งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Programming With C Data Input & Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Programming With C Data Input & Output."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Programming With C Data Input & Output

2 Printing Data Printing Data from Program printf( ) putchar( )

3 putchar( ) Function รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่น putchar( charVarName ) ;
Ex.. char c1 = ‘A’ , c2 = ‘B’ ; putchar(c1) ; putchar(c2) ;

4 printf( ) Function รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่น printf(“control string”) ;
printf(“control string”, var1,var2,….) ; control string หมายถึงข้อความ, รหัสชนิดข้อมูลและรหัสควบคุมการแสดงผล

5 printf( ) Function รหัสชนิดข้อมูล รหัส ชนิดข้อมูล รหัส ชนิดข้อมูล %c
Character %d Integer %e Exponential %f Floating-point %g รหัส ชนิดข้อมูล %ld Long integer %o Octal integer %s String %u Unsigned integer %x Hex integer

6 printf( ) Function รหัสควบคุมการแสดงผล (Escape Sequences) Code Meaning
Bell \b Backspace \t Hor. Tab \v Ver. Tab \n New line Code Meaning \r Carriage return \” Quote sign \’ Apostrophe \? Question mark \\ Backslash

7 printf( ) Function int a = 100 ; float fp = 12.5 ; char ch = ‘w’ ;
printf(“a = %d”,a); printf(“fp = %f\tch = %c\n”,fp,ch) ;

8 Entering Data Entering Data into Program
scanf( )  รับข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร และสตริง getchar( )  รับข้อมูลตัวอักษร getch( )  รับข้อมูลตัวอักษร getche( )  รับข้อมูลตัวอักษร

9 Character Input getchar( ) CharVarName = getchar( ) ; getch( )
getche( ) CharVarName = getche( ) ;

10 Character Input #include<stdio.h> #include<conio.h>
void main() { char c1, c2, c3; printf("Enter c1 : "); c1 = getchar(); printf("Enter c2 : "); c2 = getch(); printf("Enter c3 : "); c3 = getche(); printf("\n\nc1 ; %c, c2 = %c, c3 = %c\n",c1,c2,c3); }

11 scanf( ) Function รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่น
scanf(“control code”,&var1,&var2, …) ; control code หมายถึงรหัสชนิดข้อมูล และรหัสควบคุม (ใช้รหัสเช่นเดียวกับฟังก์ชั่น printf)

12 scanf( ) Function int a; float b; char c;
printf(“Enter an integer number : “) ; scanf(“%d”,&a); printf(“Enter a float and character : “); scanf(“%f\t%c”,&b,&c) ;

13 String input and output
gets(stringName) ; scanf(“%s”,stringName) ; String output puts(stringName) ; printf(“%s”,stringName) ;

14 String input and output
String  Array of Character char name1[20] , name2[20] ; gets(name1) ; scanf(“%s”,name1) ; puts(name1) ; printf(“%s”,name2) ;

15 More about prntf( ) int a = 123 ; float b = 123.456 ;
printf(“%d %f”,a,b) ; printf(“%10d %10.3f”,a,b) ; printf(“%-10d %-10.3f”,a,b) ;

16 Assignment เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าข้อมูลและคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 10 ตัว และทำการคำนวณหาค่าผลรวมและค่าเฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt Programming With C Data Input & Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google