งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้
โดยเพิ่มคำสั่งการเลือกชุดภาษาไทย

2 mysql_query("set NAMES tis620");
เปิดไฟล์ save_db.php เพิ่ม code ถัดจาก mysql_select_db("register",$c); ดังนี้ mysql_query("set NAMES tis620");

3 ทดลองกรอกข้อมูลภาษาไทย จากไฟล์ form.html
แล้วดูข้อมูลใน phpMyAdmin ว่าข้อมูลที่กรอกเป็นภาษาไทย แสดงผลถูกต้องหรือไม่

4 การใช้คำสั่ง SQL เพื่อ Query ข้อมูลต่างๆ

5 การเลือกข้อมูลทั้งหมด
$sql = "SELECT * from TableName"; $sql = "SELECT * from userinfo"; (download ไฟล์ sql_query.php)

6

7 การเรียงลำดับข้อมูล $sql = "SELECT * from userinfo order by id";
$sql = "SELECT * from TableName order by FieldName"; $sql = "SELECT * from userinfo order by id"; $sql = "SELECT * from userinfo order by id desc"; desc หมายถึงเรียงจากมากไปน้อย (descend)

8 การเลือกข้อมูลบาง field
$sql = "SELECT FieldName, FieldName,… from userinfo"; $sql = "SELECT id, username, password from userinfo";

9 เงื่อนไขสำหรับคำเหมือน เหมือนทั้งหมด ไม่เหมือนทั้งหมด
$sql = "SELECT * from TableName where เงื่อนไข..."; เหมือนทั้งหมด $sql = "SELECT * from userinfo where name = ‘ปริศนา’ "; ไม่เหมือนทั้งหมด $sql = "select *from userinfo where name != ‘ปริศนา' ";

10 $sql = "SELECT * from userinfo where name LIKE ‘%...%’ ";
เหมือนบางส่วน $sql = "SELECT * from userinfo where name LIKE ‘%...%’ "; ยังมีปัญหา run ไม่ได้

11 $sql = "select *from userinfo where id<10 and id >3 ";
แบบผสม $sql = "select *from userinfo where id<10 and id >3 ";

12 Assignment ให้รับข้อมูลจากฟอร์ม เช่น ค้นหาจากชื่อ
แทนการกรอกชื่อเข้าไปใน code โดยตรง


ดาวน์โหลด ppt แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google