่ เทคโนโลยี โลกาภิวัฒน์ ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ การแข่งขันด้านความรู้ ความชำนาญ In the Old Economy, efficiency of tangible assets such as entity, people and money were main management themes To win in the New Economy : maximize intangible assets which were not shown on the balance sheet is a key for success. ทรัพย์สินที่แตะต้องได้ - ที่ดิน - อาคาร - สิ่งอำนวยความสะดวก - วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่แตะต้องไม่ได้ - ภาวะผู้นำ - ความรู้ - ความสัมพันธ์ที่ดี - ตราสินค้า(Brand)

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 ระบบ ระบบ สู่ความเป็นเลิศ คน คน สู่ความเป็นเลิศ องค์กร สู่ความเป็นเลิศ สั่งสมคนดี ส่งเสริมคนเก่ง ความเป็นมืออาชีพ การบริหารกิจบ้านเมืองการที่ดี รู้คน คือ มีคุณธรรม นำชีวิต รู้ถูกผิด รู้ชอบ รู้ศักดิ์ศรี รู้วินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือความดี รู้วิถี มีจรรยา นำพาตน รู้งาน คือ มืออาชีพ ในทุกสิ่ง รู้ให้จริง รู้แก้กัน ทันเหตุผล รู้คุณภาพรู้มาตรฐานงานสากล รู้ผ่อนปรนรู้จังหวะกะแนววาง ก ารพัฒนาขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

12 12 แหล่งรวมองค์ความรู้ (Knowledge) แนวคิด การสร้างทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ (Human Capital) ค่านิยมองค์กร (Corporate Value) วัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Corporate Culture) กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)

13 13 ทุนทางปัญญา ( Intellectual Capital ) Intellectual capital = Market value – Book value ความรู้ความสามารถของคน และองค์กร ซึ่งสามารถนำมา ใช้ในการสร้างคุณค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 1. ทุนด้านลูกค้า ( Customer capital ) 2. ทุนด้านองค์กร ( Organizational capital ) 3. ทุนด้านมนุษย์ ( Human capital )

14 14 The Value Platform Human Capital Organizational Capital Customer Capital Financial Capital (Value) ทุนด้านมนุษย์ ทุนด้านองค์กร ทุนด้านลูกค้า มูลค่าทาง การเงิน

15 15 Knowledge Management “ Knowledge Management is the leveraging of knowledge in an organization for the purpose of capitalizing on intellectual capital ” เป็นการนำ หรือยกระดับความรู้และประสบการณ์ขององค์กร มาแปลงเป็นผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุด

16 16 เป้าหมายของการจัดการความรู้ (1) เพื่อพัฒนางานคือการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้บรรลุ ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น (2) เพื่อการพัฒนาคนคือ พัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงาน (3) การพัฒนานวัตกรรมใหม่คือ สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (4) เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กรหรือการเพิ่มพูนทุน ความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรมี ศักยภาพในการฟันฝ่าความยากลำบากหรือความไม่แน่นอนใน อนาคตได้ดีขึ้น (5) เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

17 17 เป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กำหนดไว้ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ประการคือ - การตอบสนองความต้องการ (responsiveness) ซึ่งอาจเป็น ความต้องการของลูกค้า ความต้องการของสังคม หรือความ ต้องการที่กำหนดโดยผู้บริหารองค์กร - นวัตกรรม (innovation) ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ ก็ได้ - ขีดความสามารถ (competency) ของบุคลากร และขององค์กร - ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการทำงาน

18 18 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

19 องค์กรแห่งการเรียนรู้ คืออะไร ? Peter Senge ( 1990 ) กล่าวว่า องค์การเอื้อการ เรียนรู้ คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพ ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงาน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิด ใหม่ ๆ หลากหลายมากมาย ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่ จะสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน

20 องค์กรแห่งการเรียนรู้ คืออะไร ? Michaek Marquardt (1994) กล่าวว่า คือที่ซึ่งมี บรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม มีการ สอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อ ช่วยให้เข้าใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วย องค์การเรียนจากความผิดพลาดและความสำเร็จ ซึ่ง ผลให้ทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

21 องค์กรแห่งการเรียนรู้ คืออะไร ? David A. Gavin (1993) กล่าวว่า คือ องค์การที่มี ลักษณะในการสร้าง แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจาก ความรู้ใหม่ และการเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างถ่องแท้

22 22 Table of 3 approach Peter Senge Michael Marquardt David A. Gavin System thinking Learning dynamic Systematic problem solving Personal mastery Organization transformation Experimentation with new approaches Mental models People empowerment Learning from their own experience and past history Shared vision Knowledge management Learning from experience and best practices of others Team learning Technology application application Transferring knowledge quickly and efficiently

23 23 Is it a learning Organization 1. Learning Dynamics: พลวัตการเรียนรู้ บุคคล, กลุ่ม / ทีม และองค์กร 2. Organization Transformation: การปรับเปลี่ยนองค์กร วิสัยทัศน์, วัฒนธรรม, กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์กร 3. People Empowerment: การเอื้ออำนาจ พนักงาน, ผู้จัดการ, ลูกค้า พันธมิตร และชุมชน 4. Knowledge Management: การจัดการความรู้ Define, Capture, Create, Share, Use 5. Technology Application: การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ งาน ระบบสารสนเทศ, Technology-based Learning and Electronic performance support system ระบบสารสนเทศ, Technology-based Learning and Electronic performance support system

24 24 องค์กรที่มีการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการสร้างสรรค์อนาคตอย่างต่อเนื่อง Shift of Mind การเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานของความคิด/จิตใจ องค์กรแห่งการเรียนรู้ “ความหมาย และคุณลักษณะ” เป็นองค์กรที่มีการรับรู้ เรียนรู้ ของสมาชิก ระหว่างสมาชิก มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างตื่นตัว (Proactive) จากภายใน

25 25 การเรียนรู้ของบุคคล การเรียนรู้ของทีมงาน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม Shared Vision การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นทีม Team Learning รูปแบบของความคิด/จิตใจ Mental Model ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล Personal Mastery การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking

26 26 ศักยภาพการเรียนรู้ Learning potential การเติบโตและกระบวนการจำกัดการเรียนรู้ Growth and limit processes สร้างความรู้ ประมวล ความรู้ ถ่ายทอด ความรู้พลวัตภายใน

27 27 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จาก โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทฤษฏี วิธีการ และเครื่องมือเชิงปฏิบัติ Attitude and beliefs ทัศนคติและความเชื่อ Skills and capabilities ทักษะและขีดความสามารถ Awareness and sensibilities ความตระหนักรู้ตื่นตัว และสัมผัสรู้สึกเชิงละเอียด การเรียนรู้ของบุคคล - สู่การปฏิบัติ แนวความคิดหลัก

