งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย เรื่อง วิถี การดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย เรื่อง วิถี การดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย เรื่อง วิถี การดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทุนสนับสนุนของ European Community (EU)

2  ผู้ให้ทุน European Community (EU)  ผู้รับทุน คณะรัฐศาสตร์ และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย • ดร. วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ ( รอง ศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ) ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ) • นางสุริยา วีรวงศ์ ( ชำนาญการ 8 ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) • ผู้ช่วยนักวิจัย 4 คน

3 • วัตถุประสงค์ของ โครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยของ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union) ประกอบด้วย ประเทศไทย เวียดนาม ลาว สหราชอาณาจักร เดนมาร์ค และ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยของ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union) ประกอบด้วย ประเทศไทย เวียดนาม ลาว สหราชอาณาจักร เดนมาร์ค และ อิตาลี โดยเน้นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การวิจัยด้านระเบียบ วิธีการวิจัย และผลการวิจัย อิตาลี โดยเน้นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การวิจัยด้านระเบียบ วิธีการวิจัย และผลการวิจัย เชิงนโยบายสาธารณะ จาก การดำเนินการวิจัยภาคสนามของ แต่ละประเทศ เชิงนโยบายสาธารณะ จาก การดำเนินการวิจัยภาคสนามของ แต่ละประเทศ

4 • สถานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ในประเทศไทย  อ. ปะทิว จ. ชุมพร 3 ชุมชน  อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 3 ชุมชน  อ. กุดชุม จ. ยโสธร 3 ชุมชน

5 • การสร้างเครือข่าย  ประชุมวางแผนปฏิบัติการ กำหนดระเบียบ วิธีการวิจัย และสรุป ผลการทดสอบระเบียบวิธีวิจัย ระหว่าง Co-partners 6 ประเทศ ผลการทดสอบระเบียบวิธีวิจัย ระหว่าง Co-partners 6 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงฮานอย เวียดนาม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยกรุงฮานอย เวียดนาม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และ Roskilde University เดนมาร์ค ประเทศไทย และ Roskilde University เดนมาร์ค  ประชุมสรุปผลการวิจัยเบื้องต้น ร่างรายงาน การวิจัย ระหว่าง Co-partners 6 ประเทศ ณ สถาบันวิจัยป่าไม้หลวงพระบาง ลาว และ Hull University + Durham University สหราชอาณาจักร และ Hull University + Durham University สหราชอาณาจักร  นำเสนอรายงานวิจัยในการประชุมทาง วิชาการ “International Conference of Asian Studies” และ ประชุม “EU Asia Link Project” Conference of Asian Studies” และ ประชุม “EU Asia Link Project” ณ National University สิงคโปร์ ณ National University สิงคโปร์

6 • แผนการดำเนินงาน ในอนาคต การจัดหลักสูตรปริญญาโท ระหว่างประเทศสาขา การจัดหลักสูตรปริญญาโท ระหว่างประเทศสาขา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมี วิชาบรรยายในปีที่ 1 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมี วิชาบรรยายในปีที่ 1 และการวิจัยภาคสนามในประเทศ เอเชียตะวันออก และการวิจัยภาคสนามในประเทศ เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ในปีที่ 2 ของหลักสูตร ขณะนี้สหภาพยุโรป เฉียงใต้ในปีที่ 2 ของหลักสูตร ขณะนี้สหภาพยุโรป (European Union) ได้รับร่าง หลักสูตรแล้ว และอยู่ (European Union) ได้รับร่าง หลักสูตรแล้ว และอยู่ ในระหว่างพิจารณาให้ทุน คาดว่า จะเริ่มดำเนินการ ในระหว่างพิจารณาให้ทุน คาดว่า จะเริ่มดำเนินการ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย เรื่อง วิถี การดำรงชีวิต อย่างยั่งยืนในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ Food Security and Sustainable Livelihoods in South East Asia ตามประกาศโครงการวิจัยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google