งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station
3. Communication Network 4. Central Monitoring Station (CMS)

2 1. Field Instrumentation
ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation เป็นเครื่องมือ หรือเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ถูกควบคุมหรือถูกตรวจสอบ อุปกรณ์นี้จะเปลี่ยน Physical Parameter เช่น Fluid Flow ,Velocity,Fluid Level ให้เป็น Electrical Signal เช่น Voltage หรือ Current ซึ่ง สามารถอ่านค่าเหล่านี้ได้โดย Remote Station Equipment ผลลัพธ์ที่ได้เป็นได้ทั้ง Analog และ Digital

3 ส่วนประกอบของสกาดา 2. Remote Station
เป็นส่วนที่ทำการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ และส่งไปยังศูนย์กลางระบบ SCADA ซึ่งอาจจะเป็น Remote Terminal Unit (RTU)หรือ Programmable Logic Controller (PLC) ก็ได้ RTU คือ อุปกรณ์ใช้ในการตรวจจับ สัญญาณจาก Field Sensor แล้วส่งสัญญาณข้อมูลให้ Controller ควบคุม อุปกรณ์

4 ส่วนประกอบของสกาดา 2. Remote Station
2.1 Single Board : input และ output เป็น Fixed Nmber จะมีราคาถูกแต่ไม่สามารถรองรับการขยายของระบบสมัยใหม่ ได้ 2.2 Modular Board : สามารถรองรับการขยาย Remote Station ได้ แต่ราคาค่อนข้างแพง

5 3. Communication Network
ส่วนประกอบของสกาดา 3. Communication Network เป็นการส่งข้อมูลดิจิตอลระหว่างสถานที่หนึ่งไปยัง สถานที่หนึ่ง โดยผ่านตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร เช่น สาย เคเบิล คลื่นวิทยุ

6 4. Central Monitoring Station (CMS)
ส่วนประกอบของสกาดา 4. Central Monitoring Station (CMS) เป็นศูนย์กลางของระบบ SCADA โดยรับข้อมูลมา ประมวลผลและทำการแสดงกระบวนการบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์

7 4. Central Monitoring Station (CMS)
ส่วนประกอบของสกาดา 4. Central Monitoring Station (CMS) ซอฟต์แวร์จะต้องทำงานแบบ Multitasking ได้ ดังต่อไปนี้ a. สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ b. แสดงค่าที่อ่านได้บนจอภาพ c. เก็บบันทึกข้อมูลระยะยาวบนหน่วยความจำ d. ตรวจสอบสัญญาณเตือนและแสดงสัญญาณเตือน e. คำนวณค่า เก็บบันทึก และการควบคุม f. พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานบนจอภาพ g. ตอบรับข้อมูลที่ป้อนผ่านแป้นพิมพ์

8 ลักษณะพิเศษของสกาดา ลักษณะพิเศษของระบบ SCADA ที่ต่างจากระบบ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อื่น คือ ระบบ SCADA มี อุปกรณ์ปลายทางที่ถูกควบคุมจะอยู่ ในตำแหน่งที่ห่างไกล จากศูนย์กลางระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้สั่งการ โดยการส่ง สัญญาณควบคุมจะถูกส่งผ่านสื่ออื่นเป็นตัวกลาง เช่น คลื่นวิทยุ microwave หรือระบบสื่อสารดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของสกาดา 1. Field Instrumentation 2. Remote Station

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google