งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอก เป็นภาษาไทยได้ โดยเพิ่มคำสั่งการเลือกชุด ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอก เป็นภาษาไทยได้ โดยเพิ่มคำสั่งการเลือกชุด ภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอก เป็นภาษาไทยได้ โดยเพิ่มคำสั่งการเลือกชุด ภาษาไทย

2 เปิดไฟล์ save_db.php เพิ่ม code ถัดจาก mysql_select_db("register",$c); ดังนี้ mysql_query("set NAMES tis620");

3 ทดลองกรอกข้อมูลภาษาไทย จากไฟล์ form.html แล้วดูข้อมูลใน phpMyAdmin ว่า ข้อมูลที่กรอกเป็นภาษาไทย แสดงผลถูกต้องหรือไม่

4 การใช้คำสั่ง SQL เพื่อ Query ข้อมูล ต่างๆ

5 $sql = "SELECT * from TableName"; การเลือกข้อมูล ทั้งหมด (download ไฟล์ sql_query.php) $sql = "SELECT * from userinfo";

6

7 $sql = "SELECT * from TableName order by FieldName"; การเรียงลำดับข้อมูล $sql = "SELECT * from userinfo order by id"; $sql = "SELECT * from userinfo order by id desc"; desc หมายถึงเรียงจากมากไปน้อย (descend)

8 $sql = "SELECT FieldName, FieldName,… from userinfo"; การเลือกข้อมูลบาง field $sql = "SELECT id, username, password from userinfo";

9 เงื่อนไขสำหรับคำ เหมือน $sql = "SELECT * from TableName where เงื่อนไข..."; เหมือนทั้งหมด $sql = "SELECT * from userinfo where name = ‘ ปริศนา ’ "; $sql = "select *from userinfo where name != ‘ ปริศนา ' "; ไม่เหมือนทั้งหมด

10 เหมือนบางส่วน $sql = "SELECT * from userinfo where name LIKE ‘%...%’ "; ยังมีปัญหา run ไม่ได้

11 $sql = "select *from userinfo where id 3 "; แบบผสม

12 ให้รับข้อมูลจากฟอร์ม เช่น ค้นหาจาก ชื่อ แทนการกรอกชื่อเข้าไปใน code โดยตรง Assignment


ดาวน์โหลด ppt แก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถกรอก เป็นภาษาไทยได้ โดยเพิ่มคำสั่งการเลือกชุด ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google