28 28 สมรรถนะหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Core Learning Competencies) Personal Mastery Shared Vision System Thinking Team Learning Mental Model Reflective Conversation : การสะท้อนความคิดAspiration : แรงจูงใจ แรงผลักดัน + Dialogue Dealing with complexity : การเผชิญกับสภาวะที่สลับซับซ้อน

29 29 ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล (Personal Mastery) Personal mastery: ความใฝ่เรียนใฝ่รู้มุ่งสู่ความ เชี่ยวชาญงานในหน้าที่ จะเกิดขึ้นจากการกำหนด “personal vision” อย่างชัดเจนก่อให้เกิดแรงปรารถนา และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง การดำเนินการที่ มุ่งสู่เป้าหมายส่วนตนที่ตั้งไว้ให้เป็นจริง โดยไม่ท้อถอย ต่ออุปสรรคใดๆแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิด ความมุ่งมั่นในการฟันผ่าอุปสรรคและเกิดความคิด สร้างสรรค์ ต่อสิ่งท้าทายข้างหน้า

30 30 ปฏิบัติการ 1 Personal Mastery ปฏิบัติการ 1 Personal Mastery

31 31 รูปแบบความคิด/จิตใจ (Mental Model) คนแต่ละคนจะมีประสบการณ์ ทั้งทางวัฒนะธรรมและการเรียนรู้ที่ แตกต่างกัน ประสบการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนรหัสทางความคิดที่ ถูกโปรแกรมไว้ “mental models” ทำให้แต่ละคนมองโลกที่เห็น แตกต่างกันไป นำไปสู่ “I’m OK but you are not OK” จึงเป็นสิ่ง สำคัญยิ่งในการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการนำความแตกต่าง ทางความคิดมาก่อประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และสร้างความเข้าใจ ถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทีมทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

32 32 The Ladder of Inference รูปแบบความคิด/จิตใจ (Mental Model)

33 33 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน Shared Vision Vision definition: “เป็นความไฝ่ฝัน และภาพที่อยากจะ เป็นในอนาคต” Vision definition: “เป็นความไฝ่ฝัน และภาพที่อยากจะ เป็นในอนาคต” ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ มีส่วนร่วม และเกี่ยวข้องกับ ผลสำเร็จในการสานวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นจริง ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ มีส่วนร่วม และเกี่ยวข้องกับ ผลสำเร็จในการสานวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นจริง เราจะไม่สามารถสานวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงได้ หากพนักงานมี ส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เราจะไม่สามารถสานวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงได้ หากพนักงานมี ส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น “ No Involvement no Commitment ”

34 34 การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นทีม Team Learning Team Learning มุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานของทีม - “working = learning” “Team” คือกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และต้องพึ่งพิงการ ปฏิบัติงานของกันและกัน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) ทีมต้องเรียนรู้ที่จะนำเอาศักยภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายมา เสริมกัน เพื่อให้เกิดความสามารถที่เหนือกว่าคนๆเดียว ด้วย ความคิดสร้างสรรค์ และการประสานกันในการทำงาน ทีมต้องเรียนรู้ที่จะนำเอาศักยภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายมา เสริมกัน เพื่อให้เกิดความสามารถที่เหนือกว่าคนๆเดียว ด้วย ความคิดสร้างสรรค์ และการประสานกันในการทำงาน การเรียนรู้ของทีม จะช่วยให้ทีมอื่นๆมีความเจริญก้าวหน้า การเรียนรู้ของทีม จะช่วยให้ทีมอื่นๆมีความเจริญก้าวหน้า (Cycle of learning) การเสวนา และการหารือ (Dialogue and Discussion) การเสวนา และการหารือ (Dialogue and Discussion)

35 35 ต่างคนต่างทำ - Independent ปรึกษาหารือ - Interaction ความเชื่อมั่น - Trust การสื่อสารอย่างเปิดเผย – Open Communication พึ่งพาซึ่งกันและกัน - Interdependent ทีม บุคคล เส้นทางสู่การทำงานเป็นทีม

36 36 - เป็นสิ่งสำคัญ มองโลกแบบบูรณาการ - ยกระดับความคิด โดย มองความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในภาพรวม มองความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในภาพรวม ( Interrelationships ) มากกว่า ( Interrelationships ) มากกว่า ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น ( Linear cause-effect chains) ( Linear cause-effect chains) มองภาพเคลื่อนไหว กระบวนการเปลี่ยนแปลงมากกว่า มองภาพเคลื่อนไหว กระบวนการเปลี่ยนแปลงมากกว่า ภาพนิ่ง ภาพนิ่ง - เป็นการเรียนรู้ระดับองค์กร มองข้าม function มีการ เชื่อมโยงภาพของงานทุกจุดให้สามารถรู้ว่าสิ่งที่ทำวันนี้จะเกิดผลอย่างไรในวันข้างหน้า การคิดอย่างเป็นระบบ Systems Thinking

37 37 ความเชื่อมโยงของ 5 disciplines ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องมีการเรียน เป็นทีมของคนในองค์กรก่อน การคิดอย่างเป็นระบบในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องมีการเรียน เป็นทีมของคนในองค์กรก่อน การเรียนเป็นทีมของคนในองค์กร จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมี ความพร้อมที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองก่อน การเรียนเป็นทีมของคนในองค์กร จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมี ความพร้อมที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองก่อน การเรียนจะเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกชน ทีมหรือกลุ่มคน และ องค์กรก็ต่อเมื่อ วิธีการมองโลก หรือแนวคิดของแต่ละคนได้ แสดงออกมาอย่างเต็มที่ ได้รับการยอมรับ และมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเรียนจะเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกชน ทีมหรือกลุ่มคน และ องค์กรก็ต่อเมื่อ วิธีการมองโลก หรือแนวคิดของแต่ละคนได้ แสดงออกมาอย่างเต็มที่ ได้รับการยอมรับ และมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเรียนจะเร็วขึ้น หรือไปในทางเดียวกันเมื่อมีเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ของบุคคล กลุ่ม และองค์กรเข้าด้วยกัน การเรียนจะเร็วขึ้น หรือไปในทางเดียวกันเมื่อมีเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ของบุคคล กลุ่ม และองค์กรเข้าด้วยกัน องค์ประกอบเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกัน และพร้อมกัน มากกว่าที่ จะทำเป็นส่วน ๆ องค์ประกอบเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกัน และพร้อมกัน มากกว่าที่ จะทำเป็นส่วน ๆ

