งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง. การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Adobe Dreamweaver จะมีลักษณะและวิธีการพิมพ์คล้ายกับ โปรแกรม Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง. การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Adobe Dreamweaver จะมีลักษณะและวิธีการพิมพ์คล้ายกับ โปรแกรม Microsoft."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง

2 การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Adobe Dreamweaver จะมีลักษณะและวิธีการพิมพ์คล้ายกับ โปรแกรม Microsoft Word จึงทำให้เรียนรู้ได้ง่าย โดย มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ 2. ทำแถบสีคลุมข้อความที่ต้องการ 3. กำหนดค่าต่างๆ ในกรอบ Properties เช่น ขนาด สี และรูปแบบการจัดข้อความ ทั้งนี้ การกำหนดค่าแบบ ตัวอักษรนั้นไม่ควรเปลี่ยน 4. ถ้าต้องการให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้คลิกที่ รูปเครื่องมือ Center ในกรอบ Properties 5. ยกเลิกแถบสี

3 การพิมพ์ข้อความเป็นประโยค โปรแกรมจะทำการตัดคำ ให้เองโดยอัตโนมัติ แต่ควรที่จะเว้นวรรค บ่อยครั้ง เพราะ จะได้สะดวกในการตัดคำให้สวยงาม การเว้นวรรค โปรแกรม จะกำหนดให้เว้นวรรคปกติได้ 1 เคาะเท่านั้น แต่สามารถ ทำได้โดยการกำหนดแป้น Shift และ Ctrl ค้างไว้ แล้วเคาะ คานเว้นวรรคตามจำนวนที่ต้องการ ขนาด ตัวอักษร สีตัวอักษร ตัวหน้า ตัวเอียง ชิดซ้าย จัด กึ่งกลาง ชิดขวา กำหนดแบบ ตัวอักษร ( ควรกำหนด เป็น Default Font หรือ Ms Sans Serif)

4 การสร้างตาราง การสร้างตารางจะช่วยให้การจัดรูปแบบข้อความเป็น ระเบียบและสวยงาม มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. คลิกรูปเครื่องมือ Insert Table 2. จะปรากฏกรอบดังนี้

5 การสร้างตาราง 3. กำหนดค่าต่างๆ Rows = แถว (R) Columns = คอลัมน์ (C) Table Width = ความกว้าง (W) มีค่าเป็น Percent หรือ Pixel ทั้งนี้ ถ้ากำหนดเป็น Percent ขนาดตาราง จะย่อและขยายตามขนาดของหน้าจอ แต่ถ้ากำหนด เป็น Pixel ขนาดของตารางจะคงที่ Border = ขนาดเส้นตาราง (B) ถ้าไม่ต้องการให้ กำหนดเป็น 0 Call Padding = ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือ รูปภาพกับเส้นตาราง (P) Call Spacing = ระยะห่างระหว่างเส้นตาราง (S)

6 การสร้างตาราง 4. คลิก OK 5. จะได้ตารางที่ต้องการตาราง 6. ถ้าต้องการให้ตารางที่สร้างขึ้นอยู่กึ่งกลาง ให้ กำหนดค่า Align ที่กรอบ Properties ให้เป็น Center ( ทั้งนี้จะต้องคลิกบริเวณเส้นตารางให้ขึ้นจุดก่อน ) อนึ่ง การแก้ไขค่าที่กำหนดในการสร้างตาราง สามารถที่แก้ที่กรอบ Properties ของตารางได้

7 การสร้างตาราง

8 การสร้างตาราง

9 การสร้างตาราง

10 การสร้างตาราง

11 การสร้างตาราง

12 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การพิมพ์ข้อความ และการสร้างตาราง. การพิมพ์ข้อความ การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Adobe Dreamweaver จะมีลักษณะและวิธีการพิมพ์คล้ายกับ โปรแกรม Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google