งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Programming With C Data Input & Output. Printing Data Printing Data from Program printf( ) putchar( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Programming With C Data Input & Output. Printing Data Printing Data from Program printf( ) putchar( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Programming With C Data Input & Output

2 Printing Data Printing Data from Program printf( ) putchar( )

3 putchar( ) Function รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่น putchar( charVarName ) ; Ex.. char c1 = ‘A’, c2 = ‘B’ ; putchar(c1) ; putchar(c2) ;

4 printf( ) Function รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่น printf(“control string”) ; printf(“control string”, var1,var2,….) ; control string หมายถึงข้อความ, รหัสชนิดข้อมูล และรหัสควบคุมการแสดงผล

5 printf( ) Function รหัสชนิดข้อมูล รหั ส ชนิดข้อมูล %cCharacter %dInteger %eExponential %fFloating-point %gFloating-point รหั ส ชนิดข้อมูล %ldLong integer %oOctal integer %sString %uUnsigned integer %xHex integer

6 printf( ) Function รหัสควบคุมการแสดงผล (Escape Sequences) CodeMeaning \aBell \bBackspace \tHor. Tab \vVer. Tab \nNew line CodeMeaning \r Carriage return \”Quote sign \’Apostrophe \? Question mark \\Backslash

7 printf( ) Function int a = 100 ; float fp = 12.5 ; char ch = ‘w’ ; printf(“a = %d”,a); printf(“fp = %f\tch = %c\n”,fp,ch) ;

8 Entering Data Entering Data into Program scanf( )  รับข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร และสตริง getchar( )  รับข้อมูลตัวอักษร getch( )  รับข้อมูลตัวอักษร getche( )  รับข้อมูลตัวอักษร

9 Character Input getchar( ) CharVarName = getchar( ) ; getch( ) CharVarName = getch( ) ; getche( ) CharVarName = getche( ) ;

10 Character Input #include void main() { char c1, c2, c3; printf("Enter c1 : "); c1 = getchar(); printf("Enter c2 : "); c2 = getch(); printf("Enter c3 : "); c3 = getche(); printf("\n\nc1 ; %c, c2 = %c, c3 = %c\n",c1,c2,c3); }

11 scanf( ) Function รูปแบบการใช้งานฟังก์ชั่น scanf(“control code”,&var1,&var2, …) ; control code หมายถึงรหัสชนิดข้อมูล และ รหัสควบคุม ( ใช้รหัสเช่นเดียวกับฟังก์ชั่น printf)

12 scanf( ) Function int a; float b; char c; printf(“Enter an integer number : “) ; scanf(“%d”,&a); printf(“Enter a float and character : “); scanf(“%f\t%c”,&b,&c) ;

13 String input and output String input gets(stringName) ; scanf(“%s”,stringName) ; String output puts(stringName) ; printf(“%s”,stringName) ;

14 String input and output String  Array of Character char name1[20], name2[20] ; gets(name1) ; scanf(“%s”,name1) ; puts(name1) ; printf(“%s”,name2) ;

15 More about prntf( ) int a = 123 ; float b = 123.456 ; printf(“%d %f”,a,b) ; printf(“%10d %10.3f”,a,b) ; printf(“%-10d %-10.3f”,a,b) ;

16 Assignment 1. เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าข้อมูลและ คำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม 2. เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข จำนวนเต็ม 10 ตัว และทำการ คำนวณหาค่าผลรวมและค่าเฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt Programming With C Data Input & Output. Printing Data Printing Data from Program printf( ) putchar( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google