38 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

39 39 What is Knowledge? “The sum of what is known; a body of truth, principles, and information that in business context, guide operation” “ความรู้ หมายถึง สิ่งที่รู้ และสิ่งที่ต้องรู้ ซึ่งอาจจะ เป็น ความจริง, หลักการ หรือสารสนเทศ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานในบริบทต่าง ๆ

40 40 Tacit Knowledge ปัญญา การตัดสินใจ คุณค่า ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความรู้ ความตระหนัก ความ ตระหนัก Explicit Knowledge สารสนเทศ เหตุการณ์ ข้อมูล สัญลักษณ์ กระบวนการของความรู้

41 41 Wisdom Knowledge Information Data สัญญา จำได้ หมายรู้ อ่านมาก - ฟังมาก เห็นมาก - รู้มาก สุตมยปัญญา กำหนดได้ หมายรู้ วิเคราะห์ได้ (Analysis) ใช้ทฤษฎี (Theory) มีประสบการณ์ (Experience) จินตามยปัญญา แก้ปัญหาได้ รู้แจ้ง – เห็นจริง (Insight) ภาวนามย ปัญญา ปัญญา กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด อย่างต่อเนื่อง สรรพสิ่งที่เป็นจริง ความเป็นจริงที่รู้ เปิดใจสู่การรับรู้ Good Knowledge is Power แนวคิด การสร้างทุนมนุษย์ >>> สัญญาชน หรือปัญญาชน ?

42 42 ประเภทของความรู้ ประเภทของความรู้ 1. ความรู้โดยนัย / เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) 1. ความรู้โดยนัย / เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่ สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน และการแก้ปัญหา เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่ สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือ ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน และการแก้ปัญหา 2. ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) 2. ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้โดยผ่าน วิธีการ ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือ ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้โดยผ่าน วิธีการ ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือ ต่าง ๆ

43 43 Wisdom ความรู้ของกลุ่ม หรือทีม ความรู้ของ องค์กร Benchmarking ความรู้ ความรู้ของแต่ ละบุคคล Best practices Individual ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Tacit knowledge versus explicit knowledge

44 44 Externalization InternalizationCombination Tacit Socialization Explicit การจัดการความรู้ คือการสร้าง “เกลียวความรู้” ให้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา / พัฒนางาน การเปลี่ยน และการสร้างองค์ความรู้ ตาม SECI model หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka

45 45 Consolidation The four modes of knowledge creation bases on the Nonaka theory Internationalization ExternalizationSocialization Tacit Knowledge Explicit Knowledge Tacit Knowledge Explicit Knowledge I I I G O G G G G G I I I I I O

46 46 Knowledge conversion SECI SocializationExternalization InternationalizationConsolidation

47 47 ปฏิบัติการ 2 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

48 48 1. 2. 3. 4. 5. 10. 9. 8. 7. 6. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านองค์กรด้านบุคคล

49 49 1. มีการปรับตัวให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมภายนอก 2. มีความยืดหยุ่นต่อ การเปลี่ยนแปลง 3. มีความซื่อสัตย์ 4. มีบรรยากาศที่ดี 5. ความเชื่อใจของ สมาชิก 10. การสร้างแรงกระตุ้น 9. เปิดโอกาสในการแสดง ความคิดเห็น 8. ข้อตกลง ต้องนำ ไปสู่การ ปฏิบัติ 7. มีการแลกเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ร่วมกัน 6. เข้าใจในความแตกต่าง ของระบบโครงสร้างองค์กร การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านองค์กรด้านบุคคล

50 50 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 1. Define (การกำหนดองค์ความรู้) 2. Create (การสร้างและถ่ายโอนองค์ความรู้) 3. Capture (การแสวงหาและการจัดเก็บองค์ความรู้) 4. Share (การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 5. Use (การใช้ความรู้) กระบวนการการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการสรรหา หรือกำหนดองค์ความรู้ เพื่อจัดเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปันเพื่อก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการสรรหา หรือกำหนดองค์ความรู้ เพื่อจัดเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปันเพื่อก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย

51 51 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process) 1. Define (การกำหนดองค์ความรู้) การกำหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือองค์ ความรู้ที่ต้องการ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร หรือการปฏิบัติงาน หรือการหาว่าองค์ความรู้หลักๆ ขององค์กรคืออะไร ( Core Competency ) และเป็น องค์ความรู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างเมื่อ เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อย่างเด่นชัด

52 52 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process) 2. Create (การสร้างและถ่ายโอนองค์ความรู้) การสร้างทุนทางปัญญาหรือการค้นหาใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยการส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การ สอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นองค์ความรู้ใหม่ อาจจำเป็นต้องหาจากภายนอกองค์กร จากที่ปรึกษา การเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น และการ เทียบเคียง ( Benchmarking )

53 53 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process) 3. Capture (การแสวงหาและการจัดเก็บองค์ ความรู้) การเสาะหา และจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็น ระบบทั้งองค์ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อต่างๆ (Explicit Knowledge) และในรูปแบบประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็นทุนความรู้ขององค์กร ซึ่งพร้อม ต่อการยกระดับความรู้ และขยายความรู้ให้ทั่วทั้ง องค์กรได้โดยง่ายต่อไป

54 54 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process) 4. Share (การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอน ความรู้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ หลายช่องทาง เช่นการจัด งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การสอน งาน หรือในรูปแบบอื่นๆ ที่มีการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือมีการถ่ายโอนความรู้ใน ลักษณะเสมือน (Virtual) ผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือระบบ E-Learning เป็นต้น

55 55 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process) 5. Use (การใช้ความรู้) การใช้ประโยชน์ การนำไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น และเกิด เป็นปัญญาปฏิบัติ การขยายผลให้ระดับความรู้และ ขีดความสามารถในการแข่งขันในองค์กรสูงขึ้น

56 56 (Knowledge Management Activities) DefiningIntellectualCapitalCreatingIntellectualCapitalCapturingIntellectualCapitalSharingIntellectualCapitalUsingIntellectualCapital defining core competencetraining building best- practice databases sharing best practices Learning and performance establishingstaffingrequirementssuccessionplanning building yellow pagesformingknowledgenetworks decision making settingcompetencyrequirements market research building expert directories forming online discussiongroupsstrategicplanning writing job descriptionscompetitiveintelligence creating knowledge repositories deploying performance and decision support systemsproductdevelopment defining core processes selection and recruitment total quality managementdeployingintranetsmarketing defining market segments identifying core competenciesdata-warehousingdeployingextranetsforecasting identifying potential partners, suppliers or distributorsbest-practicesearchesprocessdocumentation and reengineering internalcommunications defining core support. processes benchmarking writing manual externalcommunications

