งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย เรื่อง วิถีการดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย เรื่อง วิถีการดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย เรื่อง วิถีการดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทุนสนับสนุนของ European Community (EU)

2 ผู้ให้ทุน European Community (EU)
ผู้รับทุน คณะรัฐศาสตร์ และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (รองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นางสุริยา วีรวงศ์ (ชำนาญการ 8 ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยนักวิจัย 4 คน

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union) ประกอบด้วย ประเทศไทย เวียดนาม ลาว สหราชอาณาจักร เดนมาร์ค และ อิตาลี โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยด้านระเบียบวิธีการวิจัย และผลการวิจัย เชิงนโยบายสาธารณะ จากการดำเนินการวิจัยภาคสนามของแต่ละประเทศ

4 สถานที่ปฏิบัติงานภาคสนามในประเทศไทย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมชน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3 ชุมชน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ชุมชน

5 การสร้างเครือข่าย ประชุมวางแผนปฏิบัติการ กำหนดระเบียบวิธีการวิจัย และสรุป ผลการทดสอบระเบียบวิธีวิจัย ระหว่าง Co-partners 6 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงฮานอย เวียดนาม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และ Roskilde University เดนมาร์ค ประชุมสรุปผลการวิจัยเบื้องต้น ร่างรายงานการวิจัย ระหว่าง Co-partners 6 ประเทศ ณ สถาบันวิจัยป่าไม้หลวงพระบาง ลาว และ Hull University + Durham University สหราชอาณาจักร นำเสนอรายงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ “International Conference of Asian Studies” และประชุม “EU Asia Link Project” ณ National University สิงคโปร์

6 แผนการดำเนินงานในอนาคต
การจัดหลักสูตรปริญญาโทระหว่างประเทศสาขา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวิชาบรรยายในปีที่ 1 และการวิจัยภาคสนามในประเทศเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ในปีที่ 2 ของหลักสูตร ขณะนี้สหภาพยุโรป (European Union) ได้รับร่างหลักสูตรแล้ว และอยู่ ในระหว่างพิจารณาให้ทุน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย เรื่อง วิถีการดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google