งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station 3. Communication Network 4. Central Monitoring Station (CMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station 3. Communication Network 4. Central Monitoring Station (CMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station 3. Communication Network 4. Central Monitoring Station (CMS)

2 Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation เป็นเครื่องมือ หรือเซ็นเซอร์ที่ เชื่อมต่อกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ ถูกควบคุมหรือถูกตรวจสอบ อุปกรณ์นี้ จะเปลี่ยน Physical Parameter เช่น Fluid Flow,Velocity,Fluid Level ให้เป็น Electrical Signal เช่น Voltage หรือ Current ซึ่งสามารถ อ่านค่าเหล่านี้ได้โดย Remote Station Equipment ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นได้ทั้ง Analog และ Digital

3 Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 2. Remote Station เป็นส่วนที่ทำการรวบรวมข้อมูล จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และส่งไป ยังศูนย์กลางระบบ SCADA ซึ่งอาจจะ เป็น Remote Terminal Unit (RTU) หรือ Programmable Logic Controller (PLC) ก็ได้ RTU คือ อุปกรณ์ใช้ในการตรวจจับสัญญาณ จาก Field Sensor แล้วส่งสัญญาณ ข้อมูลให้ Controller ควบคุม อุปกรณ์

4 Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 2. Remote Station Remote Station แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 2.1 Single Board : input และ output เป็น Fixed Nmber จะมีราคา ถูกแต่ไม่สามารถรองรับการขยายของ ระบบสมัยใหม่ได้ 2.2 Modular Board : สามารถรองรับ การขยาย Remote Station ได้ แต่ ราคาค่อนข้างแพง

5 Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 3. Communication Network เป็นการส่งข้อมูลดิจิตอลระหว่าง สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง โดย ผ่านตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร เช่น สายเคเบิล คลื่นวิทยุ

6 Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 4. Central Monitoring Station (CMS) เป็นศูนย์กลางของระบบ SCADA โดยรับข้อมูลมาประมวลผลและทำการ แสดงกระบวนการบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์

7 Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 4. Central Monitoring Station (CMS) ซอฟต์แวร์จะต้องทำงานแบบ Multitasking ได้ ดังต่อไปนี้ a. สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์รับส่ง สัญญาณ b. แสดงค่าที่อ่านได้บนจอภาพ c. เก็บบันทึกข้อมูลระยะยาวบน หน่วยความจำ d. ตรวจสอบสัญญาณเตือนและแสดง สัญญาณเตือน e. คำนวณค่า เก็บบันทึก และการ ควบคุม f. พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานบน จอภาพ g. ตอบรับข้อมูลที่ป้อนผ่านแป้นพิมพ์

8 Sampan langpamun SCAD A ลักษณะพิเศษของสกาดา ลักษณะพิเศษของระบบ SCADA ที่ต่างจากระบบควบคุมด้วย ระบบคอมพิวเตอร์อื่น คือ ระบบ SCADA มีอุปกรณ์ปลายทางที่ถูก ควบคุมจะอยู่ ในตำแหน่งที่ห่างไกล จากศูนย์กลางระบบคอมพิวเตอร์ที่มี ผู้สั่งการ โดยการส่งสัญญาณ ควบคุมจะถูกส่งผ่านสื่ออื่นเป็น ตัวกลาง เช่น คลื่นวิทยุ microwave หรือระบบสื่อสารดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt Sampan langpamun SCAD A ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station 3. Communication Network 4. Central Monitoring Station (CMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google