57 57 กระบวนการในการจัดการความรู้ การกำหนด องค์ความรู้ ทุนทางปัญญา สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะของคนแต่ ละตำแหน่งงาน Job description การทำแผนที่ ความรู้การวัด สมรรถนะ และ การปฏิบัติงาน การสร้าง องค์ความรู้ การฝึกอบรม ทำวิจัยเพื่อหาองค์ ความรู้ใหม่ การคัดเลือกบุคคลที่มี ความสามารถ ค้นหา best practice การเทียบเคียง การเสาะแสวงหา และจัดเก็บ องค์ความรู้ Best practice data bases Yellow pages ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ฐานความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรียนรู้ Best practice สร้างเครือข่ายความรู้ สร้าง online discussion groups สร้างระบบการสื่อสาร ภายใน และภายนอก การใช้ ความรู้ การเรียนรู้เพื่อนำไป ปฏิบัติจริง การตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การคาดการณ์แนวโน้ม ขององค์กร

58 58 การกำหนดองค์ความรู้ ของบุคคลและองค์กร การกำหนดองค์ความรู้ ของบุคคลและองค์กร การค้นหาสมรรถนะของตนเอง การค้นหาสมรรถนะของตนเอง ปฏิบัติการ 3

59 59 ตัวเอง ณ ปัจจุบัน สิ่งที่ทำในปัจจุบัน เขียนรายการ ของงานที่ทำ ใช้ความรู้อะไรบ้าง หามาจากไหน หรือถามใครได้บ้าง อะไรบ้าง ที่เรียนรู้จาก การทำงาน และ ทำได้ ดีที่สุด อะไรที่ยังไม่รู้และรู้สึกว่า เป็นปัญหาในการทำงาน สิ่งที่อยากจะเป็น (เป้าหมาย) ต้องรู้อะไร ต้องทำอะไร บ้างอย่างไร เรียนรู้อย่างไร จากไหน จากใคร ด้วยวิธีใด กระบวนการเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการทำงาน (KM)

60 60 ตัวเอง ณ ปัจจุบัน สิ่งที่ทำในปัจจุบัน เขียนรายการของงานที่ทำ อะไรบ้าง ที่เรียนรู้จาก การทำงาน และ ทำได้ดีที่สุด อะไรที่ยังไม่รู้ และรู้สึกว่า เป็นปัญหา ในการทำงาน สิ่งที่อยากจะเป็น (เป้าหมาย) ต้องรู้อะไร ต้องทำอะไร บ้างอย่างไร เรียนรู้อย่างไร จากไหน จากใคร ด้วยวิธีใด กระบวนการเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการทำงาน (KM) งานในหน้าที่ งานอื่น ๆ

61 61 ชื่อ __________________________ ตำแหน่งทางวิชาการ _____________ e-mail______________ ภาควิชา _________________________ คณะ _________________________ เบอร์ โทร _______________________ ชื่อ __________________________ ตำแหน่งทางวิชาการ _____________ e-mail______________ ภาควิชา _________________________ คณะ _________________________ เบอร์ โทร _______________________ ลำ ดับ ที่ ความเชี่ยวชาญ (ไม่ เกิน 3 ด้าน) ระดับความ เชี่ยวชาญ (1,2,3,4,5) ความหมาย 1 ระดับ 1 = สำเร็จการศึกษามาใหม่,เริ่มสอบ ระดับ 1 = สำเร็จการศึกษามาใหม่,เริ่มสอบ 2 ระดับ 2 =1 มีการศึกษาโดยตรง ระดับ 2 =1 มีการศึกษาโดยตรง 2 มีประสบการสอน 1-5 ปี แต่ยังไม่มี วิจัย 2 มีประสบการสอน 1-5 ปี แต่ยังไม่มี วิจัย 3 ระดับ 3 = 1 สำเร็จการศึกษาในสาขา 2 มีประสบการสอน 1-5 ปี 2 มีประสบการสอน 1-5 ปี 3 มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม 1-2 ครั้ง 3 มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม 1-2 ครั้ง 4 มีงานวิจัย 1-2 เรื่อง (ที่เกี่ยวข้องกับ ชื่อ 4 มีงานวิจัย 1-2 เรื่อง (ที่เกี่ยวข้องกับ ชื่อ งานวิจัย) งานวิจัย) 4 ระดับ 4 = 1 สำเร็จการศึกษาในสาขา 2 มีงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 2 มีงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในผลงานเป็น วิทยากร 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในผลงานเป็น วิทยากร 5 ระดับ 5 = 1. สำเร็จการศึกษา 2 มีบทความเป็นที่รู้จัก 2 มีบทความเป็นที่รู้จัก 3 มีผลงานการตีพิมพ์เป็นที่ประจักษ์ 3 มีผลงานการตีพิมพ์เป็นที่ประจักษ์ 4 ที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในด้านการ ค้นคว้า 4 ที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในด้านการ ค้นคว้า

62 62 ภาระงานของ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ งานบริหาร งานบริหาร งานการเงินบัญชี พัสดุ งานการเงินบัญชี พัสดุ งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร งานสารบรรณ งานสารบรรณ งานการจัดและบริการสารสนเทศ งานการจัดและบริการสารสนเทศ งานจัดและบริการสารสนเทศกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ งานจัดและบริการสารสนเทศกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดหา ผลิต (การจัดหาทัพยากรร่วมกัน งานเครือข่าย) การจัดหา ผลิต (การจัดหาทัพยากรร่วมกัน งานเครือข่าย) งานจัดและบริการสารสนเทศกลุ่ม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งานจัดและบริการสารสนเทศกลุ่ม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี งานจัดและบริการสารสนเทศกลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานจัดและบริการสารสนเทศกลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

63 63 ภาระงานของ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ กรอบภาระงานของแต่ละกลุ่ม กรอบภาระงานของแต่ละกลุ่ม การจัดหา ผลิต ทรัพยากร (สารสนเทศ(การจัดหาทัพยากรร่วมกัน งานเครือข่าย) การจัดหา ผลิต ทรัพยากร (สารสนเทศ(การจัดหาทัพยากรร่วมกัน งานเครือข่าย) จัดระบบสารสนเทศ (กฎเกณฑ์ต่างๆ AACR MARC HTML subject heading Classification system and Theories metadata etc) จัดระบบสารสนเทศ (กฎเกณฑ์ต่างๆ AACR MARC HTML subject heading Classification system and Theories metadata etc) การจัดเก็บและการเข้าถึง (ฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ, Indexing and abstracting Thesaurus, web Portal etc) การจัดเก็บและการเข้าถึง (ฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ, Indexing and abstracting Thesaurus, web Portal etc) การให้บริการ (reference and information service, circulation, interlibrary loan, special group services such as researchers, teachers’ partnership) การให้บริการ (reference and information service, circulation, interlibrary loan, special group services such as researchers, teachers’ partnership) การศึกษาผู้ใช้ การให้บริการแก่ชุมชน (community analysis, information literacy, IT Literacy, information providers, learning community, การศึกษาผู้ใช้ การให้บริการแก่ชุมชน (community analysis, information literacy, IT Literacy, information providers, learning community, หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์

