งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมแบบ ลำดับ ด้วยภาษาปาสคาล (PASCAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมแบบ ลำดับ ด้วยภาษาปาสคาล (PASCAL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมแบบ ลำดับ ด้วยภาษาปาสคาล (PASCAL)

2 Pascal  โปรแกรมภาษาชั้นสูง แบบโครงสร้าง Structural Language  รูปแบบเป็นมาตรฐานโปรแกรมภาษาชั้นสูง เช่นเดียวกับ C, Java  กลไกการทำงาน Source Code.pas Compiler Object, Execution Code Turbo Pascal Library

3 โครงสร้างภาษา Program ชื่อ โปรแกรม ; Uses ชื่อ Unit หรือ Library; Type กำหนดชนิด ตัวแปร ; Var กำหนดตัว แปร ; Begin คำสั่งต่างๆ ; End. ทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วย Semi Colon โปรแกรมจะเริ่มทำงานที่ Begin จบที่ End ตัวอักษรเล็กใหญ่ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกส่วน แต่ต้องมี Begin – End.

4 Turbo Pascal Compiler  Turbo.exe > editor + compiler + Runtime  Turbo.tpl > pascal library  Turbo.tph > Help files  *.pas > Source code programs  *.tpu > External Units

5 Exam Program example; Begin Writeln(“Hello World”); Writeln(“Thank you…”); End. โปรแกรมชื่อ example มีคำสั่ง 2 บรรทัด ทั้ง 2 บรรทัดให้แสดง ข้อความออกจอภาพ

6 Note.  การตั้งชื่อโปรแกรม  Program …………………;  ชื่อต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือตัว ใหญ่แต่ต้องติดกันหมด สามารถใช้ ตัวเลขหรือ _ ร่วมได้ เช่น  Program test;  Program myProgram1;  Program Example_area;

7 คำสั่ง Write, Writeln  Program PrintOut2; begin WriteLn ('This is yet another'); WriteLn ('Pascal programming test!'); end.  Writeln หรือ Write เป็นคำสั่งให้แสดงข้อความ หรือ อะไรก็ตามที่อยู่ในวงเล็บออกทางจอภาพ

8 การลบจอภาพ Clrscr  Program Clear; uses crt; begin ClrScr; WriteLn (This is written in the top left corner on a cleared screen'); end.  Clrscr ต้องใช้ Unit crt เป็นคำสั่งใช้ลบ จอภาพ

9 ตัวแปร (Variables)  ตัวแปร คือ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลค่าใดค่าหนึ่ง เรียกใช้ โดยการระบุชื่อซึ่งเราเรียกว่า ตัวแปร  การตั้งชื่อ : ต้องตั้งด้วยภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือใหญ่ สามารถ ใช้ตัวเลขร่วมได้ ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ และต้องไม่ ซ้ำกับคำสั่งอื่นๆ type:Explanation:Additional explanation:Example: IntegerWhole numbers 3, 104, 0, -9 StringString variable(Text)'Hello World', '456,4' CharCharacter(One character)'b', 'A', '7' BooleanBoolean variableCan only be True or FalseTrue, False RealReal numbers(Floating point numbers)4.0, -0.08, 48.6, 2.0E4

10 การกำหนดตัวแปร  ตัวแปรต้องกำหนดไว้ในส่วน Var ดังตัวอย่าง Program Declaration; var Name: String; begin. [Your program]. end. Program Declaration; var A, Numbers: Integer; X : Real; begin. [Your program]. end.

11 ตัวแปรตัวเลข  ตัวแปรตัวเลขมีขอบเขตการเก็บข้อมูลและแบ่ง ประเภทย่อยๆ ดังนี้ RangeNumber of bytes in memory Byte0..2551 Shortint-128..1271 Integer-32768..327672 Word0..655352 Longint-2147483648..21474836474

12 ตัวแปรทศนิยม RangeNumber of bytes in memory Real2,9x10E-39..1.7x10E386 Single1.5x10E-45..3.4x10E384 Double5.0x10E-324..1.7x10E3088 Extended1.9x10E-4951..1.1x10E493210 Comp-2E+63+1..2E+63-18

13 ตัวอย่างการใช้งานตัวแปร Program Var_Print; var numbers : Integer; values : Real; begin numbers := 23; values := 30.5; WriteLn ('The variable numbers got the value:'); WriteLn (numbers); WriteLn (‘values is ‘,values); end.

14 เกิดอะไรขึ้นถ้า Program Var_Print; var numbers : Integer; values : Real; begin numbers := 7.5; values := 20; WriteLn ('The variable numbers got the value:'); WriteLn (numbers); WriteLn (‘values is ‘,values); end. เพราะเหตุใด ?

15 การคำนวณ  เครื่องหมายในการคำนวณ  + การบวก  - การลบ  * การคูณ  / การหาร  โปรแกรมจะดำเนินการตามลำดับ ความสำคัญของเครื่องหมาย  sum := number1 + number2; division := number1 / number2; complex := (number1 + number2) * 3;

16 การคำนวณ ( ต่อ ) Program Calculate; var number1, number2: Integer; Begin number1 := 100; number2 := 45; Write ( ‘ The result of the calculation is: ‘ ); WriteLn (number1 + number2); End.

17 การคำนวณ ( ต่อ ) Program Triangle_Area; var High, Base: Integer; Area : Real; Begin High := 10; Base := 25; Area := 0.5 * Base * High; Write ( ‘ The area result of the triangle is: ‘ ); WriteLn ( Area:8:2 ); Readln; End.

18 จงเขียนโปรแกรม  คำนวณหาผลรวมของราคาสินค้า  Apple ราคา 500 บาท, Durian ราคา 300 บาท  ส่วนลด 10%  จงแสดงราคาสินค้ารวมทั้งสองอย่างเมื่อหัก ส่วนลดแล้ว

19 Continue..


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมแบบ ลำดับ ด้วยภาษาปาสคาล (PASCAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google