งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดรูป Logic Gates บทที่ 6. การลดรูป (Simplification) จากวงจร Logic Gates ที่ผ่านมาเราพบว่าวงจร ที่ใช้ Logic Gate ทำงาน ถือเป็นการออกแบบ หากออกแบบได้ดีก็ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดรูป Logic Gates บทที่ 6. การลดรูป (Simplification) จากวงจร Logic Gates ที่ผ่านมาเราพบว่าวงจร ที่ใช้ Logic Gate ทำงาน ถือเป็นการออกแบบ หากออกแบบได้ดีก็ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดรูป Logic Gates บทที่ 6

2 การลดรูป (Simplification) จากวงจร Logic Gates ที่ผ่านมาเราพบว่าวงจร ที่ใช้ Logic Gate ทำงาน ถือเป็นการออกแบบ หากออกแบบได้ดีก็ใช้ Gates น้อย ทำให้ลด ต้นทุนและประหยัดพลังงาน หากออกแบบไม่ดี จะใช้ Gates จำนวนมาก มีเทคนิคที่สามารถช่วยในการออกแบบให้ใช้ Gates ได้น้อยที่สุด

3 วิธีการ การลดรูปโดยการใช้สมการพีชคณิต โดยการใช้ทฤษฎีของ Boolean Algebra ทำได้ยาก เพราะต้องใช้ทักษะสูง การใช้แผนภาพคานอร์ (Karnaugh Map) ใช้เทคนิคของแผนภาพ เหมือน Venn Diagram มีข้อจำกัดคือใช้ได้กับตัวแปรเพียง 6 ตัวเท่านั้น ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียง Karnaugh Map เท่านั้น

4 Karnaugh Map เป็นแผนภาพที่ใช้หาผลรวมของการคูณของ นิพจน์บูลลีน เหมาะแก่การคำนวณตัวแปรไม่มาก ใช้ช่องสี่เหลี่ยมในการทำงาน จำนวนช่องเท่ากับ 2n (n = จำนวนตัวแปร, มี ค่า 2 ยกกำลัง n) หาผลคูณแล้วนำมาบวกกัน

5 การเขียนแบบ 2 ตัวแปร เขียนได้หลายแบบ แบบที่นิยมเขียนได้แก่

6 ใส่ค่าลงไปในช่อง สมมุตว่าเราต้องการหา Logic Gates จาก สมการนี้ มี Output 2 ตัว เราก็นำค่าไปใส่ในช่อง K. Map ( หน้าถัดไป ) XYSumCarry 0000 0110 1010 1101

7 การใส่ค่าใน K. Map ใส่ค่าให้ตรงช่องของ X, Y หาค่าผลลัพธ์โดยดึงค่าจากช่องที่มี 1

8 การรวมกลุ่ม (Grouping) ใช้ในการลดรูปโดย นำ 1 มา Group กันเป็นกลุ่ม ละ 2n เช่น 2,4,8, … สามารถ Group ซ้อนกันได้ หรือแม้จะอยู่ติดกันที่ ขอบคนละฝั่งหรือมุม

9 ตัวอย่างการ Group ที่ผิด แนวการ Group เฉียง ถือว่าผิด

10 ตัวอย่าง F=X'Y+XY วาดตาราง ใส่ค่าลงไป แล้วทำการ Grouping จะเห็นว่า X ไม่มีค่า มีแต่ Y เท่านั้น ดังนั้นจะได้ F = Y

11 อีกตัวอย่าง F=X ’ Y+XY+XY' จะได้ F = X + Y

12 K. Map แบบ 3 ตัวแปร จะมีช่องจำนวน 8 ช่อง หรือเขียนดังนี้

13 ตัวอย่างการนำไปใช้ F = XYZ ’ +XYZ+X ’ YZ ดังนั้น จะได้ F = XY + YZ

14 K. Map แบบ 4 ตัวแปร จะมีทั้งหมด 16 ช่อง

15 ตัวอย่าง F(W,X,Y,Z) =  (1,5,12,13) ( หมายเลขคือ หมายเลขช่อง ) จะได้ F = WY'Z + W'Y'Z

16 อีกตัวอย่าง F(W,X,Y,Z) =  (4, 5, 10, 11, 14, 15) จะได้ F = W'XY' + WY

17 K. Map แบบ 5 ตัวแปร มีจำนวนช่องทั้งหมด 32 ช่อง

18 แบบฝึกหัด จงทำการลดรูปด้วย Karnaugh Map และวาด รูปวงจรออกมา ทั้งก่อนและหลังการลดรูป F = X + XY ’ F = XY ’ + X ’ Y ’ + X ’ Y F = X ’ Y ’ + XY ’ F = X ’.Y ’.Z + X ’.Y.Z + X.Y.Z ’ F = X ’ YZ + Y ’ Z + X ’ YZ ’ F = XYZ + X ’ Y ’ Z ส่งใน ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การลดรูป Logic Gates บทที่ 6. การลดรูป (Simplification) จากวงจร Logic Gates ที่ผ่านมาเราพบว่าวงจร ที่ใช้ Logic Gate ทำงาน ถือเป็นการออกแบบ หากออกแบบได้ดีก็ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google