64 64 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม(Enabler) การจัดการความรู้ 1. Leadership 2. Structure 3. Culture, Behavior, Communication 4. Technology, Processes 5. Rewarding, Recognition 6. Measurement 7. Knowledge, Skills, Abilities, Competencies 8. Management

65 65 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 1. Leadership ภาวะผู้นำกำหนดทิศทาง ความเชื่อ และค่านิยม ร่วม เพื่อก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งองค์กร และ ประเมินผลลัพธ์จากที่คาดหวังไว้ และที่สำคัญคือ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และ ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง (Role Model)

66 66 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 2. Structure โครงสร้างทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้

67 67 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 3. Culture, Behavior, Communication วัฒนธรรม พฤติกรรม และการสื่อสารที่ต้องกำหนด และแสดงออกเป็นพฤติกรรม เป็นวัฒนธรรม มุ่งสู่ องค์กรการเรียนรู้ ปัจจัยที่สำคัญต่อการจัดการองค์ ความรู้ก็คือ ความมุ่งมั่นและความเชื่อร่วมกัน เพื่อมุ่ง สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ ร่วมกัน

68 68 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 4. Technology, Processes เทคโนโลยีและกระบวนการที่เอื้อต่อการจัดการ องค์ความรู้ และที่สำคัญได้แก่ เทคโนโลยีด้านการ สื่อสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

69 69 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 5. Rewarding, Recognition การให้รางวัลและการยอมรับ เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพราะการที่ผู้เชี่ยวชาญใน องค์กรจะแบ่งปันหรือถ่ายโอนองค์ความรู้ของตน ออกมา ควรเกิดจากการสมัครใจเป็นหลักและจะเป็น จริงได้ต้องมีแรงเกื้อหนุนและจูงใจเป็นสำคัญ

70 70 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 6. Measurement การวัดและประเมินผล หากไม่มีการวัดผล ดำเนินการ เราจะไม่สามารถจัดการหรือปรับปรุง กระบวนการให้ดีขึ้นได้

71 71 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 7. Knowledge, Skills, Abilities, Competencies ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของทีมงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้

72 72 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม (Enabler) 8. Management การจัดการ หลังจากที่ผู้นำได้กำหนดทิศทางและ เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ก็ต้องมีผู้จัดการที่มีความรู้ ในการจัดการองค์ความรู้ และสามารถจัดการให้ เกิดขึ้นจริงตามแผนงานได้

73 73 Model ของการจัดการความรู้

74 74 กลยุทธ์การจัดการความรู้ 10 ประการ External Structure Individual Competence Internal Structure 3. Knowledge transfers/conversions from external structure to individuals 2. Knowledge transfers/conversions from individuals to external structure 1. Knowledge transfers/conversions between individuals 4. Knowledge transfers/conversions from individual competence to internal structure 5. Knowledge transfers/conversions from internal structure to individual competence 10. Maximize the Value Creation see the whole 9. Knowledge transfers/conversions within internal structure 8. Knowledge transfers/conversions from internal to external structure 7. Knowledge transfers/conversions from external to internal structure 6. Knowledge transfers/conversions within external structure $ Source : Karl-Erik Sveiby

75 75 Create Capture/ store RefineDistributeUseMonitor กระบวนการการจัดการความรู้ Turban และคณะ

76 76 Knowledge Identification กระบวนการการจัดการความรู้ Probst และคณะ Knowledge Storage Knowledge Acquisition Knowledge Utilization Knowledge Development Knowledge Sharing/Distribute

77 77 โมเดลการจัดการทุนทางปัญญา ( Intellectual Capital Management Model) ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม การจัดการความรู้ ผลลัพธ์ ต้นทุนทางปัญญา ขององค์กรที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม กระบวนการ ผลลัพธ์ ความ เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติการ ทางการเงิน/ ผลผลิต/คุณภาพ ที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์

78 78 Intellectual Capital Management Model ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม การจัดการความรู้ ผลลัพธ์ Existing Intellectual Capitals Stocks ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม กระบวนการ Financial Performance Changes in Intellectual Capitals Stocks กลยุทธ์ Define, Create, Capture, Share, Use - ภาวะผู้นำ - โครงสร้าง - วัฒนธรรม พฤติกรรม และ การสื่อสาร - รางวัล และการยอมรับ - การประเมินผล - ความรู้ ทักษะ ความพร้อม และการแข่งขัน - การจัดการ

79 79 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools)

80 BLOGBLOG ความรู้และการจัดการความรู้ 1. ค้นหา K. Identify 2. สร้างและแสวงหา K. Creation & Acquisition 3. จัดให้เป็นระบบ K. Organize 4. ประมวลกลั่นกรอง K. Codification & Refinement 5. เข้าถึง K. Access 6. แลกเปลี่ยน K. Sharing 7. เรียนรู้ K. Learning โมเดลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระบวนการและรูปแบบการจัดการความรู้ โมเดลปลาทู K. Vision K. Sharing K. Assets

81 ความรู้และการจัดการความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ Tacit knowledge การเล่าเรื่อง (Storytelling) ชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP) การหมุนงาน ทีมงานข้ามสายงาน ระบบพี่เลี้ยง การสัมมนา Explicit knowledge เอกสาร รายงาน ฐานความรู้ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ฯลฯ Self service (IT) Network Facilitated Transfer Explicit K. Tacit K. BLOGBLOG

82 การเล่าเรื่อง (Storytelling) Storytelling as the killer strategy ? BLOGBLOG

83 การเล่าเรื่อง (Storytelling) การแสดงความคิดเห็น การปลดปล่อยความรู้ที่ อยู่ในส่วนลึกของ หัวใจ(ความเชื่อ) สมอง(ความคิด) และร่างกาย(การปฏิบัติ) ออกมาเป็นคำพูด การสกัดหรือถอดความรู้ ในการปฏิบัติและเพื่อ การปฏิบัติเป็นคำพูด มีบริบทเฉพาะ บรรยากาศและ สภาพแวดล้อม ได้แก่ เวลา สถานที่ ความเป็นอิสระ ความเท่าเทียม กล้าเล่า กล้าแสดงความคิดเห็น (หากมีความคิดเห็นเหมือนหรือ ขัดแย้ง) เป็นธรรมชาติ และ จริงใจ โดยปราศจากความ เกรงใจ เกรงอาวุโส เกรงคำพูด เกรงว่าจะผิด เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ต่อยอดความรู้ BLOGBLOG

