งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง
บทที่ 7 การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง

2 การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Adobe Dreamweaver จะมีลักษณะและวิธีการพิมพ์คล้ายกับโปรแกรม Microsoft Word จึงทำให้เรียนรู้ได้ง่าย โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ 2. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ 3. กำหนดค่าต่างๆ ในกรอบ Properties เช่น ขนาด สี และรูปแบบการจัดข้อความ ทั้งนี้ การกำหนดค่าแบบตัวอักษรนั้นไม่ควรเปลี่ยน 4. ถ้าต้องการให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้คลิกที่รูปเครื่องมือ Center ในกรอบ Properties 5. ยกเลิกแถบสี

3 กำหนดแบบตัวอักษร (ควรกำหนดเป็น Default Font หรือ Ms Sans Serif) ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร ตัวหน้า ตัวเอียง ชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง ชิดขวา การพิมพ์ข้อความเป็นประโยค โปรแกรมจะทำการตัดคำให้เองโดยอัตโนมัติ แต่ควรที่จะเว้นวรรค บ่อยครั้ง เพราะจะได้สะดวกในการตัดคำให้สวยงาม การเว้นวรรค โปรแกรมจะกำหนดให้เว้นวรรค ปกติได้ 1 เคาะเท่านั้น แต่สามารถทำได้โดยการกำหนดแป้น Shift และ Ctrl ค้างไว้ แล้วเคาะ คานเว้นวรรคตามจำนวนที่ต้องการ

4 การสร้างตาราง การสร้างตารางจะช่วยให้การจัดรูปแบบข้อความเป็นระเบียบและสวยงาม มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. คลิกรูปเครื่องมือ Insert Table 2. จะปรากฏกรอบดังนี้

5 การสร้างตาราง 3. กำหนดค่าต่างๆ Rows = แถว (R) Columns = คอลัมน์ (C)
Table Width = ความกว้าง (W) มีค่าเป็น Percent หรือ Pixel ทั้งนี้ ถ้ากำหนดเป็น Percent ขนาดตารางจะย่อและขยายตามขนาดของหน้าจอ แต่ถ้ากำหนดเป็น Pixel ขนาดของตารางจะคงที่ Border = ขนาดเส้นตาราง (B) ถ้าไม่ต้องการให้กำหนดเป็น 0 Call Padding = ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือรูปภาพกับเส้นตาราง (P) Call Spacing = ระยะห่างระหว่างเส้นตาราง (S)

6 การสร้างตาราง 4. คลิก OK 5. จะได้ตารางที่ต้องการตาราง
6. ถ้าต้องการให้ตารางที่สร้างขึ้นอยู่กึ่งกลาง ให้กำหนดค่า Align ที่กรอบ Properties ให้เป็น Center (ทั้งนี้จะต้องคลิกบริเวณเส้นตารางให้ขึ้นจุดก่อน) อนึ่ง การแก้ไขค่าที่กำหนดในการสร้างตาราง สามารถที่แก้ที่กรอบ Properties ของตารางได้

7 การสร้างตาราง การกำหนดสีพื้นของตาราง การกำหนดเส้นขอบตาราง
1. คลิกบริเวณเซลล์ (Cell) ที่ต้องการ 2. คลิกที่ปุ่ม Bg Color ของกรอบ Properties 3. คลิกสีที่ต้องการ การกำหนดเส้นขอบตาราง การกำหนดเส้นขอบตาราง จะต้องกำหนด Border อย่างน้อย =1 เสียก่อนจึงจะตี กรอบเส้นได้ 1. คลิกที่เส้นตารางให้ขึ้นจุด 2. กำหนดที่ Border ของกรอบ Properties 3. กำหนดขนาดที่ต้องการ

8 การสร้างตาราง การเพิ่มแถว การแทรกแถว
1. คลิกให้เคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์ของแถวสุดท้าย 2. กดแป้น Tab การแทรกแถว 1. คลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณแถวที่ต้องการแทรก 2. คลิกที่ Table 3. คลิกที่ Insert Row

9 การสร้างตาราง การลบแถว การปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์
1. คลิกให้เคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์ของแถวที่ต้องการลบ 2. กดแป้น Tab 3. คลิกที่ Delete Row การเพิ่มและการแทรก Column ใช้วิธีเดียวกับการเพิ่มและแทรก Row ส่วนการลบ Column ก็ทำเช่นเดียวกับการลบ Row โดยเปลี่ยนจาก Row เป็น Column การปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ 1. เลื่อนเมาส์ไปที่บริเวณเส้นแบ่งตารางที่ต้องการ 2. กดเมาส์ค้างไว้ 3. ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ตารางที่สร้างขึ้นจะมีเส้นบอกขนาดของตารางเป็น Percent และ Pixel ด้วย

10 การสร้างตาราง การรวมเซลล์ 1. ลากเมาส์คลุมเซลล์ที่ต้องการรวม
2. คลิกที่รูปเครื่องมือ Merge Selected Cell Using Span

11 การสร้างตาราง การแบ่งเซลล์ การลบทั้งตาราง
1. คลิกให้เคอร์เซอร์อยู่บริเวณเซลล์ที่ต้องการแบ่ง 2. คลิกที่ Spit Cell into Rows and Column การลบทั้งตาราง 1. คลิกที่เส้นตารางให้ขึ้นจุด 2. กดแป้น Delete

12 The End


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google