งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม
บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ ด้วยภาษาปาสคาล(PASCAL)

2 Pascal โปรแกรมภาษาชั้นสูง แบบโครงสร้าง Structural Language
รูปแบบเป็นมาตรฐานโปรแกรมภาษาชั้นสูงเช่นเดียวกับ C , Java กลไกการทำงาน Source Code .pas Compiler Object , Execution Code Turbo Pascal Library

3 โครงสร้างภาษา ทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วย Semi Colon Program ชื่อโปรแกรม;
Uses ชื่อ Unit หรือ Library; Type กำหนดชนิดตัวแปร; Var กำหนดตัวแปร; Begin คำสั่งต่างๆ; End. ทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วย Semi Colon โปรแกรมจะเริ่มทำงานที่ Begin จบที่ End ตัวอักษรเล็กใหญ่ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกส่วน แต่ต้องมี Begin – End.

4 Turbo Pascal Compiler Turbo.exe > editor + compiler + Runtime
Turbo.tpl > pascal library Turbo.tph > Help files *.pas > Source code programs *.tpu > External Units

5 Exam Program example; Begin Writeln(“Hello World”);
Writeln(“Thank you…”); End. โปรแกรมชื่อ example มีคำสั่ง 2 บรรทัด ทั้ง 2 บรรทัดให้แสดงข้อความออกจอภาพ

6 Note. การตั้งชื่อโปรแกรม Program …………………;
ชื่อต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ต้องติดกันหมด สามารถใช้ตัวเลขหรือ _ ร่วมได้ เช่น Program test; Program myProgram1; Program Example_area;

7 คำสั่ง Write , Writeln Program PrintOut2; begin   WriteLn ('This is yet another');   WriteLn ('Pascal programming test!'); end. Writeln หรือ Write เป็นคำสั่งให้แสดงข้อความ หรือ อะไรก็ตามที่อยู่ในวงเล็บออกทางจอภาพ

8 การลบจอภาพ Clrscr Program Clear;  uses crt; begin   ClrScr;   WriteLn (This is written in the top left corner on a cleared screen'); end. Clrscr ต้องใช้ Unit crt เป็นคำสั่งใช้ลบจอภาพ

9 Additional explanation:
ตัวแปร (Variables) ตัวแปร คือ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลค่าใดค่าหนึ่ง เรียกใช้โดยการระบุชื่อซึ่งเราเรียกว่า ตัวแปร การตั้งชื่อ : ต้องตั้งด้วยภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือใหญ่ สามารถใช้ตัวเลขร่วมได้ ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ และต้องไม่ซ้ำกับคำสั่งอื่นๆ type: Explanation: Additional explanation: Example: Integer Whole numbers 3, 104, 0, -9 String String variable (Text) 'Hello World', '456,4' Char Character (One character) 'b', 'A', '7' Boolean Boolean variable Can only be True or False True, False Real Real numbers (Floating point numbers) 4.0, -0.08, 48.6, 2.0E4

10 การกำหนดตัวแปร ตัวแปรต้องกำหนดไว้ในส่วน Var ดังตัวอย่าง
Program Declaration;  var Name: String; begin   .   [Your program]   . end. Program Declaration;  var A , Numbers: Integer; X : Real; begin   .   [Your program]   . end.

11 ตัวแปรตัวเลข ตัวแปรตัวเลขมีขอบเขตการเก็บข้อมูลและแบ่งประเภทย่อยๆ ดังนี้ Range Number of bytes in memory Byte 0..255 1 Shortint Integer 2 Word Longint 4

12 ตัวแปรทศนิยม Range Number of bytes in memory Real
2,9x10E x10E38 6 Single 1.5x10E x10E38 4 Double 5.0x10E x10E308 8 Extended 1.9x10E x10E4932 10 Comp -2E E+63-1

13 ตัวอย่างการใช้งานตัวแปร
Program Var_Print; var numbers : Integer; values : Real; begin   numbers := 23; values := 30.5;   WriteLn ('The variable numbers got the value:');   WriteLn (numbers); WriteLn (‘values is ‘,values); end.

14 เกิดอะไรขึ้นถ้า เพราะเหตุใด ? Program Var_Print; var
numbers : Integer; values : Real; begin   numbers := 7.5; values := 20;   WriteLn ('The variable numbers got the value:');   WriteLn (numbers); WriteLn (‘values is ‘,values); end. เพราะเหตุใด ?

15 การคำนวณ เครื่องหมายในการคำนวณ + การบวก - การลบ * การคูณ / การหาร
โปรแกรมจะดำเนินการตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย sum := number1 + number2; division := number1 / number2; complex := (number1 + number2) * 3;

16 การคำนวณ(ต่อ) Program Calculate; var number1, number2: Integer;
Begin number1 := 100; number2 := 45; Write ( ‘ The result of the calculation is: ‘ ); WriteLn (number1 + number2); End.

17 การคำนวณ (ต่อ) Program Triangle_Area; var High , Base: Integer;
Area : Real; Begin High := 10; Base := 25; Area := 0.5 * Base * High; Write ( ‘ The area result of the triangle is: ‘ ); WriteLn ( Area:8:2 ); Readln; End.

18 จงเขียนโปรแกรม คำนวณหาผลรวมของราคาสินค้า
Apple ราคา 500 บาท , Durian ราคา 300 บาท ส่วนลด 10% จงแสดงราคาสินค้ารวมทั้งสองอย่างเมื่อหักส่วนลดแล้ว

19 Continue..


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google