84 การเล่าเรื่อง (Storytelling) Passerby information Stories Little voice ที่มา (Larry Prusak, John Seely Brown, Stev Denning,& Katalina Groh 2001) BLOGBLOG

85 บล็อก (Blog) Blog as the killer technology ? BLOGBLOG

86 บล็อก (Blog) Weblog We blog or Web log Blog BLOGBLOG

87 บล็อก (Blog) ประวัติและพัฒนาการ 1997 John Barger ใช้ครั้งแรกเพื่อบอกสิ่งที่ทำคือ logging the web (การเขียนบนเว็บ) ที่ robotwisdom.com 1999 Peter Merholz แยกคำออกเป็น We blog และมีการใช้แพร่หลายยิ่งขึ้นเมื่อ Evan Wiliams & Meg Horuihan สร้าง blogger.com ช่วยสร้างบล็อก Pual Kedrosky สร้าง Groksoup ช่วยแก้ไขหน้าเว็บ 2003 พจนานุกรมอังกฤษบรรจุคำ weblog,weblogging,&weblogger 2004 blog ได้รับการยอมรับและบรรจุใน Merriam (พจนานุกรมศัพท์เว็บไซต์) BLOGBLOG

88 บล็อก (Blog) ประวัติและพัฒนาการ ( ต่อ ) July, 2005 ( จากการสำรวจของ Technorati ) มีบล็อกเกิดขึ้นวันละ 80,000 มีบล็อกใหม่เกิดขึ้นทุกๆ วินาที 55% ของบล็อกใหม่ยังคงมีการ โพสท์อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 13% ของทุกบล็อกมีการ up date ทุกสัปดาห์หรือมากกว่านั้น ธันวาคม 2005 (กติกา สายเสนีย์) มี 13.6 ล้านบล็อก มีบล็อกเกิดวันละ 100,000 แต่ละบล็อกมีคนเข้าร่วมทุก อาชีพ ทุกองค์กร BLOGBLOG

89 บล็อก (Blog) ศัพท์น่ารู้ Blogging = การเขียนบล็อก การดูแลรักษา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง Blogger = เจ้าของบล็อก คนเขียนบล็อก / ระบบที่ update blog หรือ blog engine Blog posts/Posts / Entries = บทความที่แสดงบนเว็บ หรือ ถูก post ลงบนเว็บ BLOGBLOG

90 บล็อก (Blog) Blog เป็นเว็บไซต์สำหรับบันทึกเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสาร ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ที่ blogger ท่านหนึ่งๆ สนใจโดยเฉพาะ เป็นการเขียนอย่างอิสระ ทำให้มีลักษณะเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงออกถึงความจริงใจ ในเรื่องที่เขียน อาจเป็นการเขียนบันทึกส่วนตัว บทความเฉพาะ ด้าน เช่น การเมือง กล้องถ่ายรูป กีฬา ฯลฯ การนำเสนออาจเป็น text, hypertext, image และมีการลิงค์ไปยังเว็บหรือบล็อกอื่นๆ ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และยังมีการ update อยู่เสมอ ความหมาย BLOGBLOG

91 บล็อก (Blog) เว็บไซต์ที่เป็นบล็อก มีการ update เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลจัดตามลำดับเวลา (ล่าสุดขึ้นก่อน) มีลิงค์ไปบล็อกอื่นที่ blogger สนใจ หรือได้แสดงความคิดเห็น แบ่งแยกเป็นกลุ่มๆ ตามหัวข้อหลักที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์ชัดเจน BLOGBLOG

92 บล็อก (Blog) ส่วนประกอบ Title Post date Comment Body BLOGBLOG

93 บล็อก (Blog) ส่วนประกอบ ( ต่อ ) Blogroll Trackback Permalink Catagories /tags BLOGBLOG

94 บล็อก (Blog) ชนิดของบล็อก บล็อกข่าวและการเมือง (News & Policies) บล็อกส่วนบุคคล (Personal) บล็อกตามหัวข้อ (Title) บล็อกความร่วมมือ (Collaborative) บล็อกธุรกิจ (Business/Corporate) บล็อกพิเศษ (Special) : moblogs, photoblogs, Vblogs, padcasts (ipod,Mp3) BLOGBLOG

95 บล็อก (Blog) software สำหรับสร้างบล็อก : Nucleus CMS, Movable Type, Drupal, b2volution, boastMachin, Antivlle, Serendipity,WordPress การสร้างบล็อก BLOGBLOG

96 บล็อก และ การเล่าเรื่อง เป็นรูปธรรม ความจำเพาะความเจาะจงสูง มี Context ทำให้อยากเล่ามี Context ไม่จำกัดเวลา มีการลิงค์ จุดเด่นที่ความแปลกของเรื่อง และคนเล่า จุดเด่นที่เป็นบล็อกแรกและบล็อกเดียว มีจุดประสงค์ชัด มีที่ให้ Comment เป็นการสื่อสารทางตรงจาก 1 คน ไปหลายคน เปิดช่องทางให้เข้าถึงได้อย่างอิสระ และหลายช่องทาง คนมักจะฟังมากกว่าโต้ตอบแสดงความคิดได้อิสระ เรื่องที่ดี สะท้อนถึงความเป็น universal บล็อกที่ดี พูดสิ่งที่สร้างสรรค์และมี การเผยแพร่ต่อไปในวงกว้าง ขอบข่ายคือแบ่งปันสารสนเทศ ความหมาย ความรู้ ขอบข่ายคือแบ่งปัน ลิงค์ ความคิด Blog as Stories Stories Blog BLOGBLOG

97 ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของบล็อก บล็อก และ การเล่าเรื่อง เข้าถึงได้ง่ายกว่าวิธี face – to – face สื่อสารได้กว้างกว่า เพราะอยู่ในเน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ เก็บข้อมูลง่าย เรียกดูได้ทุกเวลา มี hyperlink และ cross references ทำให้บรรยากาศการ เล่าง่ายและดีขึ้น BLOGBLOG

98 บล็อกและการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ สร้างความรู้ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ค้นหาความรู้ ผู้ชำนาญ ชุมชนนักปฏิบัติ รวบรวม แยกประเภท สกัดแก่นความรู้ และ สร้างความสัมพันธ์กับความรู้ สร้างลำดับความน่าเชื่อถือ แสดงรายละเอียดของแก่นความรู้อย่างเป็นระบบ BLOGBLOG

