งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาปาสคาลภาษาปาสคาล บทนำ. ประวัติภาษาปาสคาล ปาสคาลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นิเคลาส์ เวิร์ต (Dr. Niklaus Wirth) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งซูริค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาปาสคาลภาษาปาสคาล บทนำ. ประวัติภาษาปาสคาล ปาสคาลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นิเคลาส์ เวิร์ต (Dr. Niklaus Wirth) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งซูริค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาปาสคาลภาษาปาสคาล บทนำ

2 ประวัติภาษาปาสคาล ปาสคาลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นิเคลาส์ เวิร์ต (Dr. Niklaus Wirth) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เริ่มใช้เมื่อปี พ. ศ. 2514 ชื่อภาษาตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) นักคณิตศาสตร์ และปรัชญาชาวฝรั่งเศส ( พ. ศ. 2166-2205) เป็นผู้สร้างเครื่องบวกเลขได้สำเร็จเป็นคนแรก ของโลกในปี พ. ศ. 2185 ซึ่งเป็นต้นแบบของ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ดร. นิเคลาส์ เป็นผู้สร้างภาษา PL/1 และ ALGOL-60 มาก่อน บางส่วนของปาสคาลจึงมีพื้นฐานมาจากภาษา ทั้งสองนี้

3 ภาษาปาสคาลทำให้แบ่งงานภายใน โปรแกรม ซึ่งเป็นงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆ เป็นตอนๆได้ เป็น ภาษา ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความง่ายในการใช้งาน โปรแกรมที่ทำไว้ สามารถนำกลับมาใช้งาน ได้ ลักษณะของภาษาปาสคาล

4 PROGRAM ชื่อโปรแกรม ; USE LABEL VAR CONST TYPE PROCEDURE or FUNCTION BEGIN เริ่มโปรแกรม END. ส่วนหัว (Head) ส่วนประกาศ (Declaration) ส่วนคำสั่ง (Body) รูปแบบของภาษาปาสคาล ….

5 ส่วนหัว (Head) สำหรับกำหนดชื่อโปรแกรม มีรูปแบบ ดังนี้ PROGRAM ชื่อโปรแกรม ; ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่า PROGRAM แล้วตามด้วย ชื่อโปรแกรม เช่น PROGRAM Hello; PROGRAM HELLO; ** จะเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีความหมาย เหมือนกัน **

6 การตั้งชื่อ ชื่อ คือ คำที่ตั้งขึ้นเพื่อกำหนดให้เป็นชื่อ ของโปรแกรม โปรแกรมย่อย ตัวแปร แบบของ ข้อมูล และค่าคงตัวอักขระ (Character) ที่เรา นำมาใช้เป็นชื่อได้ คือ ตัวอักษร ตัวเลข และขีด ล่างเท่านั้น จะนำเครื่องหมายใดๆ มาใช้เป็นชื่อ ไม่ได้ และจะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรหรือขีดล่างไม่ให้ ขึ้นต้นด้วยตัวเลข ความยาวของชื่อที่สั้นที่สุดคือ 1 อักขระ ส่วนชื่อที่ยาวที่สุดในปาสคาลมาตรฐาน กำหนดไว้ว่าไม่เกิน 1 Line คือ 127 อักขระ แต่ก็ ขึ้นอยู่กับคอมไฟเลอร์แต่ละตัว ส่วนมากกำหนดไว้ ไม่เกิน 30 อักขระ และมีความหมายเพียง 8 ตัว แรก สำหรับเทอร์โบปาสคาลกำหนดไว้ไม่เกิน 127 อักขระ แต่จะมีความหมายเพียง 63 ตัวแรก

7 ส่วนประกาศ (Declaration) LABEL สำหรับกำหนดชื่อ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ คำสั่ง GOTO จะไปหา มีรูปแบบดังนี้ LABEL ชื่อ [, ชื่อ ] ; เช่น Label Point1,Point2;

8 ส่วนประกาศ (Declaration) CONST สำหรับกำหนดชื่อ และค่าที่ไม่ เปลี่ยนแปลง มีรูปแบบดังนี้ CONST ชื่อ = ค่าที่กำหนด ; เช่น CONST title = ‘TITANIC’; max = 200;

9 Var สำหรับกำหนด ชื่อตัวแปรและชนิด ข้อมูลของคำสั่ง Var ชื่อ [, ชื่อ ] : ชนิดของข้อมูล ; เช่น Var title : string; max, min, avg : integer; ส่วนประกาศ (Declaration)

10 Uses เป็นส่วนที่จะบอกให้ทราบว่าใน โปรแกรมนั้นจะต้องอาศัยไฟล์ใดมา ช่วยงานบ้าง ( นามสกุล.TPU) หัวข้อนี้จะ อยู่ต่อจากส่วนหัว ตัวอย่าง Program Example; Uses Crt,Dos,Printer; ส่วนประกาศ (Declaration)

11 Type ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้กำหนดชนิดหรือ แบบของตัวแปรขึ้นมาเอง วิธีการใช้งาน “ ขึ้นต้นด้วย Type แล้วตามด้วยตัวแปรที่ จะกำหนดและแบบของตัวแปร ” ตัวอย่าง Type Date = 1..31; ส่วนประกาศ (Declaration)

12 การให้ค่าแก่ตัวแปร (Assisment Expression) เมื่อกำหนดตัวแปรแล้ว การดำเนินขั้นตอนแรก กับตัวแปร คือ การให้ค่าตัวแปร ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ อ่านจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น คีย์บอร์ดมา ให้แก่ตัวแปร และการให้ค่าคงตัว แก่ตัวแปร เช่น num := 154; name := ‘Nipaporn Khamcharoen’;

13 เริ่มจาก BEGIN ถึง END. ส่วนนี้ ประกอบด้วยประโยคคำสั่งต่าง ๆ สำหรับสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ประเภทของคำสั่ง ตัวอย่าง PROGRAM hello; BEGIN writeln(‘Hello! World’); END. ส่วนคำสั่ง (Body)

14 อินพุตและเอาต์พุต คำในภาษาปาสคาลที่ใช้เป็นอินพุตและ เอาต์พุตกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น คีย์บอร์ด และจอภาพ คือ Read และ Write เช่น Write (‘Good Morning’); Write (num); Read (num); Read (name);

15 ตัวดำเนินการ (Operators) ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข ให้ผลจาก การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ มีอยู่ 6 ตัว คือ +, -, *, /, DIV และ MOD ซึ่ง 4 ตัว แรกเป็นการดำเนินการ บวก ลบ คูณ และ หาร ส่วน DIV และ MOD เลขจำนวนเต็มเท่านั้น โดยที่ DIV เป็นการหารแบบปัดทิ้ง ส่วน MOD ให้เศษของการหาร

16 ตัวดำเนินการบูลีน ให้ค่าความเป็นจริงและเป็นเท็จ ระหว่างความสัมพันธ์ของตัวตั้ง และตัว กระทำในรูปของคณิตศาสตร์บูลีน มีอยู่ 4 ตัว NOT, AND, OR, XOR ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นอักขระ เลขจำนวน บูลีน และสตริง แล้วให้ค่าเป็น ความจริงหรือเท็จ มีอยู่ 6 ตัว คือ =,,, =

17 ตัวดำเนินการตรรก ให้ผลการดำเนินกรรมวิธีทางตรรกของเลข จำนวนเต็มในแบบบิตต่อบิต มีตัวดำเนินการ 6 ตัว คือ AND, OR, XOR, NOT, SHL, SHR

18 วิธีใช้โปรแกรม Turbo Pascal เบื้องต้น

19 การใช้โปรแกรม Turbo Pascal เบื้องต้น ( ต่อ ) F1 คือ สวนของการช่วยเหลือในการใช้งาน F2 คือ save หรือเซฟโปรแกรม F3 คือ open ไปไฟล์หรือ เรียกไฟล์ที่เซฟไว้ ขึ้นมา Alt+F9 คือ compile หรือแปลโปรแกรม F9 คือ make หรือการตรวจสอบโปรแกรม ว่าถูกต้องหรือผิดพลาดในการใช้ไวยากรของ ภาษา

20 การใช้โปรแกรม Turbo Pascal เบื้องต้น ( ต่อ ) F10 คือ ทำให้เกิดแสงสว่างที่คำสั่งบนเมนู แล้วสามารถเลื่อนลูกศรไปซ้ายหรือขวาได้ Alt+X คือ การออกจากโปรแกรม

21 จบแล้ว ขอบคุณครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาปาสคาลภาษาปาสคาล บทนำ. ประวัติภาษาปาสคาล ปาสคาลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นิเคลาส์ เวิร์ต (Dr. Niklaus Wirth) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งซูริค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google