99 บล็อก กับ ธุรกิจ วงการธุรกิจใช้บล็อกเพื่อ ช่วยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้า เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับสื่อ ประสานงานในองค์กร ( โครงการ ) บริหารจัดการความรู้ต่างๆ เป็นช่องทางหาบุคลากรมาร่วมงาน ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เว็บหรือบริษัทอยู่ในระดับต้นๆ BLOGBLOG

100 บล็อกคนไทย GotoKnow.org : เป็นแหล่งรวมบล็อก ของชุมชนแนวปฏิบัติ”

101 BLOGBLOG บล็อกคนไทย Keng.com : ให้ความรู้เกี่ยวกับบล็อก

102 102 Socialization แนวทาง การสร้าง และเพิ่มพูนความรู้ในองค์กร ExternalizationInternalization Combination Tacit KnowledgeExplicit Knowledge Tacit Knowledge Nonaka and Takeuchi to Type of Knowledge to

103 103 Socialization เครื่องมือ การสร้างความรู้ขององค์กร ExternalizationInternalization Combination เสวนา Card Technique Affinity Diagram Mind Map Shared Value วิทยากรกระบวนการ Learning Organization Knowledge Portal Web board

104 104 Knowledge Management Improve/Increase Organizational Performance ก ารบริหารจัดการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร Tacit Knowledge Explicit Knowledge Capturing Creating Sharing Leveraging Organizing + Use of ICTs

105 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice -CoP) “…..a group of people who care about a common set of issues, share and develop knowledge in that domain, and thus steward a competence critical to the success of the organization.” “กลุ่มคนที่รวมตัวกันภายใต้ความรู้ และความสนใจร่วมกัน และ ต้องการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการ ทำงานของตน ซึ่งถือได้ว่าไปความสำเร็จขององค์กร” ในปัจจุบัน CoP เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการองค์ความรู้และ การพัฒนา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

106 106 องค์ประกอบหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จของ CoP มี 3 ประการ 1.Head - ความรู้และประสบการณ์ ความสนใจ หรือปัญหาร่วมกัน (domain) 2.Heart - ความรู้สึกมีส่วนร่วมในชุมชน (Community) และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3.Hand - กิจกรรมหรือการกระทำ (Practice) ที่ สมาชิกใน CoP ลงมือปฏิบัติในการแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

107 107 การพัฒนาให้เกิดการแบ่งปันความรู้ควรมุ่งเน้นการ สร้างบรรยากาศ ความเชื่อ และวัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศ การทำงานที่เกิด ขึ้นจริงรอบ ๆ ตัวเรา บรรยากาศ การทำงานที่เกิด ขึ้นจริงรอบ ๆ ตัวเรา ความเชื่อ หรือ ความคาดหวัง ในวิธีปฏิบัติที่อยาก ให้เกิดขึ้น ร่วมกัน ความเชื่อ หรือ ความคาดหวัง ในวิธีปฏิบัติที่อยาก ให้เกิดขึ้น ร่วมกัน การกระทำ ผลการดำเนินการ และประสิทธิผล การกระทำ ผลการดำเนินการ และประสิทธิผล นำไปสู่ บรรยากาศ ความเชื่อ วัฒนธรรมผลลัพธ์

108 108 กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการจัดทำKM ในองค์กร 1.ตั้งกรรมการ KM ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเท่านั้น 2.วางกรอบการพัฒนาองค์กร ที่ใช้ KM เป็นเครื่องมือ 3.ดำเนินการวิเคราะห์องค์ความรู้ขององค์กร/บุคคล 4.ดำเนินการให้เกิด COPs บางกลุ่ม 4.1 กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาองค์กร เช่น ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ในงานใดงานหนึ่งก่อน 4.2 จัดกลุ่มความสนใจในงานนั้นๆ 4.3 สร้างกิจกรรมให้กลุ่มได้พบปะทำความคุ้นเคยซึ่งกันและก่อน 4.4 จากนั้นให้กลุ่มได้พูดคุยเรื่องของงาน ปัญหา ช่วยกันหาทางแก้ไขโดยแต่ ละคนได้ดึงความรู้และประสบการณ์ของตนเองออกมาใช้ 4.5 กลุ่มอาจต้องสร้างแนวทางในปฏิบัติร่วมกัน 4.6 มหาวิทยาลัยควรได้จัดการอำนวยความสะดวก และให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้

109 W

110 110 Workshop ท่านจะบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของท่านอย่างไร ท่านจะบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของท่านอย่างไร การกำหนดเป้าหมาย(Knowledge Vision) การกำหนดเป้าหมาย(Knowledge Vision) สร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้(Knowledge Sharing) สร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้(Knowledge Sharing) สะสมองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี(Knowledge Asset) สะสมองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี(Knowledge Asset) Knowledge Vision Knowledge Sharing Knowledge Asset

111 111Workshop การกำหนดเป้าหมาย(Knowledge Vision) การกำหนดเป้าหมาย(Knowledge Vision) 1. ประธานแจกกระดาษ A6 สีเขียวให้สมาชิกท่านละ 1 แผ่น 2. สมาชิกแต่ละท่านคิดเป้าหมายของประเด็นกลุ่มที่ได้รับ ในมุมมองของตนเอง เขียน เป็นข้อความ หรือวาดภาพ ลงการ์ดสีเขียว 3. เมื่อสมาชิกเขียนเสร็จแล้ว ส่งให้ประธาน เพื่อสลับลำดับไม่ให้เรียงกันหยิบทีละแผ่น อ่านให้ฟัง และแสดงความคิดเห็น 4. ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย ในปัจจัยต่างๆ ถ้าสมาชิกท่านใด ยังมี มุมมองใหม่ สามารถ อภิปรายเพิ่มเติม 5. เลขาฯบันทึกทุกแนวคิด จัดกลุ่มที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน เมื่อได้ประเด็นครบให้ จัดเรียงขึ้น Chart ท่านจะบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของท่านอย่างไร Knowledge Vision

112 112Workshop กระบวนการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Sharing) กระบวนการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Sharing)ทำอย่างไรที่จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นจริง ท่านจะบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของท่านอย่างไร Knowledge Sharing

113 113 การถ่ายทอดความรู้ด้วยการแบ่งปันความรู้ - Knowledge Sharing การถ่ายทอดความรู้ด้วยการแบ่งปันความรู้ - Knowledge Sharing แบ่งปัน ประสบการณ์ ความสำเร็จ/ปัญหา ในงานของตน แบ่งปัน ประสบการณ์ ความสำเร็จ/ปัญหา ในงานของตน ผลัดกัน เล่าเรื่อง ระบบที่ภูมิใจ/แนวทางการแก้ไข เมื่อประสบปัญหา ผลัดกัน เล่าเรื่อง ระบบที่ภูมิใจ/แนวทางการแก้ไข เมื่อประสบปัญหา ฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่โต้แย้ง เคารพในทุกความคิดเห็น ฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่โต้แย้ง เคารพในทุกความคิดเห็น วิเคราะห์ประเด็น เพื่อจัดความรู้เป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ประเด็น เพื่อจัดความรู้เป็นหมวดหมู่ บันทึก ประเด็น ตัวอย่างประสบการณ์ แหล่งข้อมูล บันทึก ประเด็น ตัวอย่างประสบการณ์ แหล่งข้อมูล Knowledge Sharing Workshopท่านจะบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของท่านอย่างไร

114 114 แบ่งปันความรู้ - สู่คลังประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ - สู่คลังประสบการณ์ แหล่งข้อมูลตัวอย่างประสบการณ์ประเด็นความรู้ คลังประสบการณ์เรื่อง............................................................ บันทึกเรื่องราวลงคลัง Knowledge Sharing Workshop ท่านจะบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของท่านอย่างไร

115 115Workshop เครื่องมือช่วยในการบันทึก และถ่ายทอดองค์ความรู้ เครื่องมือช่วยในการบันทึก และถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Asset) ท่านจะบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของท่านอย่างไร Knowledge Asset ท่านจะนำเครื่องมือใดบ้าง เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ อย่างไร

116 116 การสร้างหน่วยกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็น หน่วยงานมืออาชีพที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง (High Performance Organization) การสร้างหน่วยกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็น หน่วยงานมืออาชีพที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง (High Performance Organization) ป รับโครงสร้างให้พร้อมต่อการบริหารความรู้ การจัดตั้ง Strategic Cluster ศูนย์สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย (PI-Policies Innovations) ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย (PI-Policies Innovations) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย (UR-University Research) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย (UR-University Research) ศูนย์นวัตกรรมระบบ (SI-Systems Innovations) ศูนย์นวัตกรรมระบบ (SI-Systems Innovations)

117 117 Organization Communication Improvement

118 118 วั ฒนธรรมการเสวนา เสวนาสัญจร โดยจะเยี่ยมเยียน ตามภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ในฐานะตัวกลางในการประสานให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใน มหาวิทยาลัย เสวนาสัญจร โดยการประชุม change agent ทุก 2 เดือน เพื่อ ถ่ายทอดแนวคิดสร้างความเข้าใจ ร่วมกัน เช่น การกระจาย แนวคิด 6+1 flagships (เป้าหมาย หลักขององค์กร 7 เรื่อง) เสวนาสัญจร

119 119 วั ฒนธรรมควายคู่-ควายรู้คู่ควายแรง-วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถต้องรวมปราชญ์ศาสตร์พึงมีที่หลากหลาย ทำงานร่วมรวมพลังทั้งใจกายเปรียบดั่งควายไถนาอยู่เคียงคู่กัน ควายหนึ่งคือควายแรงเป็นควายรุ่นช่วยดันดุนหนุนแรงอย่างแข็งขัน อุตสาหะมานะสร้างสารพันร่วมผลักดันพร้อมเรียนรู้คู่องค์กร อีกควายหรือคือควายเฒ่าเรียกควายรู้เปรียบดั่งครูผู้ชี้นำคำสั่งสอน ประคับช่วยประคองให้ไม่สั่นคลอนดุจภัสสรส่องสว่างหนทางไกล จึงต้องรวมพลังคู่มุ่งสู่หนึ่งสร้างควายซึ่งรู้คู่แรงแปลงพันธุ์ใหม่ เติมความรู้คู่หลักคิดเสริมจิตใจควายพันธุ์ไทยก้าวไกลในสากล ธนิตสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้าธนบุรี

120 120 แนวคิดการจัดการองค์ความรู้ Training  Learning Training  Learning Vertical  Horizontal Vertical  Horizontal เน้นทฤษฎี  เน้นปฏิบัติ เน้นทฤษฎี  เน้นปฏิบัติ ผู้สอน  ผู้อำนวยความสะดวก ผู้สอน  ผู้อำนวยความสะดวก วิชาเป็นตัวตั้ง  ชีวิตเป็นตัวตั้ง วิชาเป็นตัวตั้ง  ชีวิตเป็นตัวตั้ง

121 121 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การกำหนดให้เป็น วาระแห่งองค์กร (ผู้บริหารต้องทำจริง) การกำหนดให้เป็น วาระแห่งองค์กร (ผู้บริหารต้องทำจริง) การสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้ทำ ติดตามต่อเนื่อง (ต้องมี communication Team-Change Agent ) การสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้ทำ ติดตามต่อเนื่อง (ต้องมี communication Team-Change Agent ) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ปรับวัฒนธรรม (ต้องสร้างวัฒนธรรมการเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยน บันทึก เผยแพร่ ) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ปรับวัฒนธรรม (ต้องสร้างวัฒนธรรมการเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยน บันทึก เผยแพร่ ) การกำหนดเป้าหมายให้ชัดว่า จัดการองค์ความรู้เพื่ออะไร การกำหนดเป้าหมายให้ชัดว่า จัดการองค์ความรู้เพื่ออะไร การรู้สถานการณ์ว่า การจัดการองค์ความรู้องค์กรอยู่ในระดับใด การรู้สถานการณ์ว่า การจัดการองค์ความรู้องค์กรอยู่ในระดับใด Initiative Initiative Implementation Implementation Improvement Improvement Integration Integration

122 122 ภาพแสดงลักษณะ โครงสร้างและการ สื่อสาร KM การจัดการ การเรียนการสอน การบริหารจัดการ งานวิจัย สร้างเสริมสุขภาพ อื่น ๆ วิชาชีพพยาบาล Corporate Intelligent ประชาคม External Information Impact ภาพฉาย อนาคต การสร้าง KM

123 123 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. ท่านได้อะไรจากการสัมมนาในครั้งนี้ ? 2. ท่านตั้งใจจะทำอะไรนับแต่บัดนี้ ? จากสิ่งที่ท่านได้ 3. ใครคือผู้รับผิดชอบในสิ่งที่จะต้องทำต่อไป ? 4. ความรับผิดชอบจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร ? 5. ทำไมถึงเป็นความรับผิดชอบของท่าน ? 6. ท่านจะสร้างจุดมุ่งหมายร่วมของทุกคนให้ร่วมคิด ร่วมสร้าง ได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management in